^
2 Timoteo
KAG PAGPANGAMUSTA
KAG PAGPASALAMAT AG PAGPAKUSOG
Dapat Magpaninrugan sa Pagtu-o
Kag Tamang Batasan it Maadong Manugsunor ni Kristo Hesus
KAG PAANDAM TUNGOR SA MGA NAGTUTUDLO IT BUKO MATUOR
Kag mga Kayainan sa Huling mga Adlaw
Dapat Magpaninrugan sa Pagtu-o
Kag mga Huling Tugon kang Timoteo
KAG PAGPAMATUOR NI APOSTOL PABLO
Kag mga Pangabay ni Pablo Kang Timoteo
KAG MGA HULING PAGPANGAMUSTA