^
2 Bitrus
Bitrus ro̱ u̱r-gas
M-bo̱'o̱sse̱ be-de u̱n nap u̱n Shir
Tu'e̱ u̱n Ma-to̱ Shir yish
Ye̱ he hyan u̱n se̱ps-m Ye̱so Kiristi
Bitrus nak yan-dor u̱t-to̱
Ho̱-de u̱n Wan-Ko̱yan ro̱o̱n
Ma-u̱t Bitrus to̱ u̱r-ko̱m