^
2 Timoteo
Nan Login Nan Solat
Nan Men-iiyamanan Pablo Ken Apo Dios Isnan Kagawis Timoteo
Nan Gawigawis Ay Inikkan Apo Dios Ay Pala Ken Datako
Masapol Ay An-anosan Nan Mamati Nan Ligat
Nan Tapin Di Gawis Ay Masapol Ay Ik-ikkan Di Mamati
Nan Kaneg Nan Ipogaw Ay Aginsosolot Ken Apo Dios
Itoltoloy Tako Ay Mamati Olay No Mapalpaligatan Tako
Nan Tapin Di Inbilin Pablo Ken Timoteo