^
1 Ximootoosa
Worddo Timirttiyaappe Naagettussa
Phawuloosi Xoossaw Shiishsheedda Galataa
Woosa Golliyaa Woosaa
Woosa Golliyaa Kaalethiyaawantta
Woosa Gollen Maaddiyaawanttubaa
Wolqqaama Xuuraa
Worddo Asttamaaratuwaa
Kiristtoosassi Lo77o Oosanchchaa Gidiyaawaa
Am77etuwaa Zoreedda Zoriyaa
Aylletuwassi Imetteedda Zoriyaa
Worddo Timirttiyaanne Tumu Duretethaa
Phawuloosi Ximootoosa Zoreedda Zoriyaanne Azazeedda Azazuwaa