9
O ke tèt mwen te dlo, e ke zye m yo
te yon fontèn dlo,
pou m ta ka kriye lajounen kon lannwit
pou lanmò a Jr 6:26fi a pèp mwen an!
O ke m ta gen nan dezè a,
yon plas pou moun k ap vwayaje rete;
pou m ta ka sòti nan mitan pèp mwen an e kite yo!
Paske yo tout se Jr 5:7-8adiltè, yon bann moun trèt.
“Yo koube lang yo konsi se banza;
se manti san laverite ki domine peyi a;
paske yo kite yon mechanste pou antre nan yon lòt
e yo pa rekonèt Mwen”, deklare SENYÈ a.
“Kite chak Sòm 12:2byen veye kont vwazen li
e pa mete konfyans nan okenn frè;
akoz tout frè yo aji nan koken
e tout vwazen yo ap voye kout lang.
Yo tout Mi 6:12pase vwazen l nan rizib e yo pa pale verite.
Yo fin enstwi lang pa yo pou pale manti;
yo vin fatige nèt nan fè inikite.
Abitasyon ou nan mitan desepsyon;
nan desepsyon yo Job 21:14-15refize rekonèt Mwen”, deklare SENYÈ a.
Pou sa, konsa pale SENYÈ dèzame yo:
“Gade byen, Mwen va rafine yo e Os 11:8fè yo pase a leprèv;
paske se kisa anplis ke M ka fè, akoz fi a pèp Mwen an?
Lang pa yo se yon flèch mòtèl;
li pale Sòm 28:3manti.
Avèk bouch li, li pale lapè ak vwazen li,
men anndan li fè plan anbiskad pou pran l.
Èske mwen p ap pini yo pou bagay sa yo?” deklare SENYÈ a.
“Sou yon nasyon konsa, èske Mwen p ap pran vanjans.
10 Paske mòn yo va tanmen fè gwo kri ak dèy
e nan patiraj dezè a, gwo plent, akoz yo vin Jr 12:4-10devaste nèt
jiskaske pèsòn pa pase ladann.
Menm vwa a bèf yo p ap la ankò; ni zwazo syèl yo
ak bèt latè yo fin sove ale; yo ale nèt.
 
11 “Mwen va fè Jérusalem tounen yon pil mazi,
yon kote abandone pou chen mawon;
epi Mwen va fè vil Juda yo yon És 25:2kote ki kraze nèt,
san pèsòn pou rete ladan yo.”
12 Ki moun saj ki ka konprann sa a? Epi kilès sila a li menm bouch SENYÈ a te pale, pou l ka fè deklarasyon sa a? Sòm 107:34Poukisa peyi a vin detwi konsa, devaste kon yon dezè, pou pèsòn pa menm pase ladann?
13 SENYÈ a di: “Akoz yo te II Kwo 7:19abandone Lalwa ke Mwen te mete devan yo a e yo pa t obeyi vwa Mwen, ni mache selon li, 14 Men te Jr 7:24mache dèyè tèt di a pwòp kè yo e dèyè Baal yo, kon papa yo te montre yo a,” 15 Pou sa, pale SENYÈ dèzame yo, Bondye Israël la: “Gade byen, Mwen va Sòm 80:5fè yo manje bwa anmè e bay yo dlo anpwazone pou yo bwè. 16 Mwen va Lev 26:33gaye yo pami nasyon, ke ni yo menm, ni papa zansèt yo pa t janm konnen; epi mwen va voye nepe pou swiv yo jiskaske yo vin kraze.”
17 Konsa pale SENYÈ dèzame yo:
“Konsidere e rele II Kwo 35:25fanm pou fè dèy, pou yo ka vini;
epi voye fanm pou rele anmwey, pou yo ka vini!
18 Kite yo fè vit pran rele anmwey pou nou,
pou És 22:4zye nou ka vide dlo e pòpyè zye nou ka
fè dlo kouri desann.
19 Paske vwa ki rele anmwey la tande soti nan Sion:
‘A la detwi nou vin detwi nèt!
Nou te vin mete nan gwo wont, paske nou Det 28:29te kite peyi a,
akoz yo te kaze tout lakay nou yo.’ ”
 
20 Alò tande byen pawòl SENYÈ a, O És 32:9fanm yo,
e kite zòrèy nou resevwa pawòl bouch Li.
Montre fi nou yo jan pou yo fè dèy e chak moun
montre vwazen li yon chan lamantasyon.
21 Paske II Kwo 36:17lanmò fin antre nan fenèt nou nèt;
li te antre nan palè nou yo pou fèmen timoun yo deyò
e jenn gason yo sou plas.
22 Pale, “Konsa di SENYÈ a,
“ ‘Kadav a moun yo va tonbe tankou Sòm 83:10fimye bèt nan chan
e tankou pakèt sereyal dèyè moun k ap koupe rekòlt la,
men pèsòn p ap rekòlte.’ ”
23 Konsa pale SENYÈ a:
Ekl 9:11“Pa kite yon nonm saj vin ògeye nan sajès li
e pa kite yon nonm pwisan vin ògeye nan fòs li,
ni yon nonm rich vin ògeye nan richès li;
24 Men kite sila ki Sòm 20:7vin ògeye a, vin ògeye nan sa,
ke li gen konprann e li rekonèt Mwen,
ke se Mwen ki SENYÈ a; ki aji nan lanmou dous, jistis,
ak ladwati sou latè a;
paske Mwen pran gwo plezi nan bagay sa yo,” deklare SENYÈ a.
25 Gade byen, gen jou k ap vini, “deklare SENYÈ a, ke Mwen va pini tout sila ki sikonsi yo pandan vrèman yo Jr 4:4pa sikonsi yo— 26 Égypte ak Juda, Édom ak fis a Ammon yo e Moab ak tout sila k ap viv nan dezè yo, k ap taye cheve sou de bò tanp yo; paske tout nasyon yo ensikonsi e lakay Israël vin Lev 26ensikonsi nan kè.”

9:1 Jr 6:26

9:2 Jr 5:7-8

9:4 Sòm 12:2

9:5 Mi 6:12

9:6 Job 21:14-15

9:7 Os 11:8

9:8 Sòm 28:3

9:10 Jr 12:4-10

9:11 És 25:2

9:12 Sòm 107:34

9:13 II Kwo 7:19

9:14 Jr 7:24

9:15 Sòm 80:5

9:16 Lev 26:33

9:17 II Kwo 35:25

9:18 És 22:4

9:19 Det 28:29

9:20 És 32:9

9:21 II Kwo 36:17

9:22 Sòm 83:10

9:23 Ekl 9:11

9:24 Sòm 20:7

9:25 Jr 4:4

9:26 Lev 26