5
“Mache ale retou toupatou nan lari Jérusalem. Gade koulye a, e byen nòte. Chèche nan plas ouvri li yo. Si ou ka twouve yon moun Jen 18:26-32ki fè jistis, k ap chache verite, alò Mwen va padone Jérusalem. E És 48:1poutan, yo di: ‘Tankou SENYÈ a viv la’, anverite, y ap fè fo temwayaj.”
O SENYÈ, èske zye ou pa chache verite? Ou te frape yo, men yo pa t sanse doulè. Ou te fè yo megri, men yo pa t aksepte korije. Yo fè figi yo pi di pase wòch. Yo refize repanti.
Alò, mwen te di: “Se sèlman malere ke yo ye. Se ensanse yo ye; És 27:11yo pa konnen chemen SENYÈ a, ni règleman a Bondye yo. Mwen va ale kote moun pwa yo. Se ak yo ke mwen va pale, paske Mi 3:1yo menm konnen chemen SENYÈ a, ak règleman a Bondye yo.” Men yo menm tou, ak volonte ansanm te kraze jouk la, e chire tout kòd yo. Akoz sa, yon lyon ki sòti nan forè va touye yo. Yon lou dezè a va detwi yo, yon Os 13:7leyopa ap veye vil yo. Tout moun ki sòti kote yo va chire an mòso, akoz transgresyon yo anpil, enfidelite yo bokou.
Pou ki rezon Mwen ta padone ou? Fis ou yo te abandone Mwen pou yo Jos 23:7sèmante pa sila ki pa dye yo. Lè M te fin bay yo manje vant plen, yo te fè adiltè. Yo te mache rive lakay pwostitiye a. Yo te tankou gwo cheval kò dyanm, byen nouri, yo chak t ap ranni dèyè Jr 13:27madanm vwazen yo. “Èske Mwen pa dwe pini pèp sa a,” deklare SENYÈ a: “Sou yon nasyon konsa, Jr 9:9èske Mwen pa dwe pran vanjans?
10 “Ale monte nan ranje chan rezen li yo e detwi yo, men pa fin detwi nèt. Rache branch li yo, paske se pa pou SENYÈ a yo ye. 11 Paske lakay Israël ak lakay Juda te fè M trèt anpil”, deklare SENYÈ a.
12 Yo te manti sou SENYÈ a, pou di: “Li pa la; malè p ap rive nou e nou Jr 23:17p ap wè nepe ni gwo grangou. 13  Job 8:2Pwofèt yo se tankou van, e pawòl la pa nan yo. Se konsa, li va rive yo!”
14 Pou sa, pale SENYÈ a, Bondye dèzame yo: “Akoz nou te pale pawòl sa a, gade byen, Mwen ap fè És 24:6pawòl Mwen nan bouch ou vin dife, pèp sa a vin bwa a, e li va manje yo nèt. 15 Gade byen, M ap Det 28:49fè parèt yon nasyon kont nou soti byen lwen, O lakay Israël,” deklare SENYÈ a. “Li se yon nasyon ki dire anpil, yon nasyon depi nan tan lansyen yo, yon nasyon ak yon lang ou pa konnen, ni ou p ap ka konprann sa y ap di. 16 Fouwo pa yo se kon yon tonm tou Sòm 5:9louvri; yo tout se gèrye vanyan. 17 Yo va devore rekòlt ou ak manje ou. Yo va devore fis ou yo ak fi ou yo. Yo va devore bann mouton ou yo ak twoupo ou yo. Yo va devore chan rezen ou yo ak figye etranje ou yo. Yo va kraze ak nepe, tout Os 8:14vil fòtifye ou yo, kote ou te konn mete konfyans ou.”
18 “Malgre, menm nan jou sa yo”, deklare SENYÈ a, “Mwen p ap fin detwi nou nèt. 19 Li va vin rive ke lè yo di: ‘Poukisa SENYÈ Bondye nou an te fè nou tout bagay sa yo?’ ke ou va di yo: ‘Jan nou te abandone M nan pou te sèvi dye etranje nan peyi nou; alò, se konsa nou va Det 28:48sèvi etranje nan yon peyi ki pa pou nou.’
20 “Deklare sa a nan kay Jacob la e pwoklame li nan Juda, pou di: 21 ‘Tande sa, O pèp ki plen foli, ki san konprann, ki gen És 6:9zye, men ki pa ka wè, ki gen zòrèy, men ki pa tande. 22 Èske nou pa Det 28:58krent Mwen?’ deklare SENYÈ a. ‘Èske nou pa tranble devan prezans Mwen? Paske Mwen te poze sab la kon lizyè lanmè a; yon dekrè etènèl, pou l pa ka travèse l. Malgre lanm lanmè yo vole, yo p ap ka enpoze yo; malgre yo fè raj, yo p ap ka travèse li.’
23 “Men pèp sa a gen kè rebèl ak kè ki Det 21:18di; yo te vire sou kote e yo te ale. 24 Yo pa di nan kè yo: ‘Alò koulye a, annou gen lakrent SENYÈ a, Bondye nou an, ki Sòm 147:8bay lapli nan sezon li, ni lapli sezon otòn ak lapli sezon prentan, Sila ki kenbe pou nou semèn rekòlt nou yo.’
25  Jr 2:17“Inikite nou yo fin detounen bagay sa yo, e peche nou yo te retire tout sa ki bon pou nou. 26 Paske moun mechan twouve yo pami pèp Mwen an. Y ap Sòm 10:9veye tankou moun k ap pran bèt nan pèlen. Yo ranje pèlen an. Se moun yo pran. 27 Kon yon kalòj plen zwazo, se konsa lakay yo plen Jr 9:6desepsyon. Akoz sa, yo te vin moun byen enpòtan ak anpil byen. 28 Yo fin Det 32:15gra. Kò yo plen ak grès e yo vin reyisi depase ak zèv fèt ak mechanste yo. Yo pa plede koz òfelen an, pou yo ta reyisi; ni yo pa defann dwa malere yo.
29  Jr 5:9 “Èske Mwen p ap pini pèp sa a?” deklare SENYÈ a, “Sou yon nasyon konsa, èske Mwen p ap pran vanjans Mwen?
30 “Yon bagay degoutan e Jr 23:14etonan te rive nan peyi a: 31  Éz 13:6Pwofèt yo fè fo pwofesi e prèt yo domine selon pwòp otorite yo. Epi, a la renmen pèp Mwen an renmen l konsa! Men se kisa n ap fè lè sa rive nan bout pou l fini?

5:1 Jen 18:26-32

5:2 És 48:1

5:4 És 27:11

5:5 Mi 3:1

5:6 Os 13:7

5:7 Jos 23:7

5:8 Jr 13:27

5:9 Jr 9:9

5:12 Jr 23:17

5:13 Job 8:2

5:14 És 24:6

5:15 Det 28:49

5:16 Sòm 5:9

5:17 Os 8:14

5:19 Det 28:48

5:21 És 6:9

5:22 Det 28:58

5:23 Det 21:18

5:24 Sòm 147:8

5:25 Jr 2:17

5:26 Sòm 10:9

5:27 Jr 9:6

5:28 Det 32:15

5:29 Jr 5:9

5:30 Jr 23:14

5:31 Éz 13:6