^
Ephesus
Dıı dèè hòèlı̨ kwe Nǫ̀htsı̨ gòį̀hchì hǫt'e
Paul Ephesus got'ı̨į̀ gha yahtı
Zezì-Krı wexè ts'eedaà ats'ejà
Zezì-Krı wexè dǫ ı̨łè lats'ı̨ı̨t'e
Paul, Israel got'ı̨į̀ agı̨ı̨t'e-le sìı gots'ǫ̀ godı nezı̨ı̨ nìı̨ɂǫ
Paul k'achı̨ Ephesus got'ı̨į̀ gha yahtı
Zezì-Krı wezhį̀į̀ lats'ı̨ı̨t'e
Dǫ gıxè dzęh agǫ̀ht'e lanì aahda
Dǫzhìı eyıts'ǫ gıts'èkeè dànì ełexè geeda ha
Naxıtà eyıts'ǫ naxımǫ gıts'ǫ̀ nezı̨į̀ aahda
K'aodèe gı̨ı̨lı̨ı̨ eyıts'ǫ gıcheekeè
Gots'ǫ̀ K'àowo t'asìı nàtsoo wets'ǫ̀-èlı̨ı̨ sìı t'à wexè nàahtsoò aahde
Paul nǫǫde gots'ǫ̀ xàyaı̨htı