^
SANTIAGO
Ni Santiago jalakmastakꞌay ixlapanakni Dios
Yu ox jatapastakꞌati yu xtaꞌa ni Dios
Yu kilpatanin ali yu maqalinin
Yu tayaniy ixmaqanlqajnati
Yu laqsaval toꞌoyay ni Dios
Jantu siya tumpaj kꞌalalaqtsꞌintꞌik
Yu jantu makay yu lhinaunkan ex jantu xtapal ixlhakapuꞌati
La kinkilkꞌan naunau yu jantu lajꞌox
Yu laqsaval jatapastakꞌati yu minachal laktꞌiyan
Jantu kaꞌalil akchaꞌati, kaꞌalasmaktꞌik ni Dios
Jantu kꞌamukꞌanin laqtaqal yu mintꞌalhakapuꞌanan
Jantu katꞌamaꞌayajnin minchivintikꞌan por yu makꞌapꞌutꞌunatꞌik
Jalaqxaqalakan yu maqalinin
Tsꞌanqay lakatꞌuniy kꞌamakꞌakꞌa y vachu kꞌamaqantꞌaqnin
Iskꞌinka ni Dios