41
Pou direktè koral la; Yon Sòm David
A la beni sila ki konsidere ka malere a beni!
SENYÈ a va delivre li Sòm 27:5nan jou twoub li.
SENYÈ a va pwoteje li e fè l viv.
Li va rele beni sou latè a,
ni li Sòm 27:12 p ap livre a volonte lènmi li yo.
SENYÈ a va bay li soutyen lè l malad
sou kabann nan.
Nan maladi li, li va restore li a lasante.
Konsa, pou mwen, mwen te di: “O SENYÈ, fè m gras.
Geri nanm mwen paske Sòm 51:4 mwen te
peche kont Ou.”
Lènmi m yo Sòm 38:12pale mal kont mwen:
“Kilè l ap mouri pou non li disparèt?”
Epi lè l vin wè m, li Sòm 12:2bay manti.
Kè li ranmase mechanste pou kont li.
Lè l sòti deyò, li pale sa.
Tout sila ki rayi mwen yo
soufle ti pawòl nan zòrèy youn lòt.
Kont mwen, yo Sòm 56:5fè plan pou
donmaje mwen epi yo di:
“Yon bagay mechan gen tan pran l,
pou lè l kouche, pou l Sòm 71:10-11pa leve ankò.”
Menm II Sam 15:12zanmi ki te pre m nan, nan sila mwen
te mete konfyans la,
li ki te manje pen mwen,
te leve talon li kont mwen.
 
10 Men Ou menm, O SENYÈ, fè m gras e Sòm 3:3fè m leve
pou m kab bay yo rekonpans yo.
11 Se konsa Sòm 37:23mwen konnen ke Ou pran
plezi nan mwen;
Akoz lènmi mwen an pa kriye viktwa
sou mwen.
12 Pou mwen menm, Ou soutni mwen nan
entegrite m,
epi Ou mete mwen Job 36:7nan prezans Ou
jis pou tout tan.
 
13  Sòm 72:18-19Beni se SENYÈ a, Bondye Israël la,
soti pou tout tan, jis rive pou tout tan.
Amen e amen.

41:1 Sòm 27:5

41:2 Sòm 27:12

41:4 Sòm 51:4

41:5 Sòm 38:12

41:6 Sòm 12:2

41:7 Sòm 56:5

41:8 Sòm 71:10-11

41:9 II Sam 15:12

41:10 Sòm 3:3

41:11 Sòm 37:23

41:12 Job 36:7

41:13 Sòm 72:18-19