^
2 Pedro
Liáh³la³ gá⁴laá⁴ xɨɨ⁴ Pedro ja̱³
Mɨ³chia̱²a² ca³liuh² liáh³xɨ³ na³lɨ́y⁴ ñaá² Dios
Cá⁴dah²joóy² hi³ cá⁴lɨ́⁴sɨɨ́y⁴ cáh³ti³² Cristo
La³ dsa³liú⁴ ca³jaa¹ chiáh² diáh⁴ hi³ ca³dah²juu³²
Liáh³la³ ná⁴lɨ¹ hí⁴güéy³ Ñúh³a² nɨ³