14
Alò Hiram, wa Tyr a, te voye mesaje a David yo avèk II Sam 5:11bwa sèd yo, mason ak chapant pou bati yon kay pou li. Epi David te vin rekonèt ke SENYÈ a te etabli li kon wa sou Israël, epi ke wayòm li te a egzalte byen wo pou koz pèp li a, Israël.
David te pran plis madanm Jérusalem e David te vin papa a plis fis ak fi. I Kwo 3:5-8Sila yo se non a pitit ki ne a li menm Jérusalem yo: Schammau, Schobab, Nathan, Salomon, Jibhar, Élischua, Elphéleth, Noga, Népheg, Japhia, Élischama, Beéliada ak Éliphéleth.
Lè Filisten yo te tande ke David te onksyone wa sou tout Israël, tout Filisten yo te monte pou rankontre David. Lè David te tande sa e te sòti kont yo. Alò, Filisten yo te vini e te I Kwo 11:15fè yon atak nan vale Rephaïm nan. 10 David te mande Bondye, epi te di: “Èske mwen dwe monte kont Filisten yo? Epi èske Ou va livre yo nan men m?”
SENYÈ a te di li: “Monte, paske Mwen va livre yo nan men ou.”
11 Konsa, yo te rive monte Baal-Peratsim e David te bat yo la. David te di: “Bondye te kraze lènmi mwen yo pa men mwen, kon yo kraze anpil dlo.” Pou sa, yo te rele plas sa a Baal-Peratsim. 12 Yo te abandone dye pa yo la; epi David te bay lòd pou yo te brile yo avèk dife.
13 Filisten yo te fè I Kwo 14:9yon lòt atak nan vale a. 14 David te mande a Bondye ankò e Bondye te di li: “Ou pa pou monte kont yo; ansèkle yo pa dèyè e vini sou yo devan pye balzam yo. 15 Li va vin rive ke lè ou tande son mache a nan tèt pye balzam yo; alò, ou va sòti nan batay la, paske Bondye va gen tan sòti devan ou pou frape lame Filisten yo.”
16 David te fè menm sa ke Bondye te kòmande li a e yo te frape desann lame Filisten yo soti Gabaon jis rive menm nan Guézer. 17 Rekonesans a David te sòti rive nan tout peyi yo; epi Egz 15:14-16SENYÈ a te mennen lakrent li sou tout nasyon yo.

14:1 II Sam 5:11

14:4 I Kwo 3:5-8

14:9 I Kwo 11:15

14:13 I Kwo 14:9

14:17 Egz 15:14-16