13
Alò, David te fè konsèy ansanm avèk kapitèn a dè milye a dè santèn, menm avèk chak chèf. David te di a tout asanble Israël la: “Si li sanble bon a nou menm e si li soti nan SENYÈ a, Bondye nou an, annou voye toupatou mesaje a fanmi pa nou ki rete nan peyi Israël yo e osi, a prèt avèk Levit ki avèk yo nan vil pa yo, avèk teren pa yo, pou yo kapab reyini ansanm avèk nou. Konsa, annou pote tounen lach Bondye pa nou an, I Sam 7:1-2paske nan jou Saül yo, nou pa t chache li.”
Alò, tout asanble a te di ke yo ta fè l, paske bagay la te bon nan zye a tout pèp la. Konsa, David te rasanble tout Israël ansanm, soti nan Sichor nan Egypte jis rive nan antre Hamath, pou pote lach Bondye a soti Kirjath-Jearim.
II Sam 6:2-11David avèk tout Israël te monte Baalah, sa vle di nan Kirjath-Jearim, ki apatyen a Juda, pou pote monte soti la, lach Bondye a, SENYÈ a, ki sou twòn li antre cheriben yo, kote non Li ap rele a. Yo te pote lach Bondye a sou yon kabwèt nèf soti lakay Abinadab, Uzza avèk Achjo te kondwi kabwèt la. David avèk tout Israël t ap selebre devan Bondye avèk tout fòs yo, I Kwo 15:16menm avèk chan, avèk gita yo, ap yo, tanbouren yo, senbal yo ak twonpèt yo.
Lè yo te rive nan II Sam 6:6glasi vannen an nan Cidon, Uzza te lonje men l pou bay soutyen a lach la akoz bèf yo te prèt pou chavire l. 10 Lakòlè SENYÈ a te brile kont Uzza e Li te frape li I Kwo 15:13-15akoz li te lonje men l vè lach la; epi li te mouri la devan Bondye. 11 Konsa, David te vin fache akoz kòlè SENYÈ a te pete kont Uzza. Li te rele plas sa a Pérets-Uzza jis rive jodi a. 12 David te krent Bondye nan jou sa a, epi te di: “Kijan mwen kapab pote lach Bondye lakay mwen?” 13 Pou sa, David pa t pran lach la avèk li lavil David, men te pran l sou kote I Kwo 15:25kay Obed-Édom an nan Gath. 14 Konsa, lach Bondye a te rete avèk fanmi a Obed-Édom lakay li pandan twa mwa. Epi I Kwo 26:4-5SENYÈ a te beni fanmi Obed-Édom an avèk tout sa li te genyen.

13:3 I Sam 7:1-2

13:6 II Sam 6:2-11

13:8 I Kwo 15:16

13:9 II Sam 6:6

13:10 I Kwo 15:13-15

13:13 I Kwo 15:25

13:14 I Kwo 26:4-5