6
“Koulye a, sa se kòmandman an, lwa ak jijman ke SENYÈ a, Bondye nou an, te kòmande mwen pou enstwi nou, pou nou ta kapab fè nan peyi kote nou va travèse pou posede a, pou nou menm avèk fis nou yo avèk pitit a fis nou yo kapab Egz 20:20gen lakrent SENYÈ a, Bondye nou an, pou kenbe tout règleman ak kòmandman Li yo, ke Mwen te kòmande nou, Det 4:9tout jou nan vi nou yo, e pou jou nou yo kapab pwolonje.
“O Israël, ou dwe koute e fè atansyon ak sa, pou sa kapab ale byen pou nou, e pou nou kapab miltipliye anpil, jis jan ke SENYÈ a, Bondye a zansèt nou yo te pwomèt nou an, Egz 3:8-17 nan yon peyi ki koule avèk lèt ak siwo myèl.
“Tande, O Israël! SENYÈ a se Bondye nou. Det 4:35-39SENYÈ a se youn! Mat 22:37Nou va renmen SENYÈ a, Bondye nou an, Det 4:29avèk tout kè nou, avèk tout nanm nou, e avèk tout fòs nou. Det 11:18 Pawòl sa yo ke mwen ap kòmande nou jodi a, va sou kè nou. Det 4:9Nou va enstwi yo avèk dilijans a fis nou yo, e nou va pale sou yo lè nou chita lakay nou, lè nou mache nan chemen, lè nou kouche, ak lè nou leve. Egz 12:14 Nou va mare yo kòm yon sign sou men nou, e yo va tankou yon ransèyman sou fwon nou. Det 11:20 Nou va ekri yo sou chanbrann pòt lakay nou ak sou pòtay yo.
10 “Alò, li va rive ke lè SENYÈ a, Bondye nou an, mennen nou nan peyi ke Li te sèmante a zansèt nou yo, Abraham, Isaac, ak Jacob pou bannou, Det 9:1vil ki gran e ki vrèman bèl, ke nou pa t bati, 11 epi kay yo ki plen avèk bon bagay ke nou pa t ranpli, ak sitèn yo fouye ke nou pa t fouye, chan rezen ak chan doliv ke nou pa t plante, epi Det 8:10nou manje e satisfè; 12 alò, veye nou menm, pou Det 4:9nou pa bliye SENYÈ a ki te mennen nou sòti nan peyi Égypte la, andeyò kay esklavaj la.
13 “Nou va Det 13:4 krent sèlman SENYÈ a, Bondye nou an; nou va adore Li e sèmante pa non li. 14 Nou p ap swiv lòt dye yo, okenn nan dye a pèp ki antoure nou yo, 15 paske SENYÈ a, Bondye nou an, Jr 25:6nan mitan nou, se yon Dye jalou; otreman, kòlè Bondye nou an va limen kont nou, e Li va efase nou sou fas tè a.
16  Mat 4:7“Nou pa pou mete a leprèv SENYÈ a, Bondye nou an, jan nou te fè nan Massa a.
17 “Avèk dilijans, nou dwe kenbe kòmandman a SENYÈ yo, Bondye nou an, ak temwayaj avèk lwa Li yo, ke Li te kòmande nou.
18 “Nou va fè sa ki dwat e bon nan zye SENYÈ a, pou Det 4:40sa kapab ale byen pou nou e pou nou kapab antre e posede bon peyi ke SENYÈ a te sèmante pou bay a zansèt nou yo, 19 lè nou pouse mete deyò tout lènmi nou yo devan nou, jan SENYÈ a te pale a.
20  Egz 13:8-14“Lè fis nou mande nou nan tan k ap vini yo, pou di: ‘Kisa temwayaj, lwa ak jijman, ke SENYÈ a te kòmande nou yo vle di?’ 21 Alò, nou va di a fis nou yo: ‘Nou te esklav a Farawon an Égypte, e SENYÈ a te mennen nou sòti an Égypte avèk yon men pwisan. 22 Anplis, SENYÈ a te montre gwo sign dezas ak mèvèy devan zye nou kont Égypte, Farawon, ak tout lakay li. 23 Li te mennen nou sòti kote sa a pou mennen nou antre, pou bannou peyi ke Li te sèmante a zansèt nou yo.’
24 “Pou sa, SENYÈ a te kòmande nou pou swiv tout lwa sa yo, Det 10:12pou krent SENYÈ a, Bondye nou an, pou pwòp avantaj pa nou, e pou nou kapab siviv, jan sa ye jis rive jodi a. 25  Det 24:13Sa va sèvi kòm ladwati pou nou si nou fè atansyon pou swiv tout kòmandman sila yo devan SENYÈ a, Bondye nou an, jis jan ke Li te kòmande nou an.

6:2 Egz 20:20

6:2 Det 4:9

6:3 Egz 3:8-17

6:4 Det 4:35-39

6:5 Mat 22:37

6:5 Det 4:29

6:6 Det 11:18

6:7 Det 4:9

6:8 Egz 12:14

6:9 Det 11:20

6:10 Det 9:1

6:11 Det 8:10

6:12 Det 4:9

6:13 Det 13:4

6:15 Jr 25:6

6:16 Mat 4:7

6:18 Det 4:40

6:20 Egz 13:8-14

6:24 Det 10:12

6:25 Det 24:13