13
Nan jou sa a, Né 9:3 yo te li soti nan liv Moïse la, nan tande a pèp la, epi li te twouve ekri ladann ke ni Amonit ni Moabit pa ta janm dwe antre nan asanble Bondye a, paske yo pa t rankontre fis Israël yo avèk pen avèk dlo, men te Nonb 22:3-11 anplwaye Balaam kont yo pou bay yo madichon. Men Det 23:5Bondye nou an te vire madichon an fè l vin benediksyon. Pou sa, lè yo te tande lalwa a, yo te mete Egz 12:38tout etranje yo deyò Israël.
Alò, avan sa a, Éliaschib, prèt la, Né 12:44ki te chwazi dirijan nan chanm lakay Bondye yo, ki te fè aliyans ak Tobija, te prepare yon gran chanm pou li, nan kote a ki oparavan te konn sèvi pou depo ofrann sereyal yo, lansan a, zouti ak dim sereyal yo, diven avèk lwil ki te Nonb 18:21pou Levit yo, chantè yo, ak gadyen pòtay yo, avèk kontribisyon balanse an lè, ki te pou prèt yo. Men pandan tout tan sa a, mwen pa t la Jérusalem, paske nan trann-dezyèm ane Esd 6:22Artaxerxès la, wa a Babylone nan, mwen te deja ale kote wa a. Men apre kèk tan, mwen te mande pèmisyon a wa a pou m sòti, epi mwen te rive Jérusalem e te vin aprann mal ke Éliaschib te fè pou Tobija a, lè l Né 13:5 te prepare yon chanm pou li nan lakou lakay Bondye a. Sa te fè m pa kontan anpil. Konsa, mwen te Jn 2:13-16jete tout bagay Tobija yo deyò chanm nan. Epi mwen te pase lòd, e II Kwo 29:5-16yo te netwaye chanm yo. Mwen te remete la zouti lakay Bondye yo avèk ofrann sereyal la ak lansan an.
10 Anplis, mwen te dekouvri ke Det 12:19pòsyon Levit yo pa t konn bay a yo menm ki te fè Levit yo avèk chantè yo ki te pèfòme nan fè sèvis yo, ale; yo chak nan pwòp chan pa l. 11 Konsa, mwen te repwoche responsab yo. Mwen te di: Né 10:39“Poukisa lakay Bondye a abandone?” Mwen te reyini yo ansanm e te fè yo reprann pòs yo. 12 Konsa ankò, tout Juda te pote Né 10:37 dim sereyal la, diven an avèk lwil la, antre nan kay depo yo. 13 Kon responsab pou kay depo yo, mwen te chwazi Schélémia, prèt la, Tsadok, skrib la, avèk Pedaja a Levit yo: epi akote sila yo, Hanan, fis a Zaccur a, fis a Matthania a; paske Né 7:2 yo te konsidere kon moun serye e se te tach pa yo pou separe bay a frè yo.
14  Né 5:19 Sonje mwen pou sa, O Bondye mwen, e pa efase zèv fidèl ke m te fè pou lakay Bondye mwen an ak sèvis mwen te fè pou li a.
15 Nan jou sa yo, mwen te wè nan Juda kèk moun ki t ap bat rezen Det 5:12-14 nan Saba a, ki t ap fè antre sak sereyal yo, chaje yo sou bourik yo, ansanm avèk diven an, rezen yo, fig yo ak tout kalite chaj yo pou yo te pote yo antre Jérusalem nan jou Saba a. Pou sa, mwen te fè temwen kont yo nan jou ke yo t ap vann manje a. 16 Anplis, mesye Tyre yo te rete la e te enpòte pwason avèk tout kalite machandiz, ki te vann a fis Juda yo nan Saba a, menm nan Jérusalem. 17 Pou sa a mwen te Né 13:11-25bay repwòch a moun prensipal Juda yo epi te di yo: “Ki kalite mal nou ap fè la a, lè nou vin degrade jou Saba a? 18  Esd 9:13 Èske papa nou yo pa t fè menm bagay la, jiskaske Bondye nou an te fè rive nou avèk tout vil sa a tout twoub sa yo? Sepandan, nou ap ogmante kòlè sou Israël lè nou vin desann jou Saba a konsa.”
19  Lev 23:32Li te vin rive ke lè l te fenk ap fènwa nan pòtay Jérusalem yo avan Saba a, mwen te pase lòd pou pòt yo ta fèmen e pou yo pa ta ouvri yo jiskaske Saba a te fini. Mwen te estasyone kèk nan sèvitè mwen yo nan pòtay yo pou okenn chaj pa t antre nan Saba a. 20 Youn oswa de fwa, machann a tout kalite machandiz te oblije pase nwit lan deyò Jérusalem. 21 Konsa Né 13:15 mwen te avèti yo, epi te di yo: “Poukisa nou pase nwit lan devan miray la? Si nou fè sa ankò, m ap sèvi ak fòs kont nou.” Depi lè sa a jis ale nèt, yo pa t vini nan Saba a. 22 Mwen te pase lòd a Levit yo I Kwo 15:12ke yo ta dwe pirifye tèt yo e vini tankou gadyen pòtay yo pou sanktifye jou Saba a. Pou sa, anplis, sonje mwen, O Bondye mwen e fè mwen mizerikòd, selon grandè lanmou dous Ou.
23 Anplis, nan jou sa yo, mwen te wè ke Jwif yo te konn Esd 9:2 marye ak fanm Ashdod yo, Ammon, avèk Moab yo. 24 Epi selon pitit yo, mwatye nan yo te pale langaj Ashdod la, e nanpwen menm nan yo ki te gen kapasite pou pale langaj Juda a, men pito langaj a pèp pa li a. 25 Pou sa, mwen te kanpe kont yo, mwen te bay yo madichon yo, te frape kèk nan yo, te rale cheve yo e te Né 10:29-30 fè yo sèmante pa Bondye: “Ou p ap bay fi ou yo a fis pa yo, ni pran nan fi pa yo pou fis nou, ni pou nou menm. 26  I Wa 11:1Èske Salomon, wa Israël la, pa t peche nan bagay sa yo? I Wa 3:13Malgre, pami anpil nasyon yo, pa t gen wa tankou li, li te renmen pa Bondye li a, e Bondye te fè li wa sou tout Israël. Sepandan, fanm etranje yo te fè menm li menm nan fè peche. 27 Alò, èske nou tande de nou menm ke nou te komèt gran mal sila a, e Esd 10:2te aji avèk enfidelite kont Bondye nou an nan fè maryaj avèk fanm etranje yo?”
28 Menm youn nan fis a Jojada yo, fis a Éliaschib la, wo prèt la, te bofis a Né 2:10Sanballat, Owonit lan, e pou sa, mwen te chase li lwen mwen. 29 Sonje yo, O Bondye mwen, akoz yo te degrade Nonb 25:13 otorite a prèt la, avèk akò otorite prèt yo avèk Levit yo.
30  Né 10:30 Konsa, mwen te pirifye soti nan tout bagay etranje yo e te chwazi devwa pou prèt yo ak Levit yo, yo chak nan pwòp tach pa yo; 31 epi Né 10:34 pou ofran founi bwa nan lè chwazi yo, ak pou premye fwi yo, sonje mwen, O Bondye mwen, pou sa ki bon.

13:1 Né 9:3

13:2 Nonb 22:3-11

13:2 Det 23:5

13:3 Egz 12:38

13:4 Né 12:44

13:5 Nonb 18:21

13:6 Esd 6:22

13:7 Né 13:5

13:8 Jn 2:13-16

13:9 II Kwo 29:5-16

13:10 Det 12:19

13:11 Né 10:39

13:12 Né 10:37

13:13 Né 7:2

13:14 Né 5:19

13:15 Det 5:12-14

13:17 Né 13:11-25

13:18 Esd 9:13

13:19 Lev 23:32

13:21 Né 13:15

13:22 I Kwo 15:12

13:23 Esd 9:2

13:25 Né 10:29-30

13:26 I Wa 11:1

13:26 I Wa 3:13

13:27 Esd 10:2

13:28 Né 2:10

13:29 Nonb 25:13

13:30 Né 10:30

13:31 Né 10:34