37
Yon Sòm David
Pa twouble tèt ou akoz mechan yo. Pa vin Sòm 73:3pote lanvi
vè malfektè yo.
Paske yo va Job 14:2fennen vit tankou zèb chan,
e disparèt tankou zèb ki vèt
Mete konfyans ou nan SENYÈ a e
fè sa ki bon;
Éz 34:13-14Demere nan peyi a e kiltive fidelite.
Pran plezi ou nan SENYÈ a;
Epi Li va Sòm 145:19bay ou tout dezi a kè ou.
Pwov 16:3Dedye chemen ou a SENYÈ a,
Mete konfyans nan Li e Li va fè l.
Li va mennen fè parèt ladwati ou
kon limyè,
Epi jijman ou klere Job 11:17 kon midi.
Pran repo nan SENYÈ a e Sòm 40:1tann Li ak pasyans;
Pa twouble ou akoz sila ki reyisi nan chemen li an,
Akoz nonm ki reyisi fè manèv mechan li yo.
Sispann fache e abandone fè kòlè; pa twouble ou;
se sèl nan fè zak ki mal l ap fè ou rive.
Paske Sòm 37:2-22malfektè yo va koupe retire nèt,
Men sila k ap tann SENYÈ yo,
Se yo ki va vin genyen peyi a kon eritaj yo.
10 Men yon Job 24:24ti tan ankò, mechan an
p ap la ankò;
Epi ou va chache avèk atansyon plas li e
li p ap egziste.
11 Men Mat 5:5enb yo va fè eritaj peyi a e
va pran plezi yo nan reyisi anpil.
12 Mechan an Sòm 31:13-20fè konplo kont sila ki dwat yo
Epi manje dan l sou li.
13 SENYÈ a ri sou li, paske Li wè
ke I Sam 26:10 jou li a ap rive.
14 Mechan yo rale nepe e Lam 2:4koube
banza yo
Pou jete aflije yo avèk malere a,
Pou touye sila ki dwat nan kondwit yo.
15 Nepe yo va antre nan pwòp kè yo,
Epi I Sam 2:4banza yo va kase.
16  Pwov 15:16Pi bon se ti kras a moun dwat yo pase
abondans a anpil mechan yo.
17 Paske bra a mechan yo va kase,
Men SENYÈ a va ranfòse moun dwat yo.
18 SENYÈ a Sòm 1:6konnen jou a sila ki dwat yo,
epi eritaj yo va dire jis pou tout tan.
19 Yo p ap wont nan move tan,
Epi nan Job 5:20jou gwo grangou yo, y ap
gen anpil.
 
20 Men mechan yo va peri; epi, lènmi
a SENYÈ a va tankou laglwa a bèl chan yo;
Yo vin disparèt——tankou Sòm 68:2 lafimen
yo ale nèt.
21 Mechan an prete, men li pa remèt,
Men moun dwat la Sòm 112:5-9ranpli ak gras
Pou li bay.
22 Paske sila ke Li beni yo, va Pwov 3:33eritye peyi a,
Men sila ke Li modi yo, va vin koupe retire nèt.
23  I Sam 2:9Pa a yon nonm etabli pa SENYÈ a,
Epi Li pran plezi nan chemen li.
24  Pwov 24:15li tonbe, li p ap voye tèt anba nèt,
Paske SENYÈ a se Sila ki kenbe men li an.
25 Mwen te jèn e koulye a, mwen fin granmoun,
Men Eb 13:5mwen poko wè moun dwat
ki abandone,
Ni desandan li yo k ap mande pen.
26 Tout lajounen, Det 15:8 li plen ak gras pou prete moun,
Epi desandan li yo se yon benediksyon.
27 Kite mal e fè sa ki bon,
Pou ou kab viv Sòm 102:28 jis pou tout tan.
28 Paske SENYÈ a renmen jistis e li pa
abandone fidèl li yo;
Yo prezève pou tout tan, men mechan yo
Va vin koupe retire nèt.
29 Moun ladwati yo va Sòm 37:9eritye peyi a,
Pou viv ladann pou tout tan.
 
30 Bouch a moun dwat yo va eksprime sajès,
Epi lang li va Sòm 119:13 pale jistis.
31  Det 6:6Lalwa Bondye nan kè li;
Pa li yo pa janm glise.
32 Mechan an ap veye dwat la
pou Sòm 37:14chache touye li.
33 SENYÈ a p ap kite li nan men li,
Ni Sòm 34:22kite li kondane lè li jije.
34 Tann SENYÈ a e kenbe chemen Li an,
Epi Li va leve ou wo pou eritye peyi a;
Sòm 52:5-6mechan yo koupe retire, ou va wè sa.
 
35 Mwen konn Job 5:3wè yon nonm mechan e vyolan
Ki gaye kò l tankou yon gwo pyebwa nan
tè peyi natal li.
36 Epi li mouri nèt e vwala, li Job 20:5pa t la ankò;
Mwen te chache li, men li pa t kab twouve.
37 Byen remake nonm san tò a,
Epi gade byen nonm ladwati a;
Paske nonm lapè a va gen És 57:1-2posterite.
38 Men pechè a va detwi nèt;
Posterite a mechan an va Sòm 37:9koupe retire nèt.
39 Men Sòm 3:8delivrans a moun dwat yo soti nan
SENYÈ a; Se Li menm ki fòs yo nan tan twoub la.
40 SENYÈ a ede yo e delivre yo;
Li delivre yo soti nan men mechan yo
e sove yo,
Akoz se nan Li ke yo I Kwo 5:20 kache.

37:1 Sòm 73:3

37:2 Job 14:2

37:3 Éz 34:13-14

37:4 Sòm 145:19

37:5 Pwov 16:3

37:6 Job 11:17

37:7 Sòm 40:1

37:9 Sòm 37:2-22

37:10 Job 24:24

37:11 Mat 5:5

37:12 Sòm 31:13-20

37:13 I Sam 26:10

37:14 Lam 2:4

37:15 I Sam 2:4

37:16 Pwov 15:16

37:18 Sòm 1:6

37:19 Job 5:20

37:20 Sòm 68:2

37:21 Sòm 112:5-9

37:22 Pwov 3:33

37:23 I Sam 2:9

37:24 Pwov 24:15

37:25 Eb 13:5

37:26 Det 15:8

37:27 Sòm 102:28

37:29 Sòm 37:9

37:30 Sòm 119:13

37:31 Det 6:6

37:32 Sòm 37:14

37:33 Sòm 34:22

37:34 Sòm 52:5-6

37:35 Job 5:3

37:36 Job 20:5

37:37 És 57:1-2

37:38 Sòm 37:9

37:39 Sòm 3:8

37:40 I Kwo 5:20