41
Alò, li te vin rive nan lafin dezane, Farawon te fè yon rèv, e gade byen, li te kanpe devan lariviyè Nil lan. Konsa, gade byen, sèt bèf te sòti nan lariviyè Nil lan, byen swa, e byen gra. Yo t ap manje nan Job 8:11 zèb flèv la. Epi gade byen, sèt lòt bèf te sòti nan lariviyè Nil lan, byen lèd e mèg, e yo te kanpe akote lòt bèf bò kote lariviyè Nil lan. Bèf ki te lèd e mèg yo te manje valè sèt bèf ki te swa e byen gra yo. Epi konsa, Farawon te vin leve nan dòmi.
Li te tonbe dòmi ankò, e fè rèv yon dezyèm fwa. Konsa, sèt tèt mayi te vini sou yon sèl pye mayi, ki te gwo e bon. Epi gade byen, sèt tèt, mèg ki brile pa van lès yo, te vin boujonnen dèyè yo. Tèt mèg yo te valè sèt tèt ki te gra e byen plen yo. Alò, Farawon te leve, e gade byen, sa se te yon rèv.
Alò, nan maten Dan 2:1-3 lespri li te vin twouble, e li te voye rele tout majisyen an Égypte yo, ak tout moun saj li yo. Konsa, Farawon te eksplike yo rèv li yo, men Dan 4:7 pa t gen pèsòn ki te kapab entèprete yo pou Farawon.
Alò, chèf responsab pote manje a te pale a Farawon. Li te di li: “Jodi a, mwen ta dwe admèt yon Jen 40:14-23 tò ke m genyen. 10 Farawon te Jen 40:2-3 byen fache avèk sèvitè li yo, e li te fè m anprizone lakay Kaptenn kò gad la, mwen menm avèk chèf boulanje a. 11  Jen 40:5Nou te fè yon rèv nan menm nwit lan, mwen menm ak li menm tou. Nou chak te fè yon rèv ak pwòp entèpretasyon pa li. 12 Alò, te gen yon jennonm ki te la avèk nou, yon Jen 37:36sèvitè kaptenn kò gad la, yon Ebre. Nou te pale rèv yo a li menm, e Jen 40:12li te entèprete rèv nou yo pou nou. A chak moun li te entèprete selon pwòp rèv pa li. 13 Epi jan ke Jen 40:21-22 li te entèprete pou nou an, konsa li te vin rive. Mwen menm te vin restore nan pozisyon mwen, e li menm, lòt la, wa a te pann.”
14 Alò, Farawon te voye Sòm 105:20rele Joseph. Dan 2:25Avèk vitès, yo te mennen li sòti nan prizon an. Depi li fin taye bab li e chanje rad li, li te vini devan Farawon.
15 Farawon te di a Joseph: “Mwen te fè yon rèv, Jen 41:8men pa gen pèsòn ki kapab entèprete li. Men mwen tande pale de ou menm ke lè ou tande yon rèv, ou kapab bay entèpretasyon li.”
16 Joseph te reponn Farawon. Li te di: “Sa pa nan mwen, men Jen 40:8Bondye va bay Farawon yon repons favorab.”
17 Alò, Farawon te pale avèk Joseph: “Nan rèv mwen an, men gade, mwen te kanpe arebò Rivyè Nil lan. 18 Epi gade byen, sèt bèf, gra e swa te vin monte sòti nan Nil lan; yo t ap manje nan zèb arebò rivyè a. 19 Epi gade byen, sèt lòt bèf te vin monte apre yo, kata, lèd e mèg, konsa, mwen pa t janm wè youn ki lèd nan tout peyi Égypte la. 20 Epi bèf mèg ak lèd yo te manje premye sèt bèf gra yo. 21 E lè yo te fin devore yo, ou pa t kab konnen si yo te manje yo, paske yo te rete mèg menm jan yo te ye avan an. Epi se konsa mwen te vin leve.
22 “Mwen te wè nan rèv mwen an tou, byen parèt, se te sèt tèt mayi, plen e bon te vini sou yon sèl pye. 23 Epi gade, sèt tèt sèch yo, ki brile pa van lès yo te vin pouse apre yo. 24 Konsa, tèt sèch yo te valè sèt bon tèt yo. Epi alò, És 8:19mwen te pale sa a majisyen yo, men pa t gen youn ki ta kapab eksplike m afè sila a.”
25 Alò, Joseph te di a Farawon: “Rèv a Farawon yo se yon sèl ke yo ye; Jen 41:28-32 Bondye te di a Farawon kisa ki prèt pou fèt. 26 Sèt bon bèf yo se sèt ane; epi sèt bon tèt yo se sèt ane; rèv sa yo se yon sèl yo ye. 27 Sèt bèf lèd ak mèg yo ki te sòti apre yo a se sèt ane, e sèt tèt mèg ki brile pa van lès la va II Wa 8:1 sèt ane ak gwo grangou.
28 “Se tankou mwen te pale a Farawon: “ Jen 41:25-32 Bondye te montre Farawon kisa ki prèt pou rive. 29 Gade byen, Jen 41:47sèt ane ak gran abondans yo ap vini nan peyi Égypte la. 30 Epi apre yo, Jen 41:54-56 sèt ane ak gwo grangou yo va vini, tout abondans sa a va gen tan bliye nan peyi Égypte la, e gwo grangou sa a va ravaje peyi a. 31 Alò, abondans lan p ap sonje nan peyi a akoz konsekans gwo grangou a, paske li va vrèman rèd. 32 Alò, pou afè repete rèv la de fwa a, li vle di Farawon ke Jen 41:25-28 koze sa a deja detèmine pa Bondye, e Bondye va fè l parèt byen vit.
33 “Alò, Farawon gen pou chèche yon nonm avèk Jen 41:39konprann ak sajès, pou mete li responsab sou peyi Égypte la. 34 Kite Farawon aji pou chwazi administratè k ap pran chaj peyi a, e kite yo egzije yon senkyèm nan rekòlt peyi Égypte la, nan sèt ane abondans lan. 35 Konsa, kite yo ranmase tout manje nan bon ane sa yo k ap vini an, mete yo nan depo pou vil ki anba otorite Farawon yo, e kite yo mete yo anba gad. 36 Kite manje yo vini yon rezèv pou peyi a pandan sèt ane gwo grangou yo ki va fèt nan peyi Égypte la, pou peyi a pa peri pandan gwo grangou a.”
37 Alò, plan sa a te parèt bon a Farawon, ak tout sèvitè li yo. 38 Alò, Farawon te di a sèvitè li yo: Job 32:8 “Èske nou kapab twouve yon lòt moun konsa, nan sila a ki gen Lespri Bondye?”
39 Epi Farawon te di a Joseph: “Akoz Bondye te fè ou konprann tout sa, nanpwen okenn lòt moun ki gen Jen 41:33konprann ak sajès tankou ou menm. 40  Sòm 105:21Ou va sou tout lakay mwen, e selon lòd pa ou tout pèp mwen an ap fè obeyisans. Se sèl sou twòn nan ke mwen va pi wo pase ou.”
41 Farawon te di a Joseph: “Ou wè, mwen plase ou Jen 42:6sou tout peyi Égypte la.” 42 Alò, Farawon te retire bag so a nan men li. Li te mete li nan men Joseph, e li te abiye l ak rad len fen ak yon kolye lò nan kou li. 43 Li te fè l monte nan dezyèm cha li a, epi li te pwoklame devan li: “Mete ajenou!” Epi li te plase li sou tout peyi Égypte la.
44 Anplis de sa, Farawon te di a Joseph: “Malgre mwen se Farawon, san pèmisyon pa ou, pèsòn p ap leve ni men li ni pye li sou tout peyi Égypte la.” 45 Alò, Farawon te nonmen Joseph Tsaphnath-Paenéach. Li te bay li Asnath, fi a Poti-Phéra a, prèt Jr 43:13 On an, kòm madanm li. Epi Joseph te plase sou tout peyi Égypte la.
46 Alò, Joseph te gen Jen 37:2laj trant ane lè li te kanpe devan Farawon, wa Égypte la. Epi Joseph te sòti nan prezans Farawon, e li te ale toupatou nan tout peyi Égypte la. 47 Pandan sèt ane abondans yo, peyi a te pwodwi anpil. 48 Konsa, Joseph te ranmase tout manje pandan sèt ane sa yo ki te ekoule nan peyi Égypte la, e li te mete manje yo nan vil yo. Li te mete nan chak vil, menm manje ki te sòti nan chan ki antoure li yo. 49 Konsa, Joseph te ranmase sereyal an gran abondans tankou sab lanmè, jiskaske li te vin sispann mezire li, paske li te depase kontwòl.
50 Alò, avan ane gwo grangou a te rive, Jen 48:5 de fis te vin ne a Joseph ke Asnath, fi a Poti-Phéra a, prèt On an te fè pou li. 51 Joseph te nonmen premye ne a Manassé, paske li te di: “Bondye te fè m bliye tout pwoblèm mwen yo ak tout lakay papa m.” 52 Li te nonmen dezyèm nan Éphraïm, paske li te di: Jen 17:6 “Bondye fè mwen bay anpil fwi nan peyi afliksyon mwen an.”
53 Sèt ane abondans ki te nan peyi Égypte la te fin pase. 54 Epi Sòm 105:16sèt ane gwo grangou a te kòmanse, jis jan ke Joseph te di. Alò te vin gen gwo grangou nan tout peyi yo, men nan peyi Égypte la te gen pen. 55 Lè tout peyi Égypte la te grangou, yo te rele fò a Farawon pou bay pen. Konsa, Farawon te di tout Ejipsyen yo: “Ale wè Joseph. Jn 2:5Nenpòt sa li mande nou, nou va fè l.”
56 Gwo grangou a te fin gaye sou tout sifas tè a. Konsa, Joseph te ouvri tout depo yo pou te vann manje bay Ejipsyen yo. Gwo grangou a te byen rèd nan peyi Égypte la. 57 Pèp yo de tout peyi te vini an Égypte pou achte sereyal Joseph yo, akoz Jen 12:10gwo grangou a te rèd sou tout tè a.

41:2 Job 8:11

41:8 Dan 2:1-3

41:8 Dan 4:7

41:9 Jen 40:14-23

41:10 Jen 40:2-3

41:11 Jen 40:5

41:12 Jen 37:36

41:12 Jen 40:12

41:13 Jen 40:21-22

41:14 Sòm 105:20

41:14 Dan 2:25

41:15 Jen 41:8

41:16 Jen 40:8

41:24 És 8:19

41:25 Jen 41:28-32

41:27 II Wa 8:1

41:28 Jen 41:25-32

41:29 Jen 41:47

41:30 Jen 41:54-56

41:32 Jen 41:25-28

41:33 Jen 41:39

41:38 Job 32:8

41:39 Jen 41:33

41:40 Sòm 105:21

41:41 Jen 42:6

41:45 Jr 43:13

41:46 Jen 37:2

41:50 Jen 48:5

41:52 Jen 17:6

41:54 Sòm 105:16

41:55 Jn 2:5

41:57 Jen 12:10