46
Sa ki te rive jan pawòl SENYÈ a a Jérémie, pwofèt la, Jr 1:10konsènan nasyon yo.
Pou Égypte, konsènan lame II Wa 18:21Farawon Neco, wa Égypte la, ki te akote rivyè Euphrate nan Carkemisch; ke Nebucadnetsar, wa Babylone nan, te bat nèt nan katriyèm ane Jojakim, fis a Josias, wa Juda a.
És 21:5“Alinye pwotèj ak boukliye
e pwoche pre pou batay la.
Sele cheval yo e monte sou do yo;
pran pozisyon nou ak kas nan tèt!
Netwaye tout lans yo e mete abiman an bwonz!
Poukisa mwen te wè sa?
Yo pè nèt, y ap És 42:17rale fè bak,
mesye pwisan yo fin bat nèt
e sèl abri yo se sove ale san gade dèyè;
se gwo laperèz tout kote!”
Deklare SENYÈ a.
Pa kite És 30:16sila ki pi rapid la sove ale,
ni moun pwisan an chape poul li;
nan nò, akote rivyè Euphrate la,
yo te glise chape tonbe.
 
Se kilès sa ki Jr 47:2leve tankou rivyè Nil la,
tankou rivyè ki gen dlo k ap jayi toupatou yo?
Égypte leve tankou rivyè Nil la,
menm tankou rivyè ki gen dlo k ap jayi toupatou yo;
epi Li te di: “Mwen va És 37:24leve kouvri peyi sa a;
anverite, Mwen va detwi vil la ak moun ki rete ladann yo.”
Monte, nou menm, cheval yo!
Kouri tankou moun fou, cha lagè yo!
Kite moun pwisan yo ka mache devan:
Éthiopie ak Puth ki manevre boukliye a,
e Jr 47:3Lidyen ki manevre e koube banza a.
10 Paske jou sa a apatyen a Senyè BONDYE dèzame yo,
yon jou vanjans, pou L kapab fè vanjans Li sou lènmi Li yo;
epi nepe va devore, vin satisfè e bwè kont li nan san yo;
paske va genyen yon És 34:6 sakrifis pou Senyè BONDYE dèzame yo,
nan peyi nò a, akote Larivyè Euphrate la.
11  Jr 8:22Monte Galaad pou jwenn pomad gerizon an,
O fi vyèj Égypte la!
Anven nou te miltipliye remèd yo;
nanpwen gerizon pou nou.
12 Nasyon yo te tande de bagay Jr 2:36wont ou an,
e tè a plen ak kri detrès ou;
paske yon gran gèrye tonbe sou gran gèye,
e toulède tonbe atè ansanm.
 
13 Sa se mesaj ke SENYÈ a te pale a Jérémie, pwofèt la, konsènan avni a wa Nebucadnetsar, wa Babylone nan, pou És 19:1frape peyi Égypte la:
14 “Se pou nou deklare an Égypte
e pwoklame nan Migdol;
pwoklame tou nan Noph e nan Jr 43:8Tachpanès;
Di: ‘Pran pozisyon nou e kanpe,
paske nepe fin devore sila ki antoure nou yo.’
15 Poukisa mesye pwisan nou yo vin pwostène?
Yo pa kanpe akoz SENYÈ a te Sòm 18:14-39pouse yo desann.
16 Yo te Lev 26:36-37tonbe plizyè fwa;
anverite, yo tonbe youn kont lòt.
Epi yo te di: ‘Kanpe! Annou retounen kote
pwòp pèp pa nou, nan peyi natal nou,
lwen nepe a sila k ap oprime a.’
17 Yo te kriye la: ‘Farawon, wa Égypte la,
pa plis ke yon Egz 15:9-10gwo bri;
li te kite tan deziye a fin pase!’
 
18 “Jan Mwen viv la,” deklare Jr 48:15Wa a
ki gen kon non Li SENYÈ dèzame yo,
“Anverite, youn ki parèt gran tankou Mòn Thabor
pami mòn yo,
oswa tankou Carmel akote lanmè a;
Se konsa lap vini.
19 Prepare valiz ou pou És 20:4egzil, O fi k ap
demere an Égypte,
paske Noph va devni yon dezolasyon;
li va brile menm e rete vid san moun ladann.
 
20 “Égypte se yon gazèl byen bèl, men yon gwo mouch
ap vini Jr 1:14soti nan nò—-l ap vini!
21 Anplis, sòlda mèsenè etranje nan mitan li yo l
tankou jenn bèf yo byen angrese,
paske yo menm tou te fin vire nèt e te sove ale ansanm;
yo pa t kanpe,
paske jou a malè pa yo fin rive sou yo,
Jr 48:44pinisyon pa yo.
22 Son li deplase kon yon sèpan;
paske tankou yon lame, yo vini, yo rive kote li,
ak moun k ap koupe bwa ak rach.
23 “Yo fin koupe forè li a”, deklare SENYÈ a;
Anverite, li p ap twouve ankò;
malgre, koulye a, yo plis pase gwo lame krikèt volan
lè yo anvayi tè; fòs kantite yo depase kontwòl.
24 Fi Égypte la fè gwo wont;
Lap vin bay pouvwa a moun nan nò yo.”
25 SENYÈ dèzame yo, Bondye Israël la di: “Gade byen, Mwen ap pini Amon ki rete Egz 30:14-16Thebes la, Farawon e Égypte ansanm ak dye li yo ak wa li yo, menm Farawon ak sila ki mete konfyans nan li yo. 26 Mwen va livre yo a sila k ap Jr 44:30chache touye yo, menm nan men Nebucadnetsar, wa Babylone nan ak nan men chèf li yo. Malgre sa, apre, li va vin gen moun ki rete ladann jan li te ye nan tan pase a.” deklare SENYÈ a.
27 Men pou ou menm, O! Jacob, sèvitè Mwen an,
pa gen lakrent, ni pa twouble, O Israël!
Paske ou wè, Mwen va És 11:11sove nou soti lwen
e desandan nou yo soti nan peyi kaptivite yo;
Jacob va retounen pou rete san twoub,
ansekirite, san pèsòn ki pou fè l tranble.
28 O Jacob, sèvitè Mwen an, pa gen lakrent!” deklare SENYÈ a:
“paske, Mwen avèk ou.
Paske Mwen va fè fen a tout nasyon
kote Mwen te chase ou ale yo.
Sepandan, Mwen Jr 4:27p ap fè fen a ou menm;
men Mwen va korije ou jan sa dwe fèt
e Mwen p ap kite ou san pinisyon.”

46:1 Jr 1:10

46:2 II Wa 18:21

46:3 És 21:5

46:5 És 42:17

46:6 És 30:16

46:7 Jr 47:2

46:8 És 37:24

46:9 Jr 47:3

46:10 És 34:6

46:11 Jr 8:22

46:12 Jr 2:36

46:13 És 19:1

46:14 Jr 43:8

46:15 Sòm 18:14-39

46:16 Lev 26:36-37

46:17 Egz 15:9-10

46:18 Jr 48:15

46:19 És 20:4

46:20 Jr 1:14

46:21 Jr 48:44

46:25 Egz 30:14-16

46:26 Jr 44:30

46:27 És 11:11

46:28 Jr 4:27