8
Yesu 4,000 Pamkolpam Ngabyónürr
(Metyu 15:32-39)
Wirri kokrrap ngarkwat koke akó wirri pamkolpamab ngoroa darrpan pokodó togobórr Yesuka. Ibü alo kla babul yarilürr, da Yesu tóba umulbain olmal ngibaunürr da bóktanórr wagó, “Ka kari gyaur kokela ini pamkolpamdó, zitülkus i kankü aüd ngürr kuri amórre, da ibü darrü alo kla myamem babula. Ka ne ibü alo ngabyón-koke nóma zirrnapónónómo tibiób basirrdü, ibü kubó iltümüna kena tübyóng kwat-kwat, zitülkus ngibürra alamgabi koke togobe.”
Oya umulbain olmala bóktan yalkomólóp wagó, “Ini kolpam-koke bwóbdü mi alo kla ia nóserre ini pamkolpam ngabyónüm?”
Yesu ibü nümtinóp wagó, “Yabü ia nigó brredako?”
I bóktan yalkomólóp wagó, “7 Brredako.”
Yesu pamkolpam tüpdü mórranóm we nilóp. Da wa ene 7 brred yazebórr, Godón eso ekyanórr, syórr nangónóp, da tóba umulbain olmal nülinóp alo gyabalómóm ene pamkolpam. Da ibü we nülinóp. Ibü ngibürr kari wapipókal asi kwarilürr. Yesu Godón eso ekyanórr ene wapim, da tóba umulbain olmal nilóp pamkolpam gyabalómóm. I nóma elop, ibü blaman bikóma nólóngóp. Da umulbain olmala 7 alóp murrnausóp, ne alo pokoa baminürr. Da i aprrapórr 4,000 pamkolpam kwarilürr. Yesu ibü we zirrnapónóp. 10 Dümdüman ene kakóm, wa tóba umulbain olmalpükü butüdü we kasilürr, ama Dalmanuta bwób órdóbóna we wamórr.
Parrisia Yesun ⌊Wirri Tulmilüm⌋ Yatop
(Metyu 12:38-42; 16:1-4)
11 Ngibürr Parrisia Yesuka togobórr, da ibü ikika we bókyanórr. Ibü ubi oya apókóm yarilürr, da i oya imtinóp darrü kwitümgab wirri tulmil tónggapónóm igó poko amtyanóm wagó, oya arüng amkoman Godkagabia. Luk 11:16 12 Yesu wirri ngón we semanórr, da we bóktanórr wagó, “Ini lüólan pamkolpama wirri tulmilüm iade atodako? Ka yabü amkoman poko byaldóla: ini lüólan pamkolpamabkü darrü wirri tulmil tónggapórrón koke yarile!” Luk 11:29
13 I Parrisi we nümgütóp, butüdü bamselórr, we ogoblórr ama dakla malu kabedó.
Parrisi akó Errod,* Errod Galili prrobins alngomól pam yarilürr Rrom kingankü. Ibü Kolae Bóktan Tulmil
(Metyu 16:5-12)
14 Umulbain olmalab bamrükürr dokyanan brred amarrum inkü. Wata darrpan brred yarilürr butüdü. 15 Yesu ibü arüngi ikik nókrrónóp wagó, “E ta mamka! E umul-umul kwarilün Parrisi akó Errod, ibü istabkwata.” Ma müsirrga ain bóktan Metyu 16:6 ngakanke. Luk 12:1
16 I tibiób we ikik koralórr wagó, “Wa igósidi bóktanda, zitülkus mibü brred myamem babula.”
17 Yesu umul bainürr i ne poko bóktan kwarilürr, da ibü nümtinóp wagó, “E iade ikikdakla wagó, ‘Mibü brred myamem babula.’? E ia ⌊küp apad⌋ akó umul bain küsilanakla? Yabü singül ia wata karrkukusanako? 18 Yabü ilküküp asiko, da e koke iade asendakla? Yabü güblang asiko, da e koke iade arrkrrudakla? Zerremaea 5:21; Izikiel 12:2; Mak 4:12 Yabü ia koke ngambangólda, 19 ka ne 5 brred syórr nangónarre 5,000 pam ngabyónüm? Mak 6:30-44 E ene bamirrün alo pokodógab ia nigó alóp murrnausnarre?”
I bóktan we yalkomólóp wagó, “12.”
20 Yesu ibü akó nümtinóp wagó, “Ka 7 brred nóma syórr nangónarre 4,000 pamkolpam ngabyónüm, e ene bamirrün alo pokodógab ia nigó alóp murrnausnarre?” Mak 8:1-10
I bóktan we yalkomólóp wagó, “7.”
21 Wa ibü nümtinóp wagó, “Da e wa küp apad küsilanakla?”
Yesu Dólóng Yónürr Ilküküp Murrbausürrün Pam Betsaeda Basirrdü
22 I nóma togobórr Betsaeda basirrdü, ngibürr pamkolpama ilküküp murrbausürrün pam sidüdóp Yesuka, da i oya yatop ene pam amurrum. 23 Yesu ene ilküküp murrbausürrün pam tangdó emoanórr, da basirr kabedó idódürr. Wa oya ilküküp nisdü gwerr amanórr, tóba tang nis nómngyelórr ene pamdó, da oya imtinürr wagó, “Ma ia darrü kla asendóla?”
24 Ene pama kwit yazilürr, da bóktanórr wagó, “Ó, ka kolpam basendóla, da i wamaka nugupa agóltagóldako.”
25 Yesu akó tóba tang nis ene paman ilküküp nisdü nómngyelórr. Ini tonarr ene pama tóba ilküküp morroal nóbzelórr. Oya ilküküp nisa dólóng bairri, da wa blaman kla morroal nósenóp. 26 Yesu ene pam müótüdü zirrapónórr igó bóktanpükü wagó, “Ma basirrdü alkomólgu.”
Pita Yesun Müsirrga Yónürr
(Metyu 16:13-20; Luk 9:18-21)
27 Yesu tóba umulbain olmalpükü wamlórr ngibürr basirrdü, Sesarria Pilipi Sesarria Pilipi: Pilip king Errodón olom yarilürr. Wa ene basirr elórr, da tóba ngi ekyanórr. Igósidi: Sesarria Pilipi, oya küp módóga: Pilipün Sesarria. wirri basirran minggüpanan. Kwat-kwat Yesu ibü nümtinóp wagó, “Kürü kilam, pamkolpama ia bóktandako, ka nótókla?”
28 I bóktan yalkomólóp wagó, “Ngibürr pamkolpama igó bóktandako wagó, ma Zonla, ⌊Baptaes Bain⌋ Pam. Ngibürra ma igó bóktandako wagó, ma prropet Ilaezala, a ngibürra go wagó, ma darrü prropetla.” Mak 6:14-15; Luk 9:7-8
29 Wa ibü nümtinóp wagó, “A yadi, e wa ia gyagüpi tótókdakla, ka nótókla?” Zon 6:68-69
Pita oyaka bóktan yalkomólórr wagó, “Ma ene ⌊Kerrisola⌋.”
30 Yesu ibü arüng bóktan we nókyenóp wagó, “Darrü olom azazilgu kürükwata.”
Yesu Tóba Azid Aeng akó Büdülankwata Bóktanórr
(Metyu 16:21-28; Luk 9:22-27)
31 Yesu tóba umulbain we bókyanórr wagó, “Ka, Pamkolpamab Olom nótókla, sab abün-abün azid aeng namulo. ⌊Balngomól byarrmarr pam⌋, ⌊wirri prrist⌋, akó Mosesón gida umulbain pama kürü wata alzizi kümaniknórre. Sab kürü büdülümpükü kómkólórre a aüd ngürr kakóm God kürü sab kürsümüle büdüldügab.” 32 Wa ini poko ibüka kwasirrgana bóktanórr. Da Pita oya tebe-tebe pokodó idódürr, da wa oya agórr. 33 Yesu tübyalüngürr, tóba umulbain olmal ngabkalórr, da Pitan agórr wagó, “Yaya kürükagab, satani, ma kakota alkomól! Zitülkus módóga, ma Godón elklaza koke gyagüpi amandóla, a marü gyagüpitótók tüpan elklazadóma.”
34 Da Yesu pamkolpamab ngoro akó tóba umulbain olmal ngibaunürr tóbaka. Wa ibüka bóktanórr wagó, “Nadü oloman ubi yarile kürüka solkwat akyanóm, wa tóbabóka imrüke. Wa tóba krros bügasile azid aengóm kazan, ó kürüka solkwat tókyale. Metyu 10:38; Luk 14:27 35 Zitülkus módóga, nadü olom ubi yarile tóba tüpan arról zid ainüm, wa sab tóba ⌊ngarkwat-koke arról⌋ imrüke. A nadü oloma sab tóba tüpan arról imrüke kürübókamde akó Morroal Bóktananme, wa sab tóba ngarkwat-koke arról zid ine. Metyu 10:39; Luk 17:33; Zon 12:25 36 Ia laró morroala, darrü pama ini tüpan elklaza blaman azebóm, a tóbanan ngarkwat-koke arról ma ki imrüke? 37 Ia darrü kla asine, wa tóba ngarkwat-koke arról sab ia salkomóle? Babula! 38 Ini tonarr ngyabende, abün pamkolpama Godón wata taeane ⌊ótókdako⌋, da i dakla ma ngibürr obae god bütókdako. I ta abün kolae tonarr tómbapóndako. Nadü oloma büód aengda kürükwata akó kürü bóktanankwata, ka, Pamkolpamab Olom nótókla, sab ta büód aengo oyakwata, ka sab kólba Aban ⌊wirri kómal zyónpükü⌋ nóma tamlo, gyabi anerrupükü.”

8:11 Luk 11:16

8:12 Luk 11:29

*8:13 Errod Galili prrobins alngomól pam yarilürr Rrom kingankü.

8:15 Ma müsirrga ain bóktan Metyu 16:6 ngakanke.

8:15 Luk 12:1

8:18 Zerremaea 5:21; Izikiel 12:2; Mak 4:12

8:19 Mak 6:30-44

8:20 Mak 8:1-10

8:27 Sesarria Pilipi: Pilip king Errodón olom yarilürr. Wa ene basirr elórr, da tóba ngi ekyanórr. Igósidi: Sesarria Pilipi, oya küp módóga: Pilipün Sesarria.

8:28 Mak 6:14-15; Luk 9:7-8

8:29 Zon 6:68-69

8:34 Metyu 10:38; Luk 14:27

8:35 Metyu 10:39; Luk 17:33; Zon 12:25