8
“Nan lè sa a”, deklare SENYÈ a: “yo va Éz 6:5mennen fè vin parèt zo a wa a Juda yo ak zo a prens pa yo, zo a prèt yo ak zo a pwofèt yo e zo a pèp Jérusalem yo soti nan tonm pa yo. Yo va gaye yo parèt devan solèy la, lalin nan ak tout II Wa 23:5lame syèl, ke yo te renmen yo, ke yo te sèvi yo, ke yo te kouri dèyè yo e ke yo te adore yo. Yo p ap ranmase, ni yo p ap antere; yo va rete kon fimye bèt sou sifas latè. Epi pami retay sila ki rete nan fanmi mechan sila yo, se Job 3:21-22lanmò ke y ap chwazi pito ke lavi, retay ki rete nan tout plas ke M te konn bourade yo rive yo,” deklare SENYÈ dèzame yo. “Ou va di yo: ‘Konsa pale SENYÈ a,
“ ‘Èske moun konn Pwov 24:16tonbe e pa leve ankò?
Èske moun konn vire kite e pa retounen pou
vin repanti?
Poukisa pèp sa a, Jérusalem, te Jr 5:6vire akote nan enfidelite
san rete sa a?
Yo kenbe rèd a desepsyon; yo refize retounen.
Mwen te koute e te tande, yo te pale sa ki pa dwat;
Éz 22:30okenn moun pa t repanti de mechanste yo pou l ta di:
‘Kisa mwen te fè la a?’ Yo chak vin vire nan pwòp
chemen pa yo,
tankou yon cheval k ap kouri antre nan batay.
Menm zwazo sigòy anlè a konnen sezon li;
epi toutrèl ak iwondèl ak valèt kontwole lè antre sòti pa yo;
men Pwov 6:6-8pèp Mwen an pa konnen règleman SENYÈ a.
 
Job 5:12-13“ ‘Kòman nou ka di: “Mwen saj’ e lalwa SENYÈ a avèk nou?”
Men gade byen, plim manti a skrib yo fè sa vin tounen
gwo manti.
Mesye saj yo És 19:11vin wont, yo vin deranje e sezi;
gade byen, yo te rejte pawòl SENYÈ la e ki kalite sajès
yo genyen?
10 Akoz sa, Mwen va bay madanm pa yo a lòt moun,
chan pa yo a nouvo mèt;
paske soti nan pi piti a jis rive nan pi gran an,
yo tout És 56:11voras pou ranmase byen;
soti nan pwofèt la jis rive nan prèt la, tout ap
pratike manti.
11 Yo Jr 6:4fè gerizon pèp Mwen an ak pansman ki lejè
lè y ap di: “lapè, lapè,” men nanpwen lapè.
12 Èske yo pa t wont akoz zak abominab yo te fè yo?
Anverite, yo pa t wont.
Yo pa t konprann menm ki jan pou yo ta vin wont.
Akoz sa, yo va És 9:14tonbe pami sila k ap tonbe yo;
nan lè pinisyon pa yo, yo va vin abese,” di SENYÈ a.
 
13  Jr 14:12“ ‘Anverite, Mwen va sezi pran yo, “deklare SENYÈ a;
p ap gen rezen sou chan rezen an,
ni fig sou pye figye etranje a
e fèy yo va fennen;
epi sa ke M te bay yo va disparèt.’ ”
 
14 “Poukisa nou chita an plas?
Rasanble nou e annou antre nan vil fòtifye yo;
epi annou mouri la, akoz SENYÈ a, Bondye nou an,
te kondane nou.
Li te bannou Det 29:18dlo anpwazone pou nou bwè,
paske nou te peche kont SENYÈ a.
15 Nou Jr 8:11te tann lapè, men anyen bon pa t vini;
yon tan gerizon, men gade byen, gwo laperèz
16 Soti Dan te tande gwo souf cheval;
nan son ranni mal cheval li yo, tout tè a souke;
paske yo te vini Jr 3:24devore peyi a ak tout grès li,
vil la ansanm ak tout moun ki rete ladann.
17 “Paske gade byen, Mwen ap Nonb 21:6voye sèpan kont nou,
vipè ki p ap ka chame;
e yo va mòde nou,” deklare SENYÈ a.
18 Tristès Mwen depase gerizon;
Jr 23:9kè M fennen anndan m!
19 Gade byen, koute! Kri a fi pèp mwen an soti nan
yon peyi byen lwen:
“Èske SENYÈ a pa nan Sion? Èske wa li a pa anndan l?”
 
“Poukisa yo te pwovoke Mwen ak imaj taye yo;
ak Sòm 31:6zidòl etranje yo?”
 
20 “Rekòlt la fin pase; gran sezon an vin fini e nou poko sove.”
 
21 Akoz fi a pèp mwen an vin brize, mwen menm
vin brize tou;
mwen fè gwo kri e mwen vin desi nèt.
22 Èske pa gen pomad gerizon nan Galaad?
Èske nanpwen doktè la?
Alò Jr 14:19poukisa lasante a fi a pèp mwen an pa t restore?

8:1 Éz 6:5

8:2 II Wa 23:5

8:3 Job 3:21-22

8:4 Pwov 24:16

8:5 Jr 5:6

8:6 Éz 22:30

8:7 Pwov 6:6-8

8:8 Job 5:12-13

8:9 És 19:11

8:10 És 56:11

8:11 Jr 6:4

8:12 És 9:14

8:13 Jr 14:12

8:14 Det 29:18

8:15 Jr 8:11

8:16 Jr 3:24

8:17 Nonb 21:6

8:18 Jr 23:9

8:19 Sòm 31:6

8:22 Jr 14:19