DANIEL
1
Nan twazyèm ane a règn (a)Jojakim, wa Juda a; Nebucadnetsar, wa Babylone nan, te rive Jérusalem e te fè syèj sou li. (a)II Wa 24:1 Senyè a te livre Jojakim , wa Juda a, nan men li, ansanm ak kèk nan (a)veso lakay Bondye yo; Epi li te mennen yo nan peyi (b)Schinear, kote lakay dye pa li a e li te mennen veso yo antre nan trezò a dye li a. (a)II Kwo 36:7 (b)Jen 10:10
Alò, wa a te pase lòd a Aschpenaz, chèf sou ofisye pa l yo, pou mennen kèk nan fis Israël yo, ansanm ak kèk nan (a)fanmi wayal la ak kèk nan prens yo (a)II Wa 24:15 Pami jennonm ki te san defo, ki te bo gason, ki te montre yo entèlijan nan tout kalite sajès, beni avèk bon konprann e ak kapasite pou desène e ki te gen kapasite pou fè sèvis nan palè a wa a; Epi pou enstwi yo nan lèt ak langaj a Kaldeyen yo. Wa a te chwazi pou yo yon pòsyon manje ki te sòti nan meyè manje a wa a ak nan diven ke li te konn bwè e li te etabli pou yo ta kapab fè enstriksyon lekòl pandan twazan, nan fen a twazan yo, yo te dwe antre nan sèvis pèsonèl a wa a. (a)Dan 1:8 (b)I Sam 16:22
Alò, pami yo, soti nan fis a Juda yo, se te (a)Daniel, Hanania, Mischaël, ak Azaria. (a)Éz 14:14 20 Answit,chèf ofisye yo te bay nouvo non a yo menm; epi a Daniel, li te bay non Beltschatsar, Hanania non a Schadrac, Mischaël non a Méschac e Azaria, non a Abed-Nego.
Men Daniel te pran desizyon nan panse li pou li pa t (a)souye tèt li ak meyè manje a wa a, ni ak diven li te konn bwè a; konsa, li te chache pèmisyon a chèf ofisye yo pou li pa ta souye tèt li. (a)Lev 11:47 Alò, Bondye te bay Daniel (a)favè ak gras devan zye a chèf ofisye yo, (a)Jen 39:21 10 Epi chèf a ofisye yo te di a Daniel:”Mwen gen krent mèt mwen, Wa a, ki te bay lòd konsènan manje nou ak bwason nou; paske poukisa li ta dwe wè figi nou nan yon eta pi mal ke lòt jennonm ki gen menm laj avèk nou yo? Alò, nou ta fè mwen peye pri tèt mwen bay wa a.”
11 Men, Daniel te di a sipèvizè ke ofisye yo te chwazi sou Daniel, Hanania, Mischaël, ak Azaria a, 12 “Souple, teste sèvitè ou yo pandan di jou e kite nou (a)resevwa sèlman kèk legim pou manje ak dlo pou bwè. (a)Dan 1:16 13 Epi kite aparans nou vin konpare ak aparans a jennonm k ap manje meyè manje a wa a; Epi aji ak sèvitè ou yo selon sa ou wè a.” 14 Konsa, li te koute yo nan bagay sa a e te teste yo pandan di jou.
15 Nan fen di jou yo, aparans yo te parèt pi bon e yo te angrese plis ke tout jennonm ki t ap manje meyè manje a wa a. (a)Egz 23:25 16 Akoz sa, sipèvizè a te kontinye refize chwa manje pa yo a ak diven yo te dwe pou bwè a pou te kontinye (a)bay yo legim yo. (a)Dan 1:12
17 Konsènan kat jennonm sila yo (a)Bondye te bay yo konesans ak entèlijans nan tout pati literati ak sajès yo; Daniel te menm konprann tout kalite (b)vizyon ak rèv. (a)I Wa 3:12, 28 (b)Dan 2:19
18 Epi nan fen jou wa a te etabli pou prezante yo a, ofisye a te fè yo parèt devan Nebucadnetsar. 19 Wa a te pale ak yo e pami yo tout, pa t gen youn ki te konpare ak Daniel, Hanania, Mischaël, ak Azaria. Akoz sa, yo te (a)antre nan sèvis pèsonèl a wa a. (a)Jen 41:46 20 Pou chak sikonstans ke wa a te konsilte yo pou sajès ak bon konprann, li te twouve yo (a)dis fwa pi bon ke tout majisyen ak mèt zetwal ki te nan tout wayòm li a. (a)I Wa 4:30, 31 (b)Jen 31:7
21 Epi Daniel te kontinye jis rive nan premye ane Cyrus, wa a. (a)Dan 6:28