^
1 Tesalonicenses
Bëquëꞌë Pablo tubi cartë lu grupë shtë shmënë Dios naquëreldë guëꞌdchi Tesalónica
Rna ra mënë lla zianaldë ra më Tesalónica shnezë më
Mudë nabëꞌnë Pablo dchiꞌni guëꞌdchi Tesalónica
Rac shtuꞌu Pablo tsagnáhiꞌ më Tesalónica stubi vueltë
Mudë narac shtuꞌu Dios guëbani mieti
Dzë guidë Jesús guë́ꞌdchiliu stubi vueltë
Rniꞌinú Pablo lu ra narialdí lduꞌi dizaꞌquë
Ndëꞌë gualú cartë shtë Pablo con tubi saludë