^
COLOSENSES
Nchkwiꞌ Palyu loꞌo Ndiose chaꞌ ꞌin neꞌ kanꞌ
Suꞌwe ti ndiꞌian loꞌo Ndiose chunꞌ nu ngujwi Krixtu lo wsi
Ngiꞌni Palyu tñan chaꞌ ꞌin nten nu msñi chaꞌ ꞌin Ndiose nchga kichen
Wa nkwan neꞌ chabiyaꞌ ꞌin Krixtu
Suꞌwe ꞌa lka nchga chaꞌ suꞌwe nu nda Ndiose
Wa mxnun tiꞌin neꞌ chalyuu kula ꞌin neꞌ chaꞌ kaja xka chalyuu kwi ꞌin neꞌ
Chaꞌ suꞌwe nu kuꞌnian bra nu ka Krixtu ndloo ꞌñaan
Chaꞌ nu ykwiꞌ Palyu xa wa tyii ti kityi re