18
Ana-nga Barra Wana A-ni
(Mark 9:33-37; Luk 9:46-48)
Gun-gatiya lika Jesus burr-yika jawina aburr-bona gurda nula, lika abu-wengganana, “A-lay, ngayburrpa nyiburr-guna ana-nga barra wana a-ni Wangarr ana-murna?” Luk 22:24
Aburr-yinagata aburr-wena, lika Jesus a-gonyjinga nula an-gungarda an-guyinda delipa, lika a-menga, a-garrana, gatiya a-jinyja Jesus burr-yika jawina aburr-ni. Lika nipa Jesus a-yinanga, “Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Ana-goyburrpa gala nyiburr-yinmiya Wangarr ana-murna nyiburr-ni, wurra minyja nyiburr-ngukurdanyjiya rrapa nyiburr-ni minypa gu-ngarda yerrcha [gala wana aburr-negiya aburr-workiya.] Mark 10:15; Luk 18:17 Ngardawa ana-nga an-gata wana an-bapala a-nirra Wangarr ana-murna, an-gata an-gugaliya ngardawa delipa a-negiya a-workiya rrapa a-nirra a-workiya minypa an-maywapa an-guna an-delipa. Rrapa ana-nga an-mola nula ana-gurda ngacha delipa ngardawa minypa ngaypa ngu-welangga, minypa ngaypa jal ngu-nirra nula delipa, an-gata an-gugaliya nipa ngardawa an-mola apula ngaypa.
Ana-nga A-yinmiyan Rrapa Delipa A-lijiwarriyan
(Mark 9:42-48; Luk 17:1-2)
“Wurra ana-guna ngacha delipa minypa marr a-balcharra apula, ana-nga an-nerranga a-yinmiyan rrapa nipa delipa a-lijiwarriyan, wurra jimarn jarra an-gata an-gugaliya mu-ngoyurra abu-bichingarna gu-jandarra wana gu-bapala, lika abi-yerrnyjingarna gu-bachirra gu-lupa gu-guyinda. Gu-gurda ngacha minypa nipa mari gu-manggarna marr gu-yinanga wana, wurra gun-gata minypa Wangarr ana-nyala a-bu barra minypa delipa a-warganyja, gun-narda jarra minypa burr-guya gun-nerra gu-ni barra nula an-gata an-gugaliya. Minypa wurra gama gorlk gun-nardiya rrawa burr-guya gun-nerra gu-ni barra burrwa, ngardawa gun-gulijiwarriya guy-bamburdapa. Gu-gata ngacha guy-bamburda, ngarla, wurra barrwa burr-guya gun-nerra gu-ni barra nula ana-gata ngacha an-gugaliya minypa gun-gulijiwarriya guna-ganyja ana-workiyana!
“Wurra minyja nginyipa murna ny-jirra waygaji rrepara ny-jirra gun-nerra jama ny-jirra ny-yorkiya, ny-jurda murna ny-jirra ny-nyardapa o rrepara ny-jirra ny-nyardapa gorndiya, yerrnyja. Ngardawa gun-mola nggula nginyipa ny-nyurrnga barra wanngu nyi-ni, wuriya murna ny-jirra waygaji rrepara ny-jirra ny-nyardapa. Gala yapa murna ny-jirra ny-jilirrwirrka rrapa rrepara ny-jirra ny-jilirrwirrka ny-bamba, barrwa minypa Wangarr biy-yerrnyjin yi-gata wupa gu-bol gu-rronggapa gu-jirra gu-workiya. Metiyu 5:30
“Rrapa minyja mipila ny-jirra gun-nerra jama ny-jirra ny-yorkiya, ny-junarda mipila ny-jirra ny-nyardapa nyina-warrka, yerrnyja. Ngardawa gun-mola nggula barra nginyipa ny-nyurrnga wanngu nyi-ni, wuriya mipila ny-jirra ny-nyardapa. Gala yapa mipila ny-jirra ny-jilirrwirrka ny-bamba, barrwa minypa Wangarr biy-yerrnyjin yi-gata wupa gu-bol gu-rronggapa gu-workiya, minypa Hell. Metiyu 5:29
Minypa Gun-maywapa Ranginy Jin-gata Jip (Sheep) Jinyu-lijiwarriyana
(Luk 15:3-7)
10-11 “Aburr-gurda ngacha gu-ngarda yerrcha gala barra ny-yerryerrmiya burrwa. Ngardawa ngaypa ng-gunaga ngu-weya ana-gorrburrwa ngu-nirra: Aburr-birripa waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk ngardapa ngardapa burrbi-rrimanga jaga aburr-ganaja burrwa, birripa aburr-gata waykin Ngun-anya a-ninyarrapa. Luk 19:10
12 “Minyja bubu-borrwa: An-gugaliya jin-bulapalawa jin-dimanga jip (sheep) minypa 100, wurra minyja jin-ngardapa jinyu-lijiwarriya, lika nipa a-yinmiya barra? Wurra nipa jiny-bawa barra jin-gata 99 jip, gata gu-bulgapulga jiny-ji barra, gorrngunya m-bay jiny-ji, wurra nipa a-garlma barra a-boy, a-wecha achila jin-gata jin-ngardapa jip jinyu-lijiwarriyana. 13 Rrapa gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Minyja nipa jiny-barripa jip jin-gata jinyu-lijiwarriyana, nipa burr-guya a-worlworlcha barra achila; jin-gata 99 jip gala jinyu-lijiwarriyarna nipa marr a-yinda a-worlworlcha barra achila nipa jin-gata. 14 Gu-gurda ngacha minypa Nyanyapa arrku waykin a-nirra gala jal a-ni ana-gurda ngacha delipa barra a-lijiwarriya, wuriya an-ngardapa.
Minyja Worlapa Nggu Werra Biy-nega
15 “An-nginyipa minypa worlapa nggu, minyja nipa werra biy-nega, nginyipa boy, wengga nula minypa ngardapa ana-gota gurdagurdarra minypa nipa werra a-negiyana. Rrapa minyja nipa a-galiya nggula, gun-narda minypa nginyipa ny-nyukurdanyjinga, nipa gugu gu-mola a-nirra. Luk 17:3 16 Wurra minyja nipa gala a-galiya nggula, an-nerranga an-gugaliya ny-ma barra, waygaji an-ngardapa, waygaji abirri-jirrapa, lika wugupa buburr-boy nula an-gata, barra minypa janguny mu-jurra mu-weya mu-yurra, ‘minyja mari gu-ma, wurra ngardawa gu-galiya yerrcha waygaji abirri-jirrapa, waygaji abirri-jirrapa an-ngardapa abu-ngurrjinga, minypa gun-gata gun-ganawa burrwa janguny abu-ngurrjinga minypa abi-nana gun-nerra jama a-ji,’ gu-gurda ngacha. Deuteronomy 19:15 17 Wurra minyja nipa gala a-galiya burrwa, burr-wenggana Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha gatiya minypa aburr-bamagutuwiyana. Rrapa minyja birripa burr-guta nipa gala a-galiya burrwa, ganapiya, ana-goyburrpa barra nyibu-borrwa nula minypa nipa an-nerra warrpam, rrapa minypa gu-werranga gu-rrawa wenga gala Wangarr a-borrwa a-workiya.
18 “Ngardawa gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Gun-nga minypa ana-goyburrpa nyibu-jobujoba gun-guniya rrawa, gun-narda nipa Wangarr gu-jobujoba barra yi-gaba waykin; wurra gun-nga minypa ana-goyburrpa nyiburr-mola nula gun-guniya rrawa, gun-narda nipa Wangarr an-mola a-ni barra nula yi-gaba waykin. Metiyu 16:19; Jon 20:23
19 “Rrapa barrwa gun-guna ngu-wengga barra ana-gorrburrwa: Nyirri-yinga nyirri-gata, gu-nga nula minypa gu-ngardapa nyirri-borrwa rrapa nyirri-wenggana, nipa Ngun-anya waykin a-nirra a-yindiya barra jama a-ji ana-gotula. 20 Ngardawa yina abirri-gaya abirri-bamagutuwiya abirri-workiya minypa abirri-jirrapa gu-galiya yerrcha, waygaji abirri-jirrapa an-ngardapa, minypa marr aburr-balcharra apula ngaypa ngu-welangga, ngaypa ng-gatiya wugupa burrwa.”
Meyali Gun-gata Minypa An-gugaliya Gala Baywarra Gu-nengarna Nula An-nerranga
21 Lika Birta yi-gurrepa a-negiyana nula Jesus, lika a-wengganana, “Bunggawa, a-lay, an-ngaypa minypa worlapa apa, minyja nipa mu-nguy werra nguna-nega a-workiya, ngaypa ngu-yinmiyapa ng-goma ngu-nega barra ngaypa baywarra ngu-nega barra nula, ya? Waygaji arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa, ya?”
22 Wurra Jesus a-yinanga, “Ngika arr-ngardapa arr-murna rrapa abirri-jirrapa! Wurra jarra mu-nguy ny-jaranga ny-joma nyi-negapa barra baywarra nyi-nega barra nula ny-yorkiya. Luk 17:3-4 23 Ngardawa rum gun-gata waykin wenga, nipa minypa gun-guna meyali: An-ngardapa an-gata bunggawa, nipa gu-borrwurra a-birripiya barra burrwa aburr-yigipa aburr-mujama, minypa mu-yinmiyapa rrupiya birripa ngardapa ngardapa mbi-gurdanyja barra gurda nula barra minypa gu-lirrjiya burrwa. 24 Rrapa gun-gatiya gugu abu-ganyja gurda nula bunggawa an-ngardapa an-gugaliya minypa rrupiya mun-gata nipa barra muna-gurdanyja nula bunggawa burr-guya mun-jaranga. 25 Wurra nipa an-gata gala mun-jaranga mu-rrimangarna rraka muna-gurdanyjingarna nula bunggawa. Lika bunggawa a-wena minypa nipa jalim a-nega barra an-gata an-gugaliya, rrapa minypa gun-nigipa gorlk rrapa jin-nigipa jin-gumarrbipa niya rrapa aburr-yigipa gu-ngarda yerrcha burr-guta jalim burr-nega barra. Minypa mun-gata rrupiya barra muna-jeka nula nipa bunggawa, wurra birripa jarra minypa jama aburr-jipa barra aburr-workiya nuluwa an-gata an-nerranga gun-nardiya gugu ngika burr-rrupiya.
26 “Wurra nipa an-gata an-mujama ana-menama gu-rrana nula bunggawa, minypa a-ngiwija nula, ‘Bunggawa, japurra ngapa ny-jirra, a-lay! Burdak marr ga apula. Mun-gata rrupiya burraya ngaypa burr-gurla ngiy-wu barra.’ 27 Gu-gatiya wenga bunggawa werra a-nana an-gata an-nigipa an-mujama, lika baywarra gu-negarra nula mun-gata rrupiya. Minypa a-jerrmarra, gala barra mun-nga muna-gurdanyja nula bunggawa, wurra gipa gugu gu-rorrchiyana.
28 “Wurra an-mujama nipa waypa yarlanga a-bena, a-nana an-nerranga an-gata an-mujama nipa an-guna gipa mu-ngoyurra a-wuna mun-delipa rrupiya gugu an-gata barra muna-gurdanyja nula. Lika nipa burr-guya a-rrimarra jawa a-jirra, rrapa burr-guya a-wena nula, ‘Nguna-wu mun-ngaypa rrupiya!’
29 “Wurra nipa an-gata ana-menama gu-rrana nula rrapa a-ngiwija nula, ‘Burdak marr ga apula, a-lay. Burraya ngiy-wu barra.’
30 “Wurra an-guna minypa bunggawa gipa baywarra gu-negarra nula, nipa jarra gala gu-yagurrmungarna nula an-gata an-nerranga an-gugaliya. Minypa a-menga, a-ganyja, wupa a-barnjinga nuwurra nipa muna-gurdanyja nula rrupiya.
31 “Wurra aburr-werranga aburr-gata aburr-mujama, gun-narda waypa birripa gubi-nana, burr-guya wargugu aburr-ni. Lika aburr-bona, gubu-ngurrjinga nula bunggawa gun-gata gu-yinmiyana gu-ni. 32 Lika bunggawa a-gonyjinga nula an-gata an-mujama, lika a-yinanga nula, ‘Ny-jurda nginyipa ny-yerra warrpam! Gun-gatiya nginyipa ny-nyiwija apula nyi-ni, ngaypa baywarra ngu-negarra nggula mun-gata rrupiya wana jimarna nyina-gurdanyjingarna apula. 33 Wurra yama nginyipa ny-junggajingarna nula an-borrmunga nggula minypa ngaypa ng-gunggajinga nggula nginyipa?’
34 “Lika bunggawa a-bachirramiyana nula an-gata an-mujama. Minypa nipa a-wena, wupa abu-barnjinga nuwurra waypa barra nipa an-mujama muna-gurdanyja nula bunggawa mun-gata burr-gurla mun-nigipa rrupiya.
35 “Rrapa ana-goyburrpa, minyja ny-yinga ny-jata gala baywarra nyi-nega nula an-nginyipa worlapa nggu minypa burr-molma burr-burral, nginyipa rrapa ny-yirdiya barra Nguna-anya waykin a-nirra a-bachirramiya barra nggula.”

18:1 Luk 22:24

18:3 Mark 10:15; Luk 18:17

18:8 Metiyu 5:30

18:9 Metiyu 5:29

18:10-11 Luk 19:10

18:15 Luk 17:3

18:16 Deuteronomy 19:15

18:18 Metiyu 16:19; Jon 20:23

18:22 Luk 17:3-4