^
Seken Korin
Kumwesən sə in nukune noien səvəi nasituien
Pol rərari ia nətərɨɡien səvənhi mɨne nəfe tro
Nakalasia me fwe Korin tuhaməkeikei mhenouenou noien ərəha sə iərmama nəha rɨno
Kumwesən ramo nərmama kamhəukurən Kristo ia aposol me səvənhi
Nəkukuə riti kɨmərai rani sas ia Pol mɨne in me nepwɨn
Nəɡkiariien vi kɨnərihi tərini əknekɨn ramser pɨk anan rɨnəpi raka Loa
Kumwesən ruvei pen wok m aposol me
Aposol me həpkɨskai mhə ia nɨskaiien atukw səvənraha
Nɨpwrataha sə vi fwe ia neiai
Kumwesən rɨno suatuk ia Kristo mə kɨtaha səukurən nuveheien mho in me nepwɨn
Pol mɨne in me nepwɨn kamhəreɡi rərəha ia narimnari me rɨpɨk
Kumwesən sə ramɨru nimwə səvənhi nə kɨtaha
Naɡienien səvəi Pol
Nakalasia me fwe Korin tuho sampam ia wok sə həno vi a ia nuk kurirə
Kərhi pen Taetas revən fwe Korin
Kumwesən ramokeikei iərmama sə rauvei pen nasituien m nərmama ia rerɨn aɡien
Pol raməɡkiari m nərmama nepwɨn kamhəni ərəha in
Pol raməɡkiari ia nərmama nepwɨn komhə irəha aposol pərhien me səvəi Kristo
Pol raməɡkiari ərpwi tɨ nəmisəien me səvənhi
Pol raməɡkiari ia vison me səməme Kumwesən rɨnəriari pen min
Pol raməɡkiari skai m nəkur Korin
Nəɡkiariien sə Pol rani tɨ nəsuəpwiriien nakalasia me fwe Korin
Nəɡkiariien sampam