20
Epi Bondye te pale tout pawòl sa yo e te di: “Mwen menm se SENYÈ a Bondye ou a, Egz 13:3 ki te mennen ou sòti deyò nan peyi Égypte la, deyò kay esklavaj la.
“Ou pa pou gen lòt Egz 15:11 dye devan M.
Lev 19:4 “Ou pa pou fè pou kont ou, yon zidòl, ni okenn imaj sou sa ki nan syèl la anwo, ni sou latè anba, ni nan dlo anba tè a.
Egz 23:24“Ou pa pou adore yo ni sèvi yo; paske Mwen, SENYÈ a, Bondye pa w la, Mwen se yon Bondye Na 1:2jalou, k ap vizite inikite a papa yo sou pitit yo, jis rive nan twazyèm ak katriyèm jenerasyon a sila ki rayi Mwen yo, Men k ap montre lanmou dous ak mizerikòd Det 7:9 pami dè milye a sila ki renmen M, e ki kenbe kòmandman Mwen yo.
Lev 19:12 “Ou pa pou pran non SENYÈ a an ven, paske SENYÈ a p ap kite sila a ki mal sèvi ak non Li an san pinisyon.”
Sonje Lev 26:2 jou Saba a pou kenbe l sen.
Det 5:13 Si jou nou va travay e nou va fè tout travay nou yo, 10 men setyèm jou a se yon jou Saba a SENYÈ a Bondye nou an; Né 13:16-19 ladann ou pa pou fè okenn travay; ni ou menm, ni fis ou, ni fi ou, ni sèvitè ou, ni sèvant ou, ni bèf ou, ni etranje ki demere avèk ou.
11  Jen 2:2,3 Paske nan si jou, SENYÈ a te fè syèl la avèk tè a, lanmè a, ak tout sa ki gen ladann, e Li te repoze nan setyèm jou a; akoz sa SENYÈ a te beni jou Saba a, e te fè l sen.
12  Lev 19:3Onore papa ou avèk manman ou, pou Jr 35:7jou lavi ou yo kapab anpil nan peyi ke SENYÈ a, Bondye ou a te bay ou.
13  Luc 18:20 Ou pa pou touye moun. 14  Lev 20:10 Ou pa pou fè adiltè.
15  Egz 21:16 Ou pa pou vòlè.
16  Det 5:20 Ou pa pou fè fo temwayaj kont vwazen ou.
17 Ou pa pou fè anvi sou lakay vwazen ou; Pwov 6:29 ou pa pou fè anvi sou madanm vwazen ou, ni sèvant li, ni sèvitè li, ni bèf li, ni bourik li, ni okenn bagay ki pou vwazen ou.
18  Egz 19:16,18 Tout pèp la te tande gwonde tonnè avèk kout loray ak son a twonpèt la, ak mòn nan ki t ap fè lafimen; epi lè pèp la te wè li, yo te tranble e te kanpe a yon distans. 19  Gal 3:19 Epi yo te di a Moïse: “Pale avèk nou ou menm, e nou va koute; men pa kite Bondye pale avèk nou, oswa nou va mouri.”
20 Moïse te di a pèp la: “Pa pè; paske Bondye vini Det 13:3pou pase nou a leprèv, e pou És 8:13lakrent Li kapab rete avèk nou, pou nou pa peche.”
21 Alò, pèp la te kanpe a yon distans, pandan Moïse te pwoche Egz 19:16 gwo nwaj la kote Bondye.
22 Alò SENYÈ a te di a Moïse: “Konsa ou va pale avèk fis Israël yo: ‘Nou menm, nou gen tan wè ke Det 4:36 Mwen te pale avèk nou depi nan syèl la. 23 Nou pa pou fè lòt dye akote Mwen menm; Egz 32:1,2,4 dye an ajan, ni dye an lò, nou pa pou fè yo pou nou menm.
24 “ ‘Nou va fè yon Egz 20:25 lotèl avèk tè pou Mwen, e nou va fè sakrifis sou li nan ofrann brile, ak ofrann lapè, mouton nou yo, avèk bèf nou yo; nan chak plas kote Mwen fè non Mwen sonje, Mwen va vin kote nou, e Mwen va beni nou.
25 “ ‘Si nou fè yon lotèl avèk wòch pou mwen, nou pa pou fè l avèk wòch taye, paske si ou itilize zouti ou sou li, li vin pa sen ankò. 26 Epi nou pa pou monte nan eskalye vè lotèl Mwen, pou Egz 28:42,43 nidite nou pa vin dekouvri ladann.’ ”

20:2 Egz 13:3

20:3 Egz 15:11

20:4 Lev 19:4

20:5 Egz 23:24

20:5 Na 1:2

20:6 Det 7:9

20:7 Lev 19:12

20:8 Lev 26:2

20:9 Det 5:13

20:10 Né 13:16-19

20:11 Jen 2:2,3

20:12 Lev 19:3

20:12 Jr 35:7

20:13 Luc 18:20

20:14 Lev 20:10

20:15 Egz 21:16

20:16 Det 5:20

20:17 Pwov 6:29

20:18 Egz 19:16,18

20:19 Gal 3:19

20:20 Det 13:3

20:20 És 8:13

20:21 Egz 19:16

20:22 Det 4:36

20:23 Egz 32:1,2,4

20:24 Egz 20:25

20:26 Egz 28:42,43