27
Yon sòm David
SENYÈ a se limyè mwen e És 33:2sali mwen;
Se kilès pou m ta pè? SENYÈ a se
defans lavi mwen;
Se kilès k ap fè m gen laperèz?
Lè malfektè yo te rive sou mwen
pou yo ta devore chè m,
advèsè mwen yo ak lènmi m yo
te Sòm 9:3chape tonbe.
Malgre yon lame ta fè kan kont mwen,
kè m p ap pè;
Malgre lagè leve kont mwen,
Malgre sa, m ap gen Job 4:6konfyans.
Yon sèl bagay ke m te mande
a SENYÈ a; se li, mwen va chache:
Pou m ta kab rete lakay SENYÈ a
tout jou lavi m yo,
Pou m kab gade bèlte SENYÈ a e
reflechi jis nan fon kè m
nan tanp Li an.
Paske nan jou twoub la,
Li va Sòm 31:20 kache mwen nan tabènak Li;
Nan plas sekrè kote tant Li an ye a.
Se la, Li va fè m kache;
Li va leve mwen sou yon wòch.
Epi koulye a, Sòm 3:3tèt mwen va vin leve wo
sou lènmi m ki antoure m yo,
Epi mwen va ofri nan tant Li sakrifis avèk gwo kri lajwa.
Mwen va chante, wi, mwen va chante
lwanj a SENYÈ a.
 
Sòm 4:3Tande, O SENYÈ, lè m kriye avèk vwa m,
Epi fè m gras e reponn mwen.
Lè Ou te di m: Sòm 105:4“Chache wè figi Mwen”,
Kè m te di Ou: “Figi Ou menm, O SENYÈ;
Se li, mwen va chache.”
Pa kache figi Ou de mwen,
Pa detounen sèvitè Ou a pa deyò
nan kòlè Ou; se Ou ki konn sekou mwen;
Pa abandone mwen, ni Sòm 37:28 kite m sèl,
O Bondye, delivrans mwen an.
10 Paske papa m ak manman m te
abandone mwen,
Men És 40:11 SENYÈ a va ranmase mwen.
11  Sòm 25:4Enstwi mwen nan chemen Ou,
O SENYÈ,
Epi mennen m nan yon wout ki a nivo,
akoz lènmi mwen yo.
12 Pa livre mwen de dezi lènmi mwen yo,
Paske Mat 26:60fo temwen yo vin leve kont mwen,
Epi sila ki respire vyolans yo.
13 Mwen t ap fin pèdi kouraj nèt amwenske mwen
te kwè ke m ta wè Sòm 31:19bonte SENYÈ a
nan peyi a vivan yo.
14 Tann SENYÈ a;
Sòm 31:24Kenbe fòs Ou e kite kè Ou pran kouraj;
Wi, tann SENYÈ a.

27:1 És 33:2

27:2 Sòm 9:3

27:3 Job 4:6

27:5 Sòm 31:20

27:6 Sòm 3:3

27:7 Sòm 4:3

27:8 Sòm 105:4

27:9 Sòm 37:28

27:10 És 40:11

27:11 Sòm 25:4

27:12 Mat 26:60

27:13 Sòm 31:19

27:14 Sòm 31:24