^
Colossians
Warea ‘ta’ ma Lafulafua
Christ na Pafeai
Fei Bigi'aa Paul a'a fei Losuu
Fei Oafipuia a'a Christ i Alaraa O'ou
Batanai fei Mau Gutafafa'araia
Batanai fei Mau Gutanaa ei Losuia
Hefi'adiai Feroia
Ei A'apoo Warea