^
2 Tesalonicenses
Liáh³la³ gá⁴laá⁴ xɨɨ⁴ Pablo ja̱³
Hí⁴ca̱a̱⁴ cua̱a̱y¹ná² Dios nɨ³ chiáh² diáh⁴ dsa³
Hí⁴güéy³ ja̱y³ dsaá⁴ hi³ fáh⁴yeey¹ mɨ³hey³²
Diáh⁴ dsa³ hi³ dsá⁴dxi̱i̱³² yuuh¹ güii³
Gá⁴ŋɨɨ́³ Pablo ja̱³ ca̱a̱³ jmɨ²heé¹
Ga³jmee⁴ hi²jmee²a² ta²
Liáh³la³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² gá⁴féh³ Pablo ja̱³