^
Ibraniyiin
Arumgimis Ṯorki Gwo ki Ya/m Piti mo
Ya/ A’di Iṯelki Gantha/ ki Iman’doyu Gwo mo
Gum Dhan Mowoṯẖ mo
A/’kaŋ’kup̱ gi Mowoṯẖ mo
Yesus A’di Iṯelki Gantha/ ka Musa mo
Asi/is gom ’Kwani ma Arumgimis mo
Yesus Ta Dhana Gasiis jin Caaca mo
Arum jin Rumu Ap̱o/ Mo jin Dhalu Gwoŋ Gana/ ’Pen mo
Momish ki Isa Duŋ Gana/ mo. Mo ma ’Teŋ Kap̱e/ mo
Igasiis Thuḵki Mii ma Malkisaadag mo
Adhana Gasiis jin Ca’d ki Gwon This jin Gamu Me’d mo
Mo jin Ḵogu jin Ta ji gi Mony’cesh mo dhali ji gi Momis mo
Miinthus Karkunu ’Pen ka Pije/ ka Ḵrisṯẖos mo Mmomiikunu A’diya Bas mo
Dhalki Ana ’Disha Mo Is mo dhali Ṯel Sho’k mo
Moŋgam Gwo Is mo
Ajisa gi Tap̱a jin Yedha A’di ’Kwani Sho’k mo
Arum jin Rumu Ap̱o/ ’Kwani kun Waḵkina ’The ma Arumgimis mo
Miin To kun Miinu ki ’Bore/ mo ’Borki’da Arumgimis Bwa mo
Mom’bor Mii jin Dhalu Me’da P̱o/ ’Kwani mo dhali Monthe Me’d ki Ḵwalany mo