20
Bondye te pale tout pawòl sa yo e te di: “Mwen menm se SENYÈ a Bondye ou a, Egz 13:3 ki te mennen ou sòti deyò nan peyi Égypte la, deyò kay esklavaj la.
“Ou pa pou gen lòt Egz 15:11 dye devan M.
Lev 19:4 “Ou pa pou fè pou kont ou, yon zidòl, ni okenn imaj sou sa ki nan syèl la anwo, ni sou latè anba, ni nan dlo anba tè a.
Egz 23:24“Ou pa pou adore yo ni sèvi yo. Paske Mwen, SENYÈ a, Bondye pa w la. Mwen se yon Bondye Na 1:2jalou, k ap vizite inikite a papa yo sou pitit yo, jis rive nan twazyèm ak katriyèm jenerasyon a sila ki rayi Mwen yo, men k ap montre lanmou dous ak mizerikòd Det 7:9 pami dè milye a sila ki renmen M, e ki kenbe kòmandman Mwen yo.
Lev 19:12 “Ou pa pou pran non SENYÈ a an ven, paske SENYÈ a p ap kite sila a ki mal sèvi ak non Li an san pinisyon.”
Sonje Lev 26:2 jou Saba a pou kenbe l sen.
Det 5:13 Si jou nou va travay e nou va fè tout travay nou yo, 10 men setyèm jou a se yon jou Saba a SENYÈ a Bondye nou an. Né 13:16-19 Ladann l ou pa pou fè okenn travay; ni ou menm, ni fis ou, ni fi ou, ni sèvitè ou, ni sèvant ou, ni bèf ou, ni etranje ki demere avèk ou.
11  Jen 2:2,3 Paske nan si jou, SENYÈ a te fè syèl la avèk tè a, lanmè a, ak tout sa ki gen ladann, e Li te repoze nan setyèm jou a. Konsa, SENYÈ a te beni jou Saba a, e te fè l sen.
12  Lev 19:3Onore papa ou avèk manman ou, pou Jr 35:7jou lavi ou yo kapab anpil nan peyi ke SENYÈ a, Bondye ou a te bay ou.
13  Luc 18:20 Ou pa pou touye moun. 14  Lev 20:10 Ou pa pou fè adiltè.
15  Egz 21:16 Ou pa pou vòlè.
16  Det 5:20 Ou pa pou fè fo temwayaj kont vwazen ou.
17 Ou pa pou fè anvi sou lakay vwazen ou; Pwov 6:29 ou pa pou fè anvi sou madanm vwazen ou, ni sèvant li, ni sèvitè li, ni bèf li, ni bourik li, ni okenn bagay ki pou vwazen ou.
18  Egz 19:16,18 Tout pèp la te tande gwonde tonnè avèk kout loray ak son a twonpèt la, ak mòn nan ki t ap fè lafimen. Lè pèp la te wè li, yo te tranble e te kanpe a yon distans. 19  Gal 3:19 Konsa, yo te di Moïse: “Pale avèk nou ou menm, e nou va koute; men pa kite Bondye pale avèk nou, oswa nou va mouri.”
20 Moïse te di a pèp la: “Pa pè, paske Bondye vini Det 13:3pou pase nou a leprèv, e pou És 8:13lakrent Li kapab rete avèk nou, pou nou pa peche.”
21 Alò, pèp la te kanpe a yon distans, pandan Moïse te pwoche Egz 19:16 gwo nwaj la kote Bondye.
22 Alò SENYÈ a te di a Moïse: “Konsa ou va pale avèk fis Israël yo: ‘Nou menm, nou gen tan wè ke Det 4:36 Mwen te pale avèk nou depi nan syèl la. 23 Nou pa pou fè lòt dye apati de Mwen menm; Egz 32:1,2,4 dye an ajan, ni dye an lò, nou pa pou fè yo pou nou menm.
24 “ ‘Nou va fè yon Egz 20:25 lotèl avèk tè pou Mwen, e nou va fè sakrifis sou li nan ofrann brile, ak ofrann lapè, mouton nou yo, avèk bèf nou yo. Nan chak plas kote Mwen fè non Mwen sonje, Mwen va vin kote nou, e Mwen va beni nou.
25 “ ‘Si nou fè yon lotèl avèk wòch pou mwen, nou pa pou fè l avèk wòch taye, paske si ou itilize zouti ou sou li, li vin pa sen ankò. 26 Epi nou pa pou monte nan eskalye vè lotèl Mwen, pou Egz 28:42,43 nidite nou pa parèt a li.’ ”

20:2 Egz 13:3

20:3 Egz 15:11

20:4 Lev 19:4

20:5 Egz 23:24

20:5 Na 1:2

20:6 Det 7:9

20:7 Lev 19:12

20:8 Lev 26:2

20:9 Det 5:13

20:10 Né 13:16-19

20:11 Jen 2:2,3

20:12 Lev 19:3

20:12 Jr 35:7

20:13 Luc 18:20

20:14 Lev 20:10

20:15 Egz 21:16

20:16 Det 5:20

20:17 Pwov 6:29

20:18 Egz 19:16,18

20:19 Gal 3:19

20:20 Det 13:3

20:20 És 8:13

20:21 Egz 19:16

20:22 Det 4:36

20:23 Egz 32:1,2,4

20:24 Egz 20:25

20:26 Egz 28:42,43