3
Epi Éliaschib, wo prèt la, te leve avèk frè li yo, prèt yo pou te bati Pòtay Mouton an. Yo te konsakre li e te kwoke pòt li yo. Yo te konsakre miray depi nan Né 12:39 tou Méa yo jis rive nan Jr 31:38 tou Hananeel la. Akote li, Né 7:36 mesye Jéricho yo te bati, e akote li, Zaccur, fis a Imri a te bati.
Alò, fis a Senna yo te bati Né 12:39 Pòtay Pwason an. Yo te poze travès li yo, e te kwoke pòt li yo avèk boulon ak ba fè. Akote yo, Merémoth, fis a Urie a, fis a Hakkots la, te fè reparasyon yo. Epi akote li, Meschullam, fis a Bérékia a, fis a Meschézabeel la, te fè reparasyon yo. Akote li, Tsadok, fis a Baana a, te fè reparasyon yo. Anplis, akote li, Tekoyit yo te fè reparasyon yo, men chèf prensipal pa yo a pa t bay soutyen a mèt ouvriye yo.
Jojada, fis a Paséach la avèk Meschullam, fis a Besodia a te repare Né 12:39 Pòtay ansyen an. Yo te poze travès li yo, e te kwoke pòt li yo avèk boulon ak ba fè. Akote yo, Melatia, Gabonit lan, e Jadon, Mewonotit la, avèk mesye Gabaon avèk Mitspa, osi te fè reparasyon yo kon reprezantan Né 2:7gouvènè pwovens lòtbò rivyè a. Akote li, Uzziel, fis a Harhaja a, òfèv la, te fè reparasyon yo. Epi akote li, Hanania, youn nan sila ki fè pafen yo, te fè reparasyon yo, e yo te restore Jérusalem jis rive nan Né 12:38 Gran Miray la. Akote yo, Rephaja, fis a Hur la, chèf a mwatye nan distrik Jérusalem nan, te fè reparasyon yo. 10 Akote yo, Jedaja, fis a Harumaph la, te fè reparasyon anfas lakay li a. Epi akote li, Hattusch, fis a Haschabnia a, te fè reparasyon yo. 11 Malkija, fis a Harim nan avèk Haschub, fis a Pachath-Moab la, te fè yon lòt pati, avèk Né 12:38 Wo Tou Founo yo. 12 Akote li, Schallum, fis a Hallochesch la, Né 3:9 chèf a mwatye nan distrik Jérusalem nan te fè reparasyon yo ansanm avèk fi li yo.
13 Hanun avèk moun ki te rete Zanoach yo te repare Né 2:13 Pòtay Vale a. Yo te bati li e te kwoke pòt li yo avèk boulon ak ba fè e te fè mil koude nan miray la vè Pòtay Fimye a.
14 Malkija, fis a Récab la, chèf Jr 6:1Beth-Hakkérem nan, te repare Pòtay Fimye a. Li te bati li, e te kwoke pòt li yo avèk boulon ak ba fè.
15 Schallun, fis a Col-Hozé a, chèf nan distrik Mitspa a, te repare Pòtay Sous Bwote a. Li te bati li, te kouvri li, te kwoke pòt li yo avèk boulon ak ba fè, avèk miray kote Etan Siloé a toupre II Wa 25:4 jaden a wa a jis rive kote mach pye eskalye ki te desann soti lavil David la. 16 Apre li menm, Néhémie, fis a Azbuk la, chèf a mwatye distri Beth-Tsur a te fè reparasyon yo jis rive anfas tonm a David yo, rive jis nan II Wa 20:20etan fèt a lamen avèk kay a mesye vanyan yo. 17 Apre li, Levit yo te kontinye reparasyon yo anba Rehum, fis a Bani a. Akote li menm, Haschabia, chèf a mwatye distrik Keïla a, te fè reparasyon yo pou distri pa li a. 18 Apre li, frè pa yo te fè reparasyon yo anba Bavvaï, fis a Hénadad la, chèf a lòt mwatye distri a Keïla a. 19 Akote li Ézer, fis a Josué a, chèf a Mitspa a, te repare yon lòt pòsyon devan pant asnal la, nan II Kwo 26:9 ang lan. 20 Apre li Baruc, fis a Zabbaï a te repare avèk gwo kouraj, yon lòt pòsyon soti nan ang lan jis rive devan pòt a Éliaschib la, wo prèt la. 21 Apre li menm, Merémoth, fis a Urie a, fis a Hakkots la, te repare yon lòt pòsyon soti nan pòtay lakay Éliaschib la, jis rive nan dènye pwent lakay Éliaschib la. 22 Apre li, prèt yo Né 12:28mesye a vale yo te reyisi fè reparasyon yo. 23 Apre yo menm, Benjamin avèk Haschub te fè reparasyon yo devan lakay pa yo. Apre yo, Azaria, fis a Maaséja a, fis a Anania a, te fè reparasyon yo devan lakay pa li. 24 Apre li Binnuï, fis a Hénadad la, te repare yon lòt pòsyon soti lakay Azaria, jis rive nan Né 3:19 ang lan, jis rive nan kwen an. 25 Palal, fis a Uzaï a te fè reparasyon yo devan ang lan avèk fò ki te parèt soti anwo kote lakay wa a, ki akote lakou gad la. Apre li, Pedaja, fis a Pareosch la, te fè reparasyon yo. 26 Sèvitè tanp ki te rete nan landwa Fimye yo te fè reparasyon yo jis pa devan Né 11:21Pòtay Dlo a vè lès avèk fò pwolonje a. 27 Apre yo menm, Né 3:5 Tekoyit yo te repare yon lòt pati pa devan wo fò pwolonje a jis rive nan miray Fimye a.
28 Piwo II Kwo 23:15Pòtay Cheval la, prèt yo te reyisi fè reparasyon pa yo, yo chak devan pwòp kay pa yo. 29 Apre yo menm, Tsadok, fis Immer a, te fè reparasyon yo devan lakay li. Epi apre li, Schemaeja, fis a Schecania a, gadyen Pòtay lès la te fè reparasyon yo. 30 Apre li, Hanania, fis a Schélémia a e Hanun, sizyèm fis a Tsalaph la, te repare yon lòt pati. Apre li, Meschullam, fis Békékia te travay anfas pwòp chanm li. 31 Apre li menm, Malkija, youn nan Né 3:8-22 òfèv yo, te fè reparasyon yo jis rive nan kay sèvitè tanp yo ak machann yo devan Pòtay Enspeksyon an, e jis rive nan wo chanm kwen an. 32 Antre wo chanm nan kwen an ak Né 3:1 Pòtay Mouton yo, òfèv yo avèk machann yo te fè reparasyon yo.

3:1 Né 12:39

3:1 Jr 31:38

3:2 Né 7:36

3:3 Né 12:39

3:6 Né 12:39

3:7 Né 2:7

3:8 Né 12:38

3:11 Né 12:38

3:12 Né 3:9

3:13 Né 2:13

3:14 Jr 6:1

3:15 II Wa 25:4

3:16 II Wa 20:20

3:19 II Kwo 26:9

3:22 Né 12:28

3:24 Né 3:19

3:26 Né 11:21

3:27 Né 3:5

3:28 II Kwo 23:15

3:31 Né 3:8-22

3:32 Né 3:1