^
1 JUAɅ̃
Dji Zocai B̸ai Diabari Bed̶ea
Ãcõrẽra cadjirua neẽ́ b̶ʌa
Dadjirã carea Ãcõrẽa bed̶ea djuburiabari
Ãcõrẽba obi b̶ʌ djiwid̶i
Crito ume dji quĩrũ
Ãcõrẽ warrarã
Dji quĩrĩã b̶ead̶ida panʌa
Sewa jaradia b̶ea sãwã cawad̶i
Ãcõrẽba ẽberãrã quĩrĩã b̶ʌd̶ebema
Ãcõrẽ Warra ĩjãnida panʌnebema
Ãcõrẽ Jaureba Jesura wãrãda Ãcõrẽ Warra cawabid̶a
Juaʌ̃ba naʌ̃ cartad̶e jĩrũare b̶ʌd̶a