4
Pou direktè koral la; sou enstriman ak fil yo; yon sòm David
Reponn mwen lè m rele Ou, O Bondye ladwati mwen;
Ou te fè m pran souf nan gran twoub mwen an.
Sòm 25:16Fè m gras e tande lapriyè mwen.
O fis a lòm yo, jiskilè laglwa Mwen va devni yon repwòch?
Jiskilè ou va renmen sa ki san valè
e Sòm 31:18tante twonpe moun?
Tan
Men konnen ke SENYÈ a te mete nonm Bondye a apa pou Li menm.
SENYÈ a Sòm 6:8-9tande lè m fè apèl Li.
Tranble, men Ef 4:26pa fè peche.
Sòm 77:6Reflechi nan kè ou sou kabann ou, e rete kalm.
Tan
Ofri sakrifis ladwati yo.
Sòm 37:3-5Mete konfyans nan SENYÈ a.
Anpil ap di: Job 7:7“Kilès ki kab montre nou yon bagay ki bon?”
SENYÈ, leve wo limyè a vizaj Ou devan nou!
Ou te mete És 9:3lajwa nan kè m plis pase
lè gwo rekòlt sereyal mi ak diven nèf vin parèt.
Anpè, mwen va kouche pou dòmi,
paske Ou sèl, SENYÈ, fè m viv ansekirite.

4:1 Sòm 25:16

4:2 Sòm 31:18

4:3 Sòm 6:8-9

4:4 Ef 4:26

4:4 Sòm 77:6

4:5 Sòm 37:3-5

4:6 Job 7:7

4:7 És 9:3