20
II Kwo 32:24Nan jou sa yo, Ézéchias te vin malad jis rive nan pòt lanmò. Epi Ésaïe, pwofèt la, fis a Amots la, te vin kote li e te di li: “Konsa pale SENYÈ a, ‘Mete lakay ou an lòd; paske ou va mouri e ou p ap viv.’ ”
Konsa, Ézéchias te vire figi li vè miray la pou te priye a SENYÈ a. Li te di: “Sonje koulye a, O SENYÈ a, mwen sipliye Ou, II Wa 18:3-6 jan mwen te mache devan Ou anverite avèk tout kè m nan, ak jan mwen te fè sa ki bon nan zye Ou a.” Epi Ézéchias te kriye byen anmè.
Avan Ésaïe te sòti nan mitan vil a, pawòl SENYÈ a te vin kote li. Li te di: “Retounen pale ak Ézéchias, dirijan pèp mwen an: ‘Konsa pale SENYÈ a, Bondye a zansèt ou a, David: II Wa 19:20“Mwen te tande lapriyè pa w la. Sòm 39:12Mwen te wè dlo ki sòti nan zye ou a. Men vwala, Mwen va geri ou. Nan twazyèm jou a, ou va monte lakay SENYÈ a. Mwen va mete kenzan sou lavi ou e mwen va delivre ou avèk vil sa a soti nan men a wa Assyrie. II Wa 19:24Mwen va defann vil sa a pou koz pa Mwen ak pou koz David, sèvitè Mwen an.” ’ ”
Konsa, Ésaïe te di: “Pran yon gato figye etranje.”
Yo te pran l e te mete li sou apse a, e li te vin refè.
Alò, Ézéchias te di a Ésaïe: “Ki sign ki va parèt ke SENYÈ a va geri mwen, e ke mwen va monte lakay SENYÈ a nan twazyèm jou a?”
Ésaïe te di: És 38:7“Sa va sign a ou menm soti nan SENYÈ a, ke SENYÈ a va fè bagay ke li te pale a: èske ou pito lonbraj la avanse dis pa, oswa fè bak dis pa?”
10 Alò, Ézéchias te reponn: “Li tèlman fasil pou lonbraj la avanse dis pa. Men non, kite li fè bak dis pa.”
11 Ésaïe, pwofèt la, te kriye a SENYÈ a, e Jos 10:12-14Li te fè lonbraj la fè bak dis pa sou eskalye a sou sila li te avanse nan eskalye Achaz la.
12  II Kwo 32:31Nan tan sa a, Berodac-Baladan, fis a Baladan nan, wa Babylone nan, te voye lèt avèk yon kado bay Ézéchias, paske li te tande ke Ézéchias te konn malad. 13 Ézéchias te koute yo e montre yo II Kwo 32:27tout kay trezò li a, ajan avèk lò, epis avèk lwil presye, lakay boukliye li yo avèk tout sa ki te konn twouve nan trezò li yo. Pa t gen anyen lakay li ni nan tout wayòm li a ke li pa t montre yo.
14 Alò, pwofèt la, Ésaïe, te vin kote Ézéchias. Li te mande li: “Kisa mesye sila yo te di e depi kibò yo sòti pou rive kote ou a?”
Epi Ézéchias te di: “Yo sòti nan yon peyi lwen, nan Babylone.”
15 Li te di: “Kisa yo te wè lakay ou a?”
Ézéchias te reponn: “Yo te wè tout sa ki lakay mwen an. Nanpwen anyen pami trezò mwen yo ke m pa t montre yo.”
16 Konsa, Ésaïe te di a Ézéchias: “Tande pawòl SENYÈ a. 17 ‘Veye byen, jou yo ap vini lè II Kwo 36:10tout sa ki lakay ou avèk tout sa ke zansèt ou yo te mete an depo jis rive jou sa a va pote ale Babylone. Anyen p ap rete, pale SENYÈ a. 18 Kèk nan fis ou yo ki va sòti nan ou menm, ke ou va fè, va retire ale; epi yo va devni Dan 1:3-7ofisye nan palè a wa Babylone nan.’ ”
19 Alò Ézéchias te di a Ésaïe: “Pawòl SENYÈ a ke ou te bay la I Sam 3:18bon.” Paske li te reflechi: “Èske se pa sa, si k ap gen lapè avèk verite nan jou mwen yo?”
20  II Kwo 32:32 Alò, tout lòt zèv a Ézéchias yo avèk tout pwisans li ak jan li te Né 3:16fè sous dlo a avèk kanal ki te mennen dlo a nan vil la, èske yo pa ekri nan Liv Kwonik A Wa Juda Yo? 21  II Kwo 32:33Konsa, Ézéchias te dòmi avèk zansèt li yo e Manassé, fis li a, te devni wa nan plas li.

20:1 II Kwo 32:24

20:3 II Wa 18:3-6

20:5 II Wa 19:20

20:5 Sòm 39:12

20:6 II Wa 19:24

20:9 És 38:7

20:11 Jos 10:12-14

20:12 II Kwo 32:31

20:13 II Kwo 32:27

20:17 II Kwo 36:10

20:18 Dan 1:3-7

20:19 I Sam 3:18

20:20 II Kwo 32:32

20:20 Né 3:16

20:21 II Kwo 32:33