^
E Iosua
E Huriki a Israel Ri Dili o Kenan
E Iosua i Rudu a Kasisi Ru Gu Kasisia e Ieriko
E Huriki a Israel Ri Tulu Poloa a Naru e Iordan
E Huriki a Israel Ri Ru Kadolu a Kedo o Gilgal
E Huriki a Israel Ri Vapala a Kuli o Gilgal
A Ubu ne BAKOVI DAGI
A Tanga Dagi e Ieriko i Mapuka
E Akan i Rata a Naro Hale
E Ai Ni Ratapile
A Ngava Dagi Ni Vakalongo Tabu
E Huriki a Gibion Ri Tami e Huriki a Israel
A Haro i Pesi Tata
A Hariki ala Lima Ni Rabalaki
E Huriki a Israel Ri Bole Tabu Ranga Tanga
E Huriki a Israel Ri Rangi e Huriki a Hariki na Tabeke Meli
E Huriki a Hariki Ni Rangi
I Ranga Malala i Uka Ma Ni Bole Ma
A Malala na Tabeke na Nirikena Haro ne Iordan
A Malala na Nirolona Haro ne Iordan
E Keleb i Nanea e Iosua Ge Habi a Malala Vona
A Malala Ni Habi na Kabu ne Iuda
E Keleb i Bole e Hebron e Debir
A Maka Tanga na Kabu ne Iuda
A Malala Ni Habi na Kabu ne Epraim
A Malala Ni Habi na Kabu ne Manase
A Malala Ni Veru Lobo
A Malala Ni Habi na Kabu ne Bensamin
A Malala Ni Habi na Kabu ne Simion
A Malala Ni Habi na Kabu ne Sebulun
A Malala Ni Habi na Kabu ne Isikar
A Malala Ni Habi na Kabu ne Aser
A Malala Ni Habi na Kabu ne Naptali
A Malala Ni Habi na Kabu ne Dan
A Malala Ni Habi ne Iosua
A Tanga Ni Kapiloho na Maregoa
A Tanga ne Huriki a Hamone Levi
A Kabu i Tolu To Hamule Lakea na Tanga
E Iosua i Tarulu e Huriki a Israel
E Iosua i Vara Tabu na Ngava Dagi o Sekem
E Iosua i Mate