12
Alò, sila yo se te prèt avèk Levit ki te monte avèk Zorobabel, fis a Schealthiel la ak Josué: Seraja, Jérémie, Esdras, Amaria, Malluc, Hattusch, Schecania, Rehum, Merémoth, Iddo, Guinnethoï, Abija, Mijamin, Maadia, Bilga, Schemaeja, Jojarib, Jedaeja. Sallu, Amok, Hilkija, Jedaeja. Sila yo te chèf prèt yo avèk fanmi pa yo nan tan Josué a.
Levit yo te Josué, Binnuï, Kadmiel, Schérébia, Juda, Matthania, ki, avèk frè li yo, te dirije chan remèsiman yo. Anplis Bakbukia avèk Unni, frè pa yo ki te kanpe anfas yo nan Né 12:24 divizyon sèvis yo. 10 Josué te vin papa a Jojakim, Jojakim te fè Éliaschib, Éliaschib te fè Jojada, 11 Jojada te fè Jonathan e Jonathan te fè Jaddua.
12 Alò, nan tan Jojakim, prèt yo, chèf an tèt lakay zansèt papa yo te pou Seraja, Meraja, e pou Jérémie, Hanania; 13 Pou Esdras, Meschullam; pou Amaria, Jochanan; 14 pou Meluki, Jonathan; pou Schebvania, Jospeh; 15 pou Harim, Adna; pou Merajoth, Helkaï; 16 pou Iddo, Zacharie; pou Guinnethon, Meschullam; 17 pou Abija, Zicri; pou Minjamin avèk Moadia, Pilthaï; 18 pou Bilga, Schammua; pou Schemaeja, Jonathan; 19 pou Jojarib, Matthnaï; pou Jedaeja, Uzzi; 20 pou Sallaï, Kallaï; pou Amok, Éber; 21 pou Hilkija, Haschabla; pou Jedaeja, Nathanaël.
22 Epi pou Levit yo, chèf an tèt lakay papa zansèt pa yo te anrejistre nan jou a Éliaschib yo, Jojada, avèk Jochanan ak Jaddua; konsa yo te sèvi kon prèt nan règn Darius, Perse la. 23 Fis a Lévi yo, chèf an tèt lakay papa zansèt yo, te anrejistre nan Liv A Kwonik yo jis rive nan tan Jochanan, fis Éliaschib la. 24 Chèf an tèt a Levit yo te Haschabia, Schérébia e Josué, fis a Kadmiel la, avèk frè pa yo anfas yo, Né 11:17 pou bay lwanj avèk remèsiman, jan sa te preskri pa David, nonm Bondye a, divizyon ki te koresponn ak divizyon. 25 Matthania, Bakbukia, Abdias, Meschullam, Thalmon avèk Akkub, te gadyen pòtay ki te responsab veye I Kwo 26:15 depo pòtay yo. 26 Sila yo te sèvi nan jou a Jojakim yo, fis a Josué a, fis a Jotsadak la e nan jou a Néhémie yo, gouvènè a, avèk Esdras, prèt la ak skrib.
27 Alò, nan dedikasyon miray Jérusalem nan, yo te chache twouve Levit soti nan tout plas yo pou mennen yo Jérusalem pou yo ta kab selebre dedikasyon an avèk jwa, avèk lwanj kè kontan, avèk chan I Kwo 15:16-28 avèk senbal, ap ak lenstriman a kòd yo. 28 Konsa, fis a chantè yo te rasanble soti nan distri ki te antoure Jérusalem nan e soti I Kwo 9:16nan vilaj a Netofatyen yo, 29 soti Beth-Guilgal, avèk chan nan Guéba avèk Azmavet, paske chantè yo te fin bati pou kont yo vilaj nan anviwon Jérusalem yo. 30 Prèt yo avèk Levit yo te pirifye tèt yo; anplis, yo te Né 13:22-30 pirifye pèp la, pòt yo avèk miray la.
31 Konsa, mwen te fè dirijan a Juda yo vin monte sou miray la, e mwen te chwazi de gran gwoup koral premye ki t ap sòti sou bò dwat anlè miray la vè Né 2:13 Pòtay Kolin Fimye a. 32 Hosée avèk mwatye nan dirijan Juda yo te swiv yo, 33 avèk Azaria, Esdras, Meschullam, 34 Juda, Benjamin, Schemaja, avèk Jérémie, 35 epi kèk nan fis a prèt yo avèk twonpèt yo: Zacharie, fis a Jonathan an, fis a Schemaeja a, fis a Matthania a, fis a Michée a, fis a Zaccur a, fis a Asaph la; 36 avèk fanmi li yo, Schemaeja, Azaneel, Juda ak Hanani, Né 12:24avèk enstriman mizik a David yo, nonm Bondye a. Epi Esdras, skrib la, te ale devan yo. 37 Nan Pòtay Sous Bwote a, yo te monte tou dwat sou Né 3:15eskalye lavil David la toupre eskalye miray la anwo lakay David la, pou rive nan Pòtay Dlo a vè lès.
38 Dezyèm koral la te ale vè goch, pandan mwen t ap swiv yo avèk mwatye pèp la sou miray la, Né 3:11 anwo Tou Founo yo, rive nan Gran Miray la. 39 Epi anwo Né 8:16 Pòtay Éphraïm nan, kote Pòtay ansyen an, kote Pòtay Pwason an, Né 3:1Fò Hananeel la ak fò a dè Santèn yo, jis rive nan Pòtay Mouton yo; epi yo te rete kanpe nan Pòtay Gad la. 40 Epi de koral yo te kanpe nan pozisyon yo lakay Bondye a, e mwen menm tou, avèk mwatye ofisye ki te avè m yo; 41 epi prèt yo, Éliakim, Maaséja, Minjamin, Michée, Eljoénaï, Zacharie, Hanania, avèk twonpèt yo; 42 epi Maaséja, Schemaeja, Éléazar, Uzzi, Jochanan, Malkija, Élam ak Ézer. Epi chantè yo te chante avèk Jizrachja, dirijan pa yo a, 43 Nan jou sa a, yo te ofri gran sakrifis e te rejwi paske Sòm 9:2 Bondye te bay yo gwo lajwa. Fanm yo ak timoun yo tou te rejwi, jiskaske lajwa Jérusalem nan te tande byen lwen.
44 Anplis, Né 13:4-13 nan jou sa a, mesye yo te chwazi kon responsab sou chanm depo yo, kontribisyon yo, premye fwi yo, ak dim yo, pou ranmase yo antre soti nan chan nan vil yo, pòsyon ki te mande pa lalwa a pou prèt ak Levit yo; paske Juda te rejwi de prèt avèk Levit ki te fè sèvis yo. 45 Paske, yo te ranpli devwa Bondye yo a, avèk sèvis pirifikasyon an, ansanm avèk chantè yo ak gadyen pòtay yo I Kwo 25:1an akò avèk lòd David avèk fis li a, Salomon. 46 Paske nan jou a David avèk II Kwo 29:30 Asaph yo, nan tan ansyen an, te gen I Kwo 9:33dirijan pou chantè yo ak chan adorasyon yo, e kantik remèsiman a Bondye. 47 Konsa, tout Israël nan jou Zorobabel avèk Néhémie yo te bay pòsyon ki te dwe fèt pou chantè yo avèk gadyen pòtay yo kon chak jou te mande a, e te Nonb 18:21 mete apa pòsyon ki te konsakre a Levit yo; epi Levit yo te mete apa pòsyon ki te konsakre pou fis Aaron yo.

12:9 Né 12:24

12:24 Né 11:17

12:25 I Kwo 26:15

12:27 I Kwo 15:16-28

12:28 I Kwo 9:16

12:30 Né 13:22-30

12:31 Né 2:13

12:36 Né 12:24

12:37 Né 3:15

12:38 Né 3:11

12:39 Né 8:16

12:39 Né 3:1

12:43 Sòm 9:2

12:44 Né 13:4-13

12:45 I Kwo 25:1

12:46 II Kwo 29:30

12:46 I Kwo 9:33

12:47 Nonb 18:21