^
ROMANOS
Sɨ́ɨ²i Poo² 'e jí² lo tya' tsá² néei¹ Roma
'Iin²¹²in Poo² tsafee'¹³i 'in néei¹ Roma
Untyúi¹ Dios tsá² jiin'¹³ coon'¹³ 'e jai'² lɨ́ɨ²i tsá²
Tsaa² tya' tsá²
Dios jmaa¹a 'ii'²¹ 'e la jai'²
Xiiala lɨ́ɨ¹i tsá² Israel coon'¹³ ley tya' Moisés
Jilee'²¹o' rǿø²na' tsaa²
Jmaa¹a Dios tiin'¹³ tsá² jiin'¹³ coon'¹³ 'e jai'² lɨ́ɨ²i tsá²
Xiiala gauntyúi¹ Dios Abraham
'Ii'²¹mo tsá² 'e júu³ ga'ɨ́ɨ²ɨ Dios coon'¹³ 'e jai'² lɨ́ɨ²i
Wana jai'² lɨ́ɨ²na' jo 'e tsaa² røø²¹na'
Adán coon'¹³ Cristo
Na'lɨɨ²¹²mo' wa' 'naa²¹gɨ' tsaa² pe jiin'¹o' coon'¹³ Cristo
Júu³ cwáain¹ tya' 'in tyʉ'² to² jna'
Lawa'a icuu'¹³mo cwoo²¹o tsá² coon'¹³ Jesús mo jai'² lɨ́ɨ²i tsá² 'ii
'E'² 'e ley do jna' 'ee 'e tsaa²
Xiiala lɨ́¹ 'e juncwii²¹ cwó² Espíritu Tyʉ́² tya' Dios Jmii²¹
Li'¹i' sɨcaan²¹na' coon'¹³ Cristo
Nigatyii'¹³in Dios tsá² Israel
Cuu'²¹i tsá² Israel jmáa¹a la 'iin²¹²in Dios
Tsá² Israel 'in natiin'¹³
'In tiin'¹³mo 'in tsá² jo seein²¹ Israel
Itiin'¹³ tsá² Israel lɨ gatséi¹
'Ná¹ cwoi'² tsá² yaai Dios
'E 'ná¹ jmáa¹a 'in jai'² lɨ́ɨ²i Cristo
Jo fó'²oo' 'e gó² tya' tsaru'¹u'
Jo jmaa²aa' wa'a tyuuin'² tsaruu'²¹naa' wa' tee'²¹i coon'¹³ tsaa²
Jmaa²'a 'e 'yaai¹‑tsi tsaruu'²¹'u jon' 'e 'yaai¹‑'o'o 'wo'o
'E júu³ tyʉ́² tya' tsá² 'in jo seein²¹ Israel
'Iin²¹² Poo² tsáa¹a fu Roma
Sɨɨ¹i Poo² 'aai²¹² tsá²
Júu³ lɨ gatséi¹