37
Yon Sòm David
Pa twouble tèt ou akoz mechan yo. Pa vin Sòm 73:3pote lanvi pou malfektè yo.
Paske yo va Job 14:2fennen vit tankou zèb chan,
e disparèt tankou zèb ki vèt.
Mete konfyans ou nan SENYÈ a, e fè sa ki bon.
Éz 34:13-14Demere nan peyi a e kiltive nan bon tè.
Pran plezi ou nan SENYÈ a.
Konsa, Li va Sòm 145:19bay ou tout dezi a kè ou.
Pwov 16:3Dedye chemen ou a SENYÈ a.
Mete konfyans nan Li, e sa L ap fè:
Li va mennen fè parèt ladwati ou kon limyè,
Ak jijman ou klere Job 11:17 kon midi.
Pran repo nan SENYÈ a, e Sòm 40:1tann Li ak pasyans;
Pa twouble ou akoz sila ki reyisi nan chemen li an,
Akoz nonm nan ki reyisi fè manèv mechan li yo.
Sispann fache pou l pa mennen ou nan fè mal.
Pa kite kè ou twouble; l ap mennen ou nan mechanste
Konsa, Sòm 37:2-22malfektè yo va koupe retire nèt,
men sila k ap tann SENYÈ yo,
va vin genyen peyi a kon eritaj yo.
10 Men yon Job 24:24ti tan ankò, mechan an va disparèt.
Ou va chache avèk atansyon plas li,
men li p ap egziste.
11 Konsa, Mat 5:5enb yo va fè eritaj peyi a.
Yo va pran plezi yo nan reyisi anpil.
12 Mechan an Sòm 31:13-20fè konplo kont sila ki dwat yo.
Li manje dan l sou li.
13 SENYÈ a ri sou li, paske Li wè ke I Sam 26:10 jou li a ap rive.
14 Mechan yo rale nepe e Lam 2:4koube banza yo,
pou jete aflije yo avèk malere a,
pou touye sila ki dwat nan kondwit yo.
15 Nepe yo va antre nan pwòp kè yo.
I Sam 2:4Banza yo ap kase.
16  Pwov 15:16Pi bon se ti kras a moun dwat yo,
pase abondans anpil a mechan yo.
17 Paske bra a mechan yo va kase,
men SENYÈ a va ranfòse moun dwat yo.
18 SENYÈ a Sòm 1:6konnen jou a sila ki dwat yo.
Eritaj yo va dire jis pou tout tan.
19 Yo p ap wont nan move tan.
Nan Job 5:20jou gwo grangou yo, y ap jwenn kont.
 
20 Men mechan yo va peri.
Lènmi a SENYÈ a, tankou laglwa a bèl chan yo.
Yo va vin disparèt.
Tankou Sòm 68:2 lafimen,
yo ale nèt.
21 Mechan an prete, men li pa remèt,
men moun dwat la Sòm 112:5-9ranpli ak gras pou l ka bay an abondans.
22 Paske sila ke Bondye beni yo, va Pwov 3:33eritye peyi a,
men sila ke Li modi yo, va vin koupe retire nèt.
23  I Sam 2:9Pa a yon nonm etabli pa SENYÈ a.
Konsa, Li pran plezi nan chemen li.
24  Pwov 24:15li tonbe, li p ap voye tèt anba nèt,
paske SENYÈ a se Sila ki kenbe men li an.
25 Mwen te jèn e koulye a, mwen fin granmoun,
men Eb 13:5mwen poko wè moun dwat ki abandone,
ni desandan li yo k ap mande pen.
26 Tout lajounen, Det 15:8 moun dwat la
plen ak gras pou prete moun.
Desandan li yo se yon benediksyon.
27 Kite mal e fè sa ki bon,
pou ou kab viv Sòm 102:28 jis pou tout tan.
28 Paske SENYÈ a renmen jistis,
e li pa abandone fidèl li yo.
Yo prezève pou tout tan,
men mechan yo va vin koupe retire nèt.
29 Moun ladwati yo va Sòm 37:9eritye peyi a,
pou viv ladann pou tout tan.
 
30 Bouch a moun dwat yo va eksprime sajès,
epi lang li va Sòm 119:13 pale jistis.
31  Det 6:6Lalwa Bondye nan kè li.
Pa li yo pa janm glise.
32 Mechan an ap veye dwat la
pou Sòm 37:14chache touye li.
33 SENYÈ a p ap kite l lantre nan men li,
ni Sòm 34:22kite li kondane lè li jije.
34 Tann SENYÈ a e kenbe chemen Li an.
Konsa, Li va leve ou wo pou eritye peyi a.
Sòm 52:5-6mechan yo koupe retire, ou va gen tan wè l.
 
35 Mwen konn Job 5:3wè yon nonm mechan e vyolan
Ki gaye kò l tankou yon gwo pyebwa nan tè peyi natal li.
36 Konsa, li mouri nèt, e vwala, li Job 20:5pa t la ankò.
Mwen te chache li, men li pa t kab twouve.
37 Byen remake nonm san tò a,
epi gade byen nonm ladwati a,
paske nonm lapè a va gen És 57:1-2posterite.
38 Men pechè a va detwi nèt.
Posterite a mechan an va Sòm 37:9koupe retire nèt.
39 Men Sòm 3:8delivrans a moun dwat yo soti nan SENYÈ a.
Se Li menm ki fòs yo nan tan twoub la.
40 SENYÈ a ede yo e delivre yo.
Li delivre yo soti nan men mechan yo e sove yo.
Li sove yo, akoz se nan Li ke yo I Kwo 5:20 kache.

37:1 Sòm 73:3

37:2 Job 14:2

37:3 Éz 34:13-14

37:4 Sòm 145:19

37:5 Pwov 16:3

37:6 Job 11:17

37:7 Sòm 40:1

37:9 Sòm 37:2-22

37:10 Job 24:24

37:11 Mat 5:5

37:12 Sòm 31:13-20

37:13 I Sam 26:10

37:14 Lam 2:4

37:15 I Sam 2:4

37:16 Pwov 15:16

37:18 Sòm 1:6

37:19 Job 5:20

37:20 Sòm 68:2

37:21 Sòm 112:5-9

37:22 Pwov 3:33

37:23 I Sam 2:9

37:24 Pwov 24:15

37:25 Eb 13:5

37:26 Det 15:8

37:27 Sòm 102:28

37:29 Sòm 37:9

37:30 Sòm 119:13

37:31 Det 6:6

37:32 Sòm 37:14

37:33 Sòm 34:22

37:34 Sòm 52:5-6

37:35 Job 5:3

37:36 Job 20:5

37:37 És 57:1-2

37:38 Sòm 37:9

37:39 Sòm 3:8

37:40 I Kwo 5:20