5
Pou Direktè koral yo; fèt pou akonpanye ak flit. Yon Sòm David. Yon sòm David
Sòm 54:2Prete zòrèy Ou a pawòl mwen yo, O SENYÈ;
konsidere plent mwen yo, O SENYÈ.
Koute bri kri sekou mwen yo,
Sòm 84:3Wa mwen e Bondye mwen.
Pou Ou menm, mwen ap priye.
Nan maten O SENYÈ, Ou va tande vwa mwen;
Nan maten mwen va adrese lapriyè mwen;
Sòm 130:5tann epi veye
Paske Ou se pa yon Bondye ki gen plezi nan
mechanste; Sòm 92:15nanpwen mal ki rete avèk Ou.
Sila ki plen ògèy p ap kab kanpe devan zye Ou;
Sòm 11:5Ou rayi tout sila ki fè inikite yo.
Ou Sòm 52:4-5detwi sila ki pale sa ki fo yo. SENYÈ a rayi
yon nonm ki vèse san e ki twonpe moun.
Men pou mwen, pa gran lanmou dous Ou a
mwen va antre lakay Ou. Nan tanp sen Ou an
Mwen va pwostène mwen nèt an adorasyon.
O SENYÈ, mennen m Sòm 31:1nan ladwati Ou akoz
lènmi mwen yo; fè chemen Ou dwat devan mwen.
Nanpwen anyen stab nan pawòl pa yo;
Anndan yo se pouriti menm.
Wo 3:13 Gòj yo se yon tonm ki louvri; yo fè
flatè ak lang yo.
10 Kenbe yo koupab, O Bondye; selon pwòp
manèv pa yo, kite yo tonbe! Nan fòs kantite
peche yo pouse yo deyò;
paske se Sòm 107:10 rebèl yo ye kont Ou.
11 Men kite tout sila ki pran refij nan Ou yo, Sòm 64:10fè kè
kontan; kite yo toujou chante ak kè kontan;
akoz Ou fè abri pou yo. Kite sila ki renmen
non Ou yo, kapab fè kè kontan nan Ou.
12 Paske se Ou menm ki beni nonm ki dwat la,
O SENYÈ. Ou Sòm 32:7-10antoure li avèk gras Ou tankou
yon boukliye.

5:1 Sòm 54:2

5:2 Sòm 84:3

5:3 Sòm 130:5

5:4 Sòm 92:15

5:5 Sòm 11:5

5:6 Sòm 52:4-5

5:8 Sòm 31:1

5:9 Wo 3:13

5:10 Sòm 107:10

5:11 Sòm 64:10

5:12 Sòm 32:7-10