^
FILIPENSES
Taachi Pablo canúuⁿ yā vácūū idingúuⁿ yā yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ yeⁿ'e yáāⁿ Filipos, 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Jesucristo
Pablo ngaⁿ'angua'á yā cáávā 'iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Jesucristo
Cáávā 'úú vida yeⁿ'é ní Cristo
Cristo ní ndiicúúⁿ yā ní cuayiivi chich'ɛɛtɛ́ yā
'Iiⁿ'yāⁿ chi i'téénu yā Cristo ní tan'duucā chi dɛɛvɛ yeⁿ'e iⁿ'yeeⁿdí 'cūū 'tiicá yā
Yeⁿ'ē hermano Timoteo ndúúcū hermano Epafrodito
Pablo yaa'ví yā contra yeⁿ'e 'iiⁿ'yāⁿ Israel chi necio yeⁿ'e ley yeⁿ'é yā
Diiⁿ yú luchar cáávā premio chi Ndyuūs caⁿ'a yā tée yā s'uūuⁿ
Canee chi yeenu yú nducuéⁿ'ē tiempo ti s'uuúⁿ ní yeⁿ'e Cristo s'uuúⁿ
Nadacadíínuuⁿ nī yeⁿ'e nducuéⁿ'ē chi n'daacā
'Iiⁿ'yaⁿ yeⁿ'e yáāⁿ Filipos ca'á yā ofrendas Pablo
'Cuiīnū carta miiⁿ ndúúcū saludos