45
Mesaj ke Jérémie, pwofèt la, te pale a Baruc, fis a Nérija, lè l te fin ekri pawòl sila yo nan yon liv selon dikte Jérémie, nan II Wa 24:1katriyèm ane Jojakim, fis a Josias, wa Juda a, lè l te di: Konsa pale SENYÈ a, Bondye Israël la a ou menm, O Baruc: ‘Ou te di: “Ah! Malè a mwen menm! Paske SENYÈ a te mete tristès nan doulè m; mwen fatige ak plent mwen yo e mwen pa jwenn repo.’ ”
“Se konsa ou dwe pale li, ‘Konsa pale SENYÈ a: “Gade byen, És 5:5sa ke M te bati a, Mwen prèt pou demoli li, e sa ke M te plante a, Mwen prèt pou rache li; sa vle di, tout peyi a.” Men ou menm, èske w ap chache gwo bagay pou ou menm? Pa chache, paske gade byen, Mwen va mennen dezas sou tout chè,’ deklare SENYÈ a: “Men Mwen va kite ou chape ak lavi ou a, nenpòt kote ou ale.”

45:1 II Wa 24:1

45:4 És 5:5