6
“Pran flit pou sove, O fis a Jos 18:28Benjamin yo, pou sòti nan mitan Jérusalem! Soufle yon twonpèt Tekoa e leve sinyal la sou Beth-Hakkérem; paske malè ap veye nou soti nan nò, yon gwo destriksyon. Sila ki bèl e delika a, És 1:8fis a Sion an, Mwen va koupe retire nèt. Jr 12:10Bèje yo ak bann mouton pa yo va vin kote li; yo va monte tant yo antoure li e yo chak va fè pak bèt yo nan plas yo.
Jr 6:23“Prepare lagè kont li; leve e annou atake a midi. Malè a nou menm, paske joune a ap vin bese, paske lonbraj lannwit yo ap vin pi long! Leve e annou atake pandan nwit lan pou És 32:14detwi palè li yo!” Paske se konsa pale SENYÈ dèzame yo; “Koupe pyebwa li yo e fè monte yon Jr 32:24ran syèj kont Jérusalem. Se vil ki dwe pini an, vil nan mitan a sila plen opresyon an. Kon yon pwi kenbe dlo li fre, se konsa li rafrechi mechanste li. Jr 20:8Vyolans ak destriksyon vin tande nan li; maladi ak blese devan M tout tan. Se pou ou vin avèti, O Jérusalem, Éz 23:18pou M pa vin about ak ou pou vin fè ou dezole, yon peyi ki san moun.”
Konsa pale SENYÈ dèzame yo: “Yo va Jr 16:16fè yon rekòlt nèt, tankou chan rezen retay Israël la; repase men ou ankò sou branch yo konsi se dènye ranmase rezen yo.”
10 Se a kilès pou m ta pale e bay avètisman pou yo ka tande? Gade byen, zòrèy yo bouche e yo p ap ka koute. Gade byen, Jr 20:8pawòl SENYÈ a vin sèvi kon repwòch pou yo. Yo pa twouve okenn plezi ladann. 11 Men mwen Job 32:18-19plen ak kòlè SENYÈ a; mwen vin bouke ak kenbe l anndan.
“Vide li sou timoun lari yo ak sou jenn gason nan ti gwoup yo;
paske ni mari, ni madanm, yo va vin pran,
menm sa ki nan laj ak granmoun.
12  Det 28:30Lakay pa yo va bay a lòt moun, chan yo
ak madanm yo ansanm;
paske M ap lonje men M kont tout sila ki rete
nan peyi yo,” deklare SENYÈ a.
13 Paske soti nan pi piti pami yo jis rive nan pi gran yo;
yo tout se És 56:11voras dèyè richès e soti nan pwofèt la,
jis rive nan prèt la. Tout se malonèt.
14 Yo te Jr 8:11geri gwo blese pèp Mwen an ak pansman lejè.
Y ap di: “Lapè, lapè”, men nanpwen lapè.
15 Èske yo te vin Jr 3:3wont akoz bagay abominab yo te fè?
Yo pa t wont menm; yo pa t menm konnen kijan
pou yo ta vin wont.
Akoz sa, yo va tonbe pami sila ki tonbe yo;
nan lè ke Mwen pini yo a, yo va vin abese yo”, di SENYÈ a.
16 Konsa pale SENYÈ a: “Kanpe akote wout yo e mande pou ansyen wout yo, kote bon chemen an ye a e mache ladann; epi Mat 11:29nou va jwenn repo pou nanm nou. Men yo te di: ‘Nou p ap mache ladann’. 17 Epi Mwen te mete És 21:11gadyen yo sou nou, epi te di: ‘Koute son a twonpèt la!’ Men yo te di: ‘Nou p ap koute.’ 18 Pou sa, tande, O nasyon yo e konnen, O asanble a, sa ki pami yo. 19 Koute, O latè: gade byen, Mwen ap mennen gwo dega sou pèp sa a; Pwov 1:31fwi a plan pa yo, akoz yo pa t koute pawòl Mwen yo e selon lalwa Mwen an, yo te rejte li tou. 20 Paske kisa sa sèvi Egz 30:23lansan ki rive kote Mwen sòti Séba e kann dous soti nan yon peyi lwen? Ofrann brile nou yo pa fè M plezi.”
21 Pou sa, pale SENYÈ a: “Gade byen, És 8:14Mwen ap poze blòk k ap fè pèp sa a bite. Epi yo va bite kont yo, papa yo ak fis yo ansanm; vwazen ak zanmi yo va peri.” 22 Konsa pale SENYÈ a: “Gade byen, Jr 1:15yon pèp ap sòti nan peyi nò, yon gwo nasyon va leve soti nan ekstremite latè byen lwen. 23 Yo sezi byen És 13:18banza ak lans; yo mechan anpil e yo pa gen mizerikòd menm; vwa pa yo fè raj tankou lanmè e yo monte sou cheval yo, alinyen kon yon sèl moun pou batay kont ou, O fis a Sion!”
24 Nou konn tande rapò sou sa; men nou yo vin lage nèt. Gwo És 21:3doulè fin sezi nou tankou doulè a yon fanm k ap akouche. 25 Pa antre nan chan an, ni pa mache sou wout la, paske lènmi an gen yon nepe, Jr 20:10gwo laperèz sou tout kote. 26 O fi a pèp mwen an, mete twal sak e woule nan sann; Am 8:10kriye fò konsi se pou sèl fis ke ou te fè a, yon lamantasyon ki anmè pase tout lòt yo. Paske sibitman destriktè a va parèt sou nou.
27 “Mwen te Jr 1:18fè ou eseye sonde metal pami pèp Mwen an, pou ou ka sonde e konnen chemen yo. 28 Yo tout fè rebèl ak tèt di; y ap mache toupatou bay move rapò a lòt. Yo se Éz 22:18bwonz ak fè; yo tout konwonpi. 29 Ponp fòj la soufle fò; plon an manje nèt nan dife a; anven, yo rafine toujou, men Jr 15:9mechan yo pa janm vin separe. 30 Yo rele yo ajan rejte, akoz Jr 7:29SENYÈ a te rejte yo.”

6:1 Jos 18:28

6:2 És 1:8

6:3 Jr 12:10

6:4 Jr 6:23

6:5 És 32:14

6:6 Jr 32:24

6:7 Jr 20:8

6:8 Éz 23:18

6:9 Jr 16:16

6:10 Jr 20:8

6:11 Job 32:18-19

6:12 Det 28:30

6:13 És 56:11

6:14 Jr 8:11

6:15 Jr 3:3

6:16 Mat 11:29

6:17 És 21:11

6:19 Pwov 1:31

6:20 Egz 30:23

6:21 És 8:14

6:22 Jr 1:15

6:23 És 13:18

6:24 És 21:3

6:25 Jr 20:10

6:26 Am 8:10

6:27 Jr 1:18

6:28 Éz 22:18

6:29 Jr 15:9

6:30 Jr 7:29