4
Pou direktè koral la; sou enstriman ak fil yo; yon sòm David
Reponn mwen lè m rele Ou, O Bondye
ladwati mwen; Ou te fè m pran souf
nan gran twoub mwen an.
Sòm 25:16Fè m gras e tande lapriyè mwen.
O fis a lòm yo, jiskilè laglwa Mwen va devni
yon repwòch? Jiskilè ou va renmen sa
Ki san valè e Sòm 31:18tante twonpe moun?
Tan
Men konnen ke SENYÈ a te mete nonm
Bondye a apa pou Li menm. SENYÈ a
Sòm 6:8-9tande lè m fè apèl Li.
Tranble, men Ef 4:26pa fè peche; Sòm 77:6reflechi nan kè ou
sou kabann ou e rete kalm
Ofri sakrifis ladwati yo e Sòm 37:3-5mete konfyans
SENYÈ a.
Anpil ap di: Job 7:7“Kilès ki kab montre nou yon bagay
ki bon?” Leve wo limyè a vizaj Ou devan nou,
SENYÈ!
Ou te mete És 9:3lajwa nan kè m plis pase lè gwo rekòlt
sereyal mi ak diven nèf vin parèt.
Anpè, mwen va kouche pou dòmi, paske Ou sèl,
SENYÈ, fè m viv ansekirite.

4:1 Sòm 25:16

4:2 Sòm 31:18

4:3 Sòm 6:8-9

4:4 Ef 4:26

4:4 Sòm 77:6

4:5 Sòm 37:3-5

4:6 Job 7:7

4:7 És 9:3