^
TITO
Pab ngue que' ye's loo Tit.
Trè' ngue lu' xá mod mxo'f zin' Tit zin' cón che'n Crist loo mèn le'n thìb yòo biiz le'n níttó' co' lèe Cret.
Trè' ndlu' cón che'n xley' ndac.
Trè' ndlu' loo mèn cón ndxàal li mèn, mèn co' ndxela's loo cón che'n Crist Jesús no loo Crist Jesús.
Trè' ngue lu' Pab loo Tit rye mandad co' li Tit loo Pab.
Trè' ngue nii mèn Diox loo xtàa mèn. No Pab ngue bez Diox par li Diox anggàc con' ndac loo mèn tya.