41
Nan setyèm mwa Ismaël, fis a Nethania a, fis a Élischama, manm fanmi wayal la, e youn nan chèf prensipal a wa yo, ansanm ak dis mesye te rive Mitspa, kote Guedalia, fis a Achikam nan. Pandan yo Sòm 41:9t ap manje pen ansanm nan Mitspa, Ismaël, fis a Nethania a ak dis mesye ki t ap manje avèk li yo te leve e te II Sam 3:27touye Guedalia, fis a Achikam, fis a Schaphan an, ak nepe, e te mete a lanmò sila ke wa Babylone nan te apwente sou peyi a. Ismaël, anplis, te frape touye tout Jwif ki te avè l yo, sa vle di ak Guedalia nan Mitspa, menm ak Kaldeyen ki te la yo, mesye lagè yo.
Alò, li te rive nan pwochen jou apre lanmò a Guedalia a, lè pèsòn pa t konnen anyen sou sa, ke katre-ven gason te sòti Sichem, Silo ak Samarie avèk Lev 19:27bab yo retire nèt ak razwa, ak rad yo chire e kò yo blese, ofrann ak lansan nan men yo pou pote lakay SENYÈ a. Epi Ismaël, fis a Nethania a, te sòti Mitspa pou rankontre yo e li t ap II Sam 3:16kriye nan wout la; epi pandan li te rankontre yo, li te di yo: “Vin kote Guedalia, fis a Akchikam nan!” Malgre sa, li te rive ke lè yo te antre anndan vil la, Ismaël, fis a Nethania a ak mesye ki te avè l yo te Sòm 55:23touye yo e jete yo nan sitèn nan. Men dis nan mesye ki te pami yo te di a Ismaël: “pa mete nou a lanmò, paske nou gen depo ble, lòj, lwil ansanm ak siwo myèl ki kache nan chan an.”
Akoz sa, li te ralanti e pa t mete yo ansanm ak zanmi parèy yo a lanmò. Alò, konsènan sitèn kote Ismaël te jete tout kadav a mesye ke li te touye akoz Guedalia yo, se te sila ki te bati pa wa Asa a pou Baescha, wa Israël la; Ismaël, fis a Nethania a, te plen li ak moun mouri yo.
10 Epi Ismaël te pran an kaptif tout Jr 40:11-12retay ki te Mitspa yo, fi a wa yo ak tout moun ki te rete Mitspa yo, ke Nebuzaradan, chèf gad la, te mete sou chaj Guedalia, fis a Achikam nan. Konsa Ismaël, fis a Nethania a, te pran yo an kaptif e te pati pou janbe kote fis a Ammon yo.
11 Men Jochanan, fis a Karéach la ak tout Jr 40:11-12chèf a fòs lame ki te avèk li yo te tande afè mechanste ke Ismaël, fis a Nethania a, te fè a. 12 Pou sa, yo te pran tout mesye yo pou te ale goumen ak Ismaël, fis a Nethania. Yo te rankontre li akote II Sam 2:13gwo basen ki Gabaon an. 13 Alò, la menm tout moun ki te avèk Ismaël yo te wè Jochanan, fis a Karéach la ak chèf lame an ki te avèk li yo. Konsa, yo te kontan. 14 Tout moun ke Ismaël te pran kaptif soti Mitspa yo te vire retounen pou te ale kote Jochanan, fis a Karéach la. 15 Men Ismaël, fis a Nethania a, te I Sam 30:17chape nan men Jochanan ak uit mesye pou te rive kote fis a Ammon yo.
16 Epi Jochanan, fis a Karéach la ak tout chèf fòs lame ki te avèk li yo te pran soti Mitspa Jr 42:8tout sila nan retay moun ke li te reprann soti nan men Ismaël, fis a Nethania a, lè l te fin touye Guedalia, fis a Achikam nan— ki vle di mesye ki te sòlda yo, fanm yo, timoun yo, ak enik ke li te mennen retounen soti Gabaon an. 17 Yo te ale rete Gerut-Kimham, toupre Bethléem, pou yo te ka ale an Égypte, 18 akoz Kaldeyen yo. Yo te krent yo, akoz Ismaël, fis a Nethania a, te touye Guedalia, fis a Achikam nan, ke Jr 40:5wa Babylone nan te apwente sou peyi a.

41:1 Sòm 41:9

41:2 II Sam 3:27

41:5 Lev 19:27

41:6 II Sam 3:16

41:7 Sòm 55:23

41:10 Jr 40:11-12

41:11 Jr 40:11-12

41:12 II Sam 2:13

41:15 I Sam 30:17

41:16 Jr 42:8

41:18 Jr 40:5