DANIEL
1
Nan twazyèm ane a règn II Wa 24:1Jojakim, wa Juda a; Nebucadnetsar, wa Babylone nan, te rive Jérusalem e te fè syèj sou li. Senyè a te livre Jojakim, wa Juda a, nan men li, ansanm ak kèk nan II Kwo 36:7veso lakay Bondye yo. Epi Nebucadnetsar te pote yo nan peyi Schinear, kote lakay dye pa li a, e li te mennen veso yo antre nan trezò a dye li a.
Alò, wa a te pase lòd a Aschpenaz, chèf sou ofisye pa l yo, pou mennen kèk nan fis Israël yo, ansanm ak kèk nan II Wa 24:15fanmi wayal la ak kèk nan prens yo: jennonm ki te san defo, ki te bo gason, ki te montre yo entèlijan nan tout kalite sajès, beni avèk bon konprann e ak kapasite pou disène, e ki te gen kapasite pou fè sèvis nan palè a wa a; pou l ta ka enstwi yo nan lèt ak langaj Kaldeyen yo. Wa a te chwazi pou yo yon pòsyon manje ki te sòti nan meyè manje a wa a ak nan diven ke li te konn bwè. Anplis, li te fè lòd pou yo ta kapab fè enstriksyon lekòl pandan twazan, epi nan fen a twazan yo, yo te dwe antre nan sèvis pèsonèl a wa a.
Alò, pami yo, soti nan fis a Juda yo, se te Éz 14:14-20Daniel, Hanania, Mischaël, ak Azaria. Answit, chèf nan linik yo te bay nouvo non a yo menm. Pou Daniel, li te bay non Beltschatsar, Hanania non a Schadrac, Mischaël non a Méschac e Azaria, non a Abed-Nego.
Men Daniel te pran desizyon nan panse li pou li pa t Lev 11:47souye tèt li ak meyè manje a wa a, ni ak diven li te konn bwè a. Konsa, li te chache pèmisyon a chèf nan linik yo pou li pa ta souye tèt li. Alò, Bondye te bay Daniel Jen 39:21favè ak gras devan zye a chèf ofisye yo. 10 Epi chèf nan linik yo te di a Daniel: “Mwen gen krent mèt mwen, Wa a, ki te bay lòd konsènan manje nou ak bwason nou. Paske poukisa li ta dwe wè figi nou nan yon eta pi mal ke lòt jennonm ki gen menm laj avèk nou yo? Alò, nou ta fè mwen peye pri tèt mwen bay wa a.”
11 Men Daniel te di a sipèvizè ke chèf nan linik yo te chwazi sou Daniel, Hanania, Mischaël, ak Azaria a, 12 “Souple, teste sèvitè ou yo pandan di jou. Kite nou Dan 1:16resevwa sèlman kèk legim pou manje ak dlo pou bwè. 13 Epi konsa, kite aparans nou vin konpare ak aparans a jennonm k ap manje meyè manje a wa a; epi aji ak sèvitè ou yo selon sa ou wè a.” 14 Konsa, li te koute yo nan bagay sa a, e te teste yo pandan di jou.
15  Egz 23:25Nan fen di jou yo, aparans yo te parèt pi bon, e yo te angrese plis ke tout jennonm ki t ap manje meyè manje a wa a. 16 Akoz sa, sipèvizè a te kontinye retire meyè manje sa yo, ak diven yo te dwe pou bwè, e te kontinye Dan 1:12bay yo legim yo.
17 Konsènan kat jennonm sila yo I Wa 3:12-28Bondye te bay yo konesans ak entèlijans nan tout pati etid ak sajès yo. Epi Daniel te gen konprann nan tout kalite vizyon ak rèv.
18 Konsa, nan fen jou wa a te etabli pou prezante yo a, linik a wa a te fè yo parèt devan Nebucadnetsar. 19 Wa a te pale ak yo e pami yo tout, pa t gen youn ki te konpare ak Daniel, Hanania, Mischaël, ak Azaria. Akoz sa, yo te Jen 41:46antre nan sèvis pèsonèl a wa a. 20 Pou chak sikonstans ke wa a te konsilte yo pou sajès ak bon konprann, li te twouve yo I Wa 4:30-31dis fwa pi bon ke tout majisyen ak mèt zetwal ki te nan tout wayòm li a.
21 Epi Daniel te kontinye jis rive nan Dan 6:28premye ane Cyrus, wa a.

1:1 II Wa 24:1

1:2 II Kwo 36:7

1:3 II Wa 24:15

1:6 Éz 14:14-20

1:8 Lev 11:47

1:9 Jen 39:21

1:12 Dan 1:16

1:15 Egz 23:25

1:16 Dan 1:12

1:17 I Wa 3:12-28

1:19 Jen 41:46

1:20 I Wa 4:30-31

1:21 Dan 6:28