^
2 Pétéru
Pipwobwocu
Mulie ha a mulie na wâé te Padué
Pwo me piubwo da ana wâé
Time o uce bwolihi ke é o mele
Geme piuti tewé nina geme alihi
A Tii Iitihi ke a pwooti te Padué
Lépwo apipune na lépwo agele
Lé o pwocuhinaado
Lépwo upwonimelé
Lépwo eabwé te a ta
E o bo tuie mwo wo Padaame
E uca be e te junihe pipwoééhenye
Mulie ha a mulie na iitihi
Bénebwéne pwooti
Bépinelé