^
II TIMÔTHE
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng
Hơtai-Hơtiàn Pôl Uơ̆n-Rơnăm Tơ Timôthe
Pơnuaĭ Gleh-Glăr Mơtai-Lơhiă Lăm Gơnuăr-Bruă Mơnih Duh Bruă Yàng
Mơnih Ngă Bruă Siàm Hơtai Yàng
Tŭ-Hơrơi Luĭ-Dŭt
Pơnuaĭ Pơto-Kơkơi Timôthe Mư̆ng 'Bồn Bơ-àr Sơc̆ih-Sri
Pôl Lăm Tŭ Luĭ Rài
Du Pơnuaĭ Pơto-Kơkơi Pơkơ̆n