2
Alò, yon mesye Egz 6:16-20 lakay Lévi te marye avèk yon fi Lévi. Egz 6:16-20 Fanm nan te vin ansent, li te fè yon fis; epi lè l te wè ke li te Trav 7:20 byen bèl, li te kache li pandan twa mwa. Men lè li pa t kab kache li ankò, li te twouve yon panyen wozo e li te kouvri li avèk goudwon ak gòm rezen. Epi li te mete pitit la ladann, e te plase li pami wozo yo akote lariviyè Nil lan. Egz 15:20 Sè li a te kanpe nan yon distans, pou wè kisa ki kab rive li.
Fi a Farawon an te vin desann Egz 7:15 pou benyen nan Nil lan avèk sèvant li yo e yo t ap mache akote Nil lan; epi li te wè panyen an pami wozo yo, li te voye sèvant li an, e li te pote li bay li. Lè li te ouvri li, li te wè pitit la e li te gade, tigason an t ap kriye. Epi li te gen pitye pou li e te di: “Sa se youn nan pitit Ebre yo.”
Epi sè li a te di a fi Farawon an: “Èske mwen ta dwe al chache yon fanm nouris pami fanm Ebre yo pou ou pou l ka ba li tete pou ou?”
Epi fi a Farawon an te di li: “Ale”. Epi fi a te al rele manman a pitit la.
Epi fi a Farawon an te di li: “Pran pitit sa a ale, bay li tete pou mwen e mwen va ba ou salè ou.”
Epi fanm nan te pran pitit la e li te bay li tete. 10 Pitit la te grandi, li te pote li bay fi a Farawon an, Trav 7:21 li te devni fis li. Epi li te bay li non Moïse, e li te di: “Akoz ke m te rale li sòti nan dlo a.”
11 Epi li te vin rive nan jou sa yo ke Trav 7:23 lè Moïse te fin grandi, li te sòti vè frè li yo, e li te wè travay di yo; epi li te wè yon Ejipsyen ki t ap bat yon Ebre, youn nan frè li yo. 12 Alò li te gade toupatou e lè l pa t wè pèsòn, li te Trav 7:24 touye li, e li te kache li nan sab la.
13 Li te sòti Trav 7:26-28 nan pwochen jou a, e gade, de Ebre t ap goumen youn avèk lòt; epi li te di a sa ki gen tò a: “Poukisa ou ap frape pwochen ou an?”
14 Men li te di: Jen 19:9 “Kilès ki te fè ou prens, oswa jij sou nou? Èske ou gen entansyon vin touye mwen jan ou te touye Ejipsyen an?” Alò konsa Moïse te vin pè, e li te di: “Anverite, afè sa gen tan vin konnen.”
15 Lè Farawon te tande afè sila a, li te eseye touye Moïse.
Men Trav 7:29 Moïse te sove ale de prezans li, li te vin demere nan peyi Madian, e li te vin chita la akote yon pwi.
16 Alò, Egz 3:1 prèt Madian an te gen sèt fi; epi yo te vin rale dlo e te ranpli veso yo pou bay bann mouton papa yo dlo. 17 Epi bèje yo te vin pouse yo ale, men Jen 29:3-10 Moïse te kanpe pou te ede yo, e yo te bay bann mouton pa yo bwè.
18 Lè yo te vin kote Egz 3:1 Réuel, papa yo, li te di: “Poukisa nou gen tan tounen tèlman vit konsa jodi a?”
19 Epi yo te di: “Yon Ejipsyen te delivre nou anba men a bèje yo, e anplis, li te menm rale dlo pou nou e te bay bann mouton an dlo.”
20 Li te di fi li yo: “Alò, kibò li ye? Poukisa nou te kite mesye sa a dèyè? Envite li vin manje yon bagay.”
21 Moïse te dakò rete avèk mesye a, e li te bay fi li, Egz 4:25 Séphora a Moïse.
22 Epi li te bay nesans a Egz 4:20 yon fis e li te nonmen li Guerschom, paske li te di: “Mwen te yon vwayajè nan yon peyi etranje.”
23 Alò li te vin rive nan jou sa yo ke wa Égypte la te mouri. Epi fis Israël yo t ap fè gwo souf e t ap kriye akoz esklavaj la; epi Det 26:7 kri pa yo akoz esklavaj sila a te leve rive jwenn Bondye.
24 Alò Egz 6:25 Bondye te tande plent pa yo; epi Bondye te sonje akò Li avèk Abraham, Isaac, ak Jacob. 25  Egz 3:7 Bondye te wè fis Israël yo, e sa te atire atansyon Li.

2:1 Egz 6:16-20

2:1 Egz 6:16-20

2:2 Trav 7:20

2:4 Egz 15:20

2:5 Egz 7:15

2:10 Trav 7:21

2:11 Trav 7:23

2:12 Trav 7:24

2:13 Trav 7:26-28

2:14 Jen 19:9

2:15 Trav 7:29

2:16 Egz 3:1

2:17 Jen 29:3-10

2:18 Egz 3:1

2:21 Egz 4:25

2:22 Egz 4:20

2:23 Det 26:7

2:24 Egz 6:25

2:25 Egz 3:7