^
2 Pedro
Ni kana ña ia Dios ja vi saꞌa vii vi saꞌa vaꞌa ñayiu ka skuaꞌa
Ni ka jini Pedro ja yeꞌe tajan Jesukristu
Tnoꞌo ja jaꞌa ñayiu ja ka xndaꞌu ña
Koo in kiuu te ndajiokuiin Jitoꞌo