43
Men la menm Jérémie, ke SENYÈ a, Bondye pa yo a, te voye a, te Jr 26:8fin pale tout pèp la tout pawòl a SENYÈ a, Bondye pa yo a—— sa vle di, tout pawòl sila yo—— Azaria, Jr 42:1fis a Hosée, Jochanan, fis a Karéach e tout mesye ògeye yo te di a Jérémie: “W ap bay manti! SENYÈ a, Bondye nou an, pa t voye ou di: ‘Nou p ap antre Égypte pou rete la’; Men Jr 36:4-32Baruc, fis a Nérija a, ap chofe ou kont nou pou livre nou nan men a Kaldeye yo, pou yo menm mete nou a lanmò, oswa ekzile nou Babylone.”
Pou sa, Jochanan, fis a Karéach la ak tout chèf lame yo, ak tout pèp la, pa t obeyi vwa SENYÈ a pou rete nan peyi Juda a— Men Jochanan, fis a Karéach la, ak tout chèf lame yo te pran Jr 40:11tout retay a Juda yo, ki te retounen soti nan tout nasyon kote yo te konn chase yo rive, pou yo ta ka rete nan peyi Juda a—— Mesye yo, fanm yo, timoun yo, Jr 41:10fi a wa yo e chak moun ke Nebuzaradan, chèf a kò gad la te kite avèk Guedalia, fis a Achikam nan ak granpapa a Schaphan, ansanm ak Jérémie, pwofèt la e Baruc, fis a Nérija a— Epi yo te antre nan peyi Égypte la paske yo pa t obeyi a vwa SENYÈ Jr 2:16e yo te rive jis Tachnaès.
Epi pawòl SENYÈ a te vin kote Jérémie nan Jr 46:14Tachpanès e te di: “Pran kèk nan gwo wòch nan men ou e sere yo nan mòtye nan pave brik ki nan antre palè Farawon ki nan Tachpanès la, devan zye a kèk nan Jwif yo; 10 Epi di yo: ‘Konsa pale SENYÈ dèzame yo, Bondye Israël la: “Gade byen, Mwen va voye chache Nebucadnetsar, wa Babylone nan És 44:28sèvitè Mwen an e Mwen va plase twòn li byen dirèk anwo wòch sila ke m te kache yo; epi li va ouvri abri pa l sou yo. 11 Anplis, li va vin frape peyi Égypte la; sila ki te fèt pou mouri va twouve lanmò; sila pou prizon yo, va vin anprizone e sila ki pou nepe yo, va jwenn nepe. 12 Epi Mwen va mete dife sou tanp dye Égypte yo, li va brile yo e fè yo vin prizonye. Li va vlope li menm ak peyi Égypte kon yon bèje vlope kò l ak vètman li e li va sòti la, ansekirite. 13 Anplis, li va kraze nèt imaj an wòch Beth-Schémech yo, ki nan peyi Égypte la; epi tanp dye a Égypte yo, li va brile yo ak dife.” ’ ”

43:1 Jr 26:8

43:2 Jr 42:1

43:3 Jr 36:4-32

43:5 Jr 40:11

43:6 Jr 41:10

43:7 Jr 2:16

43:8 Jr 46:14

43:10 És 44:28