9
Yesu miila bulagio kiano naiagagoano nalo abeve juo
Mataiu 10:5-15; Mak 6:7-13
Naruei Yesu bio biroviron kiano duelimo ba juo [12], ana na naio mil batitig banlo, jian moroano banlo, mijamo kalo ka amijikia atuvulu sim̃aro, a ka amijikia aieliel ka mieiano nalo. Naio mila jibe na ka mia naio riila bulaglo ka mia ava aioliolu ka Atua kiano navenatuboiano, a ka aieliel ka namieiano nalo. A iliano nabo nalo tealo napano naio ber kalo beamu vo, avona bisi ana na nalo abanio aber jibenei, napano naio berinavo “Tivelinio ka kenemiu m̃arabo, mia kamiu kuvar re titai. Mia kamiu kuvar re kenemiu nasitogo nam̃a kubanio, p̃eli na kenemiu basaro, p̃eli na sinaniano, p̃eli na kenemiu puruveru, a mia kuvar re kenemiu kulum̃arauo ve juo, mia kamiu kuvar kenemiu kulum̃arauo ve takurano ga nam̃a kumiya kar vonganei ka kuvano.
“Mo vonuo na vabe na mia avurukar kamiu kuvitum̃a, kuva jouro eaio, mia monoka kamiu kuvisaaro ka mia kuvitu kamliko m̃aratavo na vonuo nene, mia kuvituvan vonuo nei bogo napano mia kuvitaluvo den m̃arkomeli nei bereio. Im̃auo 13:51 Luk 10:4-11A ea m̃arkomeli na vabe na ver maka asidom avurukar kamiu ea kunualo nalo, mia kamiu kuvituvan ga kialo vio nene, a bogo na kamiu kuvitaluvo denio, kamiu monoka kuvijubakon bulukievi na m̃arabo na vio neibano den jaamiu nalo, tibe ka kijokijo tai, p̃eli na iliano na kirisikili tai na kenemiu banlo, ka mia avar vironiano tai napano memedu ga ka kialo bajago na bova nene.”
Ana na naiagagoano nalo abava tavio naruei, nalo aba ajel ea m̃arkomeli nalo, nalo ajum̃a amioliolu ka Lilianiano Vou nabo, a nalo ajum̃a amieliel ka tomu nalo.
Parinio Tubo Erot Antipas jidom bitovitonia Yesu
Mataiu 14:1-2; Mak 6:14-16
Mat 16:14; Mak 8:28; Luk 9:19Ana ea bogo na, Parinio Tubo Erot nene bunu naio mijog kija ka vaio napano m̃a Yesu nalo ajum̃a amilaio, naruei naio jo tiniene burukokorov biorio, bior tomu tealo ajum̃a aberii Yesu, ka naio be Jone Baruei, napano naio meul bereio den nam̃ariano, mia nalo dolu ajum̃a aber vonvon aberinavo Yesu be tormoruo Elaija re nua, napano naio miyotuba bereio, a nalo tealo ajum̃a aberinavo Yesu be naverialiano nalo re nua nua tai, napano naio jumolu bereio den nam̃ariano. Mia Parinio Tubo Erot naio berinavo “Maka ve Jone Baruei na, bior kiniou nomiovlar pariparinio ruei, mia toro nam̃a ajum̃a aberveriio na, naio be kenia bereio?” Mo jidomiano nei mila ana naio jidom toru ka rial kija Yesu.
Naiagagoano nalo aba amioliolu, karina na abinimei bereio
Mataiu 14:13-21; Mak 6:30-44; Jone 6:1-15
10 Ana naiagagoano nalo napano Yesu miila bulaglo ka ava aioliolu, nalo aborvoru bereio, naruei nalo aberial ka Yesu vite nalo nonovio napano m̃a amim̃aukanio. Ana Yesu burulo ajaluvo den tomu nalo, ajubilig telisu ea m̃arkomeli tai, siano Betsaeta. 11 Mia karina, tomu nalo amijog ka aju aban ea vio nei, mia nalo bunu ajakisorilo, aban ea vio nene bunu. Mia Yesu naio jaaro ga, naio jukunu kija naliko, a kario naio berlogloglo ea tivelinio na navenatuboiano na Atua kiano, a naio mila batitig nalo nam̃a aju ajidom toro tai ka rieliel kalo.
Yesu bagan tomu menu jimo [5,000]
12 Mia Yesu jo naliko banbano-o, karina nalo amial ka napano m̃erenio jo batove nonovio, naruei kanano duelimo ba juo [12] abinimei keanio, aberinavo “Ai, Tubo, bo kanio jau kajamo ka tiniobi nei avan bereio ea kanalo vonuo nalo, p̃eli na ea m̃arkomeli tealo na, ka amijikia avulu salo sinaniano tealo, a ka amijikia aleal vio tai ka mia amon eaio, bior vio nei kito rojua nei naio bova ga, maka rivu ka vio ribobogko kito eaio.”
13 Mia Yesu ber kalo, berinavo “Ee, makanio. Bo kanio kamiu ga kuvar sinaniano vanlo.”
Mia nalo aberdop̃e aberinavo “!Ajerei! Abe kumemi nubarkar ga joko sesa jimo, bija niado na tertelisu juo. ?P̃eli na ver makanio, jau kojidom ka mia kumemi naruei, nuva nuvulu sinaniano rivare ka burutiniobi nalo na?” 14 Mia nalo aber jibe na bior tomu nalo napano aju na nalo miroano laka, napano kulovu nalo ga abokar titai kovio jibe ka menu jimo [5,000].
Ana na Yesu ber kalo berinavo “Kamiu kuva kuver ka tomu nalo na kuver atutano beamu vo, atutano ea taara nalo, napano mia tomu veve duelimo va jimo [50] atua taara tai.” 15 Naruei nalo abano amila javukia napano naio berenio, naruei tomu nalo ajutano ea taara nalo. 16 Naruei Yesu bar joko jimo bija niado na tertelisu juo nei, naio jirarago bavin tiniabene, naio milivu kanio, karina burekokorovio, ana bar jian ban naiagagoano nalo ka aviovio ka tanea taara nalo nei. 17 Naruei nalo ajinan banbano-o, mabolo jouo batitigio bo, a iororoti sinaniano napano ajen digio ju, nalo amisonsonlo aban ea basaro solokobaro nalo bokar duelimo ba juo [12].
Pitere berial ka Yesu be Naverikariano memedu
Mataiu 16:13-28; Mak 8:27-31
18 Mia bogo tai, ana Yesu jo bolkouo naio takurano, a kanano naiagagoano nalo aju vaataro ka ga naio, naruei naio bika denlo, berinavo “?Kamiu kumitum̃a kumijog tomu nalo ajum̃a aberverii kiniou aber kiniou nebe kei?”
19  Mat 14:1,2; Mak 6:14,15; Luk 9:7,8Ana na nalo aber kanio, aberinavo “Tealo aber jau kobe Jone Baruei, a tealo aber jau kobe Naverialiano Elaija, a tealo aber jau kobe naverialiano dolu nalo re nua nua tai napano meul bereio den nam̃ariano.”
20  Jon 6:68,69Mo naio bika denlo, berinavo “?Mo ana jum̃abe ka kamiu, kamiu kumitum̃a kuber kiniou nebe kei?” Ana na Pitere naio berdop̃e, berinavo “Jau kobe Naverikariano na Atua kanano.”
Yesu berial kiano m̃ariano
21 Naruei Yesu mil jikili, ber kalo memedu, berinavo mia nalo avan re averial vite nei ka tomu nalo, 22 mia naio ber batitigio bo banlo ka mia tum̃abe ka naio. Naio berenio berinavo “Kiniou nebe Kulorinio Kenerinio, mia navurim̃araboiano nalo na kulo Israel nalo kialo, vija tomu na tortoru na kulo lu nalo, bija naverloglogiano na tuboiano nalo, mia avukular kiniou, monoka mia ala vite ve telabo ka ala lelan kiniou. Mia monoka auebin kiniou nam̃aro, mia ka bogoti ve tolu nene, mia Atua rivitirilar kiniou nemeul bereio.”
Yesu Kiano naiagagoano naio monoka sidom iakurano ga ea kanano sidomiano nalo
23  Mat 10:38; Luk 14:27Naruei ea bogo na, Yesu mil banlo, naio berenio berinavo “Toro napano jidom rimei takisor kiniou, naio monoka sidom iakurano ga ea kanano sidomiano nalo, ana mia naio monoka rudu kanano m̃akolkolo ea legiano nonovio, jibe napano mia nodu kanaku, naruei naio takisor kiniou nam̃ariga. 24  Mat 10:39; Luk 17:33; Jon 12:25Neber jibe na bior toro na ver sidom ridururu kiano meuliano, mia naio rilaluvu kiano meuliano. Mia toro na ver rijamo ka kiano meuliano rivior kiniou, mia naio rijev kiano meuliano bereio. 25 Avona ver toro tai bokar vite novo nalo na yetemeriba nei riviniu, mia rilaluvu m̃arabo a rilaluvu kiano meuliano, naio maka rijev vite novo tai leleio.
26 “Toro nam̃a mimou ka kulo dolu nalo miralo bior kiniou p̃eli bior kanaku iliano, mia kiniou Kulorinio Kenerinio, mia kiniou bunu noimou ea Atua mirano rivior toro nene, ea bogo napano mia nemei bereio eaio, napano mia nemei vija burum̃ara mermerano napano kanaku, a napano be karam̃aku kanano, a napano be nailiano lu nalo kanalo. 27 Riano kiniou neber ka kamiu, be tomu tai ajumolu aju ea vio nei, napano mia maka ajikia am̃aro, rivanvano-o rivokar bogo napano mia aial navenatuboiano na Atua kanano riyotuba.”
Yesu niabene binimei be dolu
Mataiu 17:1-8; Mak 9:2-8
28 Iorou ka bogo na napano Yesu berenio iliano nalo na, titai jibe ka sude takurano barlaka bereio ruei, naruei naio buru Pitere, Jone, a Yemesi, nalo veri abavin ea burusuku tai, napano jidom rivolkouo. 29 Naruei nalo abinimei abokar vio nene, a bogo nam̃a Yesu jom̃a bolkouo, naiagagoano tolu nalo nei amialio napano mirano binimei be dolu, a amialio ka napano m̃ano kulum̃arauo merera laka, a amiuvu bo mia amiuvu nonovio garuei.
30-31 Ana iorou, tormoruo juo nei Elaija naio Mosis, naljuo amiyotuba bija burum̃ara miamoiano na mermerano na tiniabene, ana na abe juo ajum̃a ajukunu naliko Yesu, napano ajum̃a aberii ka mia tum̃abe ana na mia naio monoka riva Yerusalemo, a monoka m̃aro den yetemeriba nei, tavukia napano Atua berkario ruei.
32 Mia beamu, Pitere nalo nei amijog miralo jouo toru, amiyukudovo banbano-o mia amonmelio garuei, mia bogo napano ajevijo bereio, amiilo ka vite nalo nei, napano amial Yesu kiano burum̃ara miamoiano na mermerano, a amial tomu juo nei ajumolu aju bijaio. 33 Naruei nalo amial ka napano naljuo neibano aju ajuvan vio ka avan bereio, naruei Pitere naio jidom ril, mia maka rijikia vaio ka mia riverenio, ana naio ber ilikodovoiano tai ban Yesu, berenio berinavo “Tubo, bo ka napano kito rojua vio nei. Bo kanio kito roim̃auka tobobo ve tolu ea vio nei, tai ve kiamo, tai ve Mosis kiano, a tai ve Elaija kanano.”
34 Mia bogo napano naio jom̃a ber iliano nei, melijo tai binimei midukolo, mia bogo napano amialio ka nalo aju joomo ea melijo nene, nalo amerou binvinlo. 35  Mat 3:17, 12:18; Mak 1:11; Luk 3:22 2Pit 1:17,18Naruei amijog iliano tai miyotuba ea melijo neibano, naio berenio berinavo “Nina be keneriku na, napano kiniou nebitirilar naio ruei. Naina naruei monoka kumonmonea naio rivu.”
36 Mia bogo na iliano nei bisi, melijo bakovio, amial ka napano Yesu naio ga takurano ju naliko bereio. Iorou ka nina, naiagagoano nalo aju ajurbanin kanio ga aju, maka ava averii vite neibano amialio ka tomu dolu nalo.
Yesu mijil lar sim̃aro den m̃eaku tai
Mataiu 17:14-21; Mak 9:14-29
37 Mia ea legiano dolu nene, Yesu naliko nalo tolu nei ajuvan burusuku nei, abatove bereio, mia burum̃ara tiniobi na tomu nalo aju rorea ka ajidom aial naio. 38 Mia bogo napano amiyotuba kalo, toro tai kalo bio jouo ban Yesu, naio berenio berinavo “Naverloglogiano, neber aiou banso, kovitii von keneriku m̃eaku nei, bior naio be keneriku takurano m̃anono ga. 39 Niununo va tai jom̃a binimei ea naio jibe na, mila naio miaga burutomoruo laka, a miaburusalsal bano-o m̃a titilevlevi bavin eaio. Tenei jom̃a mila naio napano kirivova laka, mila lelan naio laka, a naio jom̃a monmon ga milaio, naio maka lele tuvan naio torm̃aro bogo tai. 40 Kiniou noburu naio ban ea kiamo naiagagoano nalo, neber aiou kalo ka ajilar niununo va nei, naruei nalo amila von, amim̃aukanio bano-o, mia abijukudeio ga.”
41 Naruei Yesu berdop̃e, mil banlo, berinavo “?Kamiu na, jum̃abe jibe na? Kamiu maka kuvarkar tiniemiu sikili ea Atua leleio. ?Mia kiniou monoka noto vija kamiu kelvovu nalo riva rivokar nagi? Kiniou tinieku m̃aro ea kamiu ruei. Mo, bo ga, kovuru kenerimo nene rimei vonio.”
42 Naruei nalo aba aburu kiritete nene binimei, mia bogo napano aju abinimei kia ga vo, niununo va nei mila m̃ele niadua kiritete nei bereio-o mia, mila niabene memebiju a ba burukar jikili. Mia Yesu mil jikili, berbure niununo va nene, ana naio mieliel ka m̃eaku nene, naruei naio buru bereio ba ban karam̃ano. 43 Mia nalo napano amial vite nalo nei, nalo amiilo toru laka ka Atua kanano moroano na loa laka na kirinovo nei, napano mila bo laka jibe nei ban tete m̃eaku nei.
Yesu berial bereio kiano m̃ariano
Ana memedu ka bogo na napano m̃a kulo dolu nalo ajum̃a aberverii vite novo napano Yesu milaio, mia Yesu ber iliano tai ka kanano naiagagoano nalo. 44 Naio ber kalo, berinavo “Kamiu kuvije tiliniemiu rivu ka kanaku iliano nei, kamiu kuvidu vatitigio toa kenemiu jidomiano nalo, ka mia tiniemiu ribobogia re bereio bogo tai. Nao, kiniou neber batitigio ban kamiu, Atua miila kiniou jibe Kulorinio Kenerinio, mia vaataro naruei ka mia adu kiniou navan ea tomu nalo jum̃alo napano mia ala bin kiniou nam̃aro.”
45 Mia naiagagoano nalo maka ajog lubar vo venia napano Yesu jom̃a berii kalo, jibe ka nioti nene joluku kia ga vo, mila maka ajikia ka avitilubario, a amerou bunu ka avika batitig den Yesu tivelinio ka iliano nene.
?Toro kei naio loa laka ka kulo dolu nalo?
Mataiu 18:1-5; Mak 9:33-40
46  Luk 22:24Mia iorou, ana baravo tai moluo iviso bure naiagagoano nalo, ka mia kei naio to mave ka nalo dolu. 47 Mia Yesu mijikia kialo jidomiano nalo, naruei naio bio kiritete tai napano jo miel binimei kanio, naruei naio midu kiritete nene ji ju tivelinio ka naio, 48  Mat 10:40; Luk 10:16; Jon 13:20ana naio ber kalo, berinavo “Toro napano kiano jidomiano batove ka kiniou, mo naio saaro ka rijev kiritete nei, nina javukia ga napano naio jaaro ka rijev kiniou. A toro nam̃a jaaro ka kiniou, jibe ka napano naio jaaro ka nana miila kiniou nebinimei. Nina bior nana ka kamiu napano kiano jidomiano rivatove laka, naio naruei napano mia naio loa laka ka kam nonovio.”
“Toro na maka riverbure kito, naio jom̃a miija kito”
49 Ana Jone ber ka Yesu, berinavo “Tubo, kumemi numial toro tai, napano naio jom̃a mijil bulag sim̃aro nalo, naio jo mijil bulaglo ea siamo. Mia toro nene, kumemi maka nuvijikiaio, naio maka ve kito tai, naruei kumemi nuberbureio.”
50 Mia Yesu berkanio, berinavo “Makanio, kamiu kuverbure re naio, bior toro napano maka m̃a riverbure kito, naio jom̃a miija kito kiana.”
Yesu jidomial ka vaataro ka monoka naio rivavin ea vio Yerusalemo
51 Mia Yesu bitilubar ka vonganei, vaataro ka mia Atua rivuru naio rivavin bereio tiniabene, naruei naio midu vatitig kiano jidomiano ruei ka kiano m̃arabo monoka rivavin mave Yerusalemo. 52 Ana na nalo aju amiel abano, ana Yesu miila kiano atevi nalo ajukamu, aban ea m̃arkomeli tai na kulo Sameria kialo, ka ayomon vite nonovio rimemedu ka mia naio mijikia rimei iorou. 53 Mia nalo na vio na, maka asidom Yesu nalo amei jouro ea kialo vio, bior nalo maka atum̃a tiniel tii ka aija kulo Ju nalo, napano ajum̃a ajel ea kialo vio na abavin Yerusalemo.
54 Tilikiti napano naiagagoano juo nei Yemesi naio Jone naljuo amial ka napano nalo ajum̃a aberburelo jibe na, abika den Yesu, aberinavo “Tubo, kojidom nubolkouo, nuvio sebi tai taluvo ea vio mave rivatove sisen tanea nalo na?”
55 Mia Yesu naio bilig naio banlo, berbure kialo jidomiano na jikili nei. 56 Ana naio jukamu kalo, maka bunu ava jouro ea vio nei, mia amiel ga aban ea komeli dolu tai.
Toro napano naio jakisor Yesu, maka rijikia siraragdi bereio
Mataiu 8:19-22
57 Tilikiti napano aju amiel ea m̃arabo abano, toro tai binimei vaataro ka Yesu, naio berkar banio, berinavo “Mia kiniou natakisorso, ea vio na vabe na jau kavan eaio.”
58 Ana Yesu berdop̃e banio, berinavo “Kuli deden nalo abe m̃alo bulukup̃ili na amon eaio, a menu nalo abe m̃alo niuku nalo. Mia kiniou Kulorinio Kenerinio napano nebinimei tiniabene, maka ve kiaku vio tai, ka mia nava nomon eaio. Ver jau kajaaro bunu ka meuliano na jibe na, jau komijikia komei.”
59 Ana ea bogo nei, toro dolu tai, Yesu berkanio bunu ber rimei takisorio, ana naio berdop̃e banio, berinavo “Tubo, bo ga, mia jau kajamo ka kiniou navan nevitikar kanaku tormoruo beamu vo, mia ver naio rim̃aro bogo tai, mia kiniou nemei bereio natakisorso.”
60 Ana Yesu ber ka naio, berinavo “Jau kotuvan tomu nalo napano maka ajev meuliano vo ka mia ava ativin kanalo tomu na am̃arm̃aro. Mia jau, komei ga, rava roioliolu ka Atua kanano navenatuboiano.”
61 A dolu tai bunu mila sop̃eiano jibe nei, naio bika den Yesu, berinavo “Tubo, mia kiniou tulaka ga natakisorso, mia vite tai ga, kiniou nojidom ka jau kajamo ka kiniou nava never bogiano bo van nalo na ea kanaku vonuo beamu vo.”
62 Ana Yesu ber iliano tai banio jibe nei, berinavo “Toro nam̃a jom̃a jidom m̃elea kanano vonuo a kiano saba nalo nonovio nei, naio jibe toro nam̃a jelanvu ka uako, a julaka jom̃a jiraragdi. Toro na jibe na maka rivare ka rimei ve toro na Atua kiano navenatuboiano.”

9:5 Im̃auo 13:51

9:5 Luk 10:4-11

9:7 Mat 16:14; Mak 8:28; Luk 9:19

9:19 Mat 14:1,2; Mak 6:14,15; Luk 9:7,8

9:20 Jon 6:68,69

9:23 Mat 10:38; Luk 14:27

9:24 Mat 10:39; Luk 17:33; Jon 12:25

9:35 Mat 3:17, 12:18; Mak 1:11; Luk 3:22

9:35 2Pit 1:17,18

9:46 Luk 22:24

9:48 Mat 10:40; Luk 10:16; Jon 13:20