^
Rome
Kareta a'motopo auranano
Paulus wairy Rome 'wa tytory 'se
Moro iru'pyn oka pori'tory
Mo'karon tyja'wangamon kari'na
Moro Tamusi nyry a'wembono auranano
Moro omenano mero'po
Mo'ko Simosu 'ne ro
Tamambore Tamusi wonepory man
Tyja'wange pa'poro kari'na wairy
Moro Tamusi 'wa tamambore kari'na yry
Tamusi amyikary 'wa tamambore Abraham ypory
Otypan oty enepyry moro tamambore aino 'wa
Adam Kristus maro
Kristus maro romo'no, imaro awono enapa
Tamambore aino 'wa atundymapono
O'to tauro'po me moro omenano mero'po wairy
Moro kynapyirykon man kurano
Tamusi 'wa kypynarykon
Mo'karon Israel pajanymbo
Mo'karon Tamusi napo'i'san kari'na
Ito'ka'ma'pa mo'karon Israel pajanymbo wairy
Simosu me e'i'non epanopyry
Mo'karon Simosu epanopyry
Moro Tamusi wyinono amano
Mo'karon jopoto nendory man
Ase'wa amano
Ta'sakary anurumena'pa kari'na wairy man
Ta'sakary anemapo'pa kari'na wairy man
Pa'poro kari'na 'wano me Kristus wairy
O'to tywairy ekarityry Paulus 'wa
Kareta y'ma'topo auranano
Tamusi ety awongatopo auranano