^
Hpilipi
Jeju Hkya-ôn É Hkyô
Dui Nyi Le Gi, Hkrisduq É Matú
Yesuq, Myit Lhoq Nyhum É Hkyô
Kyî Pé Su Duqbó Nyî Râ Hkyô
Timohti Eq Epahprodi Nhik Lé Nhang Kat Râ Gâ É Hkyô
Gungsho Má Lumhkaû Râ Hkyô A Joq
Myit Myoqbyu Tô É Jowò Shut Din Nyì Râ Hkyô
Lhoq Pun Lhoq Kyîng É Hkyô
Jeju Bûn É Hkyô
Shi-kyám Dang